22.3 °C, 0.4 m/s, 87.1 %

Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldePakalpojumiKārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas
Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

APSTIRPTINĀTA

ar Jelgavas pilsētas pašvaldības

iestādes “Jelgavas izglītības iestāde”

30.2.2019. rīkojumu Nr.61

GROZĪTA

ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības

iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde”

13.11.2021. rīkojumu Nr.1-7/21/67

 

Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

I. Vispārīgie noteikumi

1.   Šī kārtība nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā īstenojamo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (turpmāk – Programma) saskaņošanu.

            (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” 13.11.2021. rīkojumu Nr.1-7/21/67)

2.   Programmu saskaņo Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas komisija (turpmāk – Komisija).

II. Saskaņojuma saņemšanas kārtība

3.   Programmu saskaņošanai var iesniegt izglītības iestāde vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas (turpmāk – Pieprasītājs).

4.   Komisijai adresētie iesniegumi iesniedzami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē „Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde) vai nosūtāmi pa pastu Svētes ielā 22, Jelgavā, vai elektroniski (e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv) ar drošu elektronisko parakstu.

            (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” 13.11.2021. rīkojumu Nr.1-7/21/67)

5.   Lai saskaņotu Programmu, Pieprasītājs iesniedz:

5.1.  parakstītu rakstveida iesniegumu (1.pielikums);

5.2.  programmas pieteikumu (2. pielikums);

5.3.  programmas īstenošanas plānu (3.pielikums);

5.4. lektoru profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un CV (curriculum vitae).

6.   Programma tiek saskaņota uz 3 gadiem. Saskaņojuma derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par saskaņojumu.

III. Komisijas sastāvs un funkcijas

7.   Komisiju četru cilvēku sastāvā izveido Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.

            (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” 13.11.2021. rīkojumu Nr.1-7/21/67)

8.   Komisijā ir Komisijas priekšsēdētājs un trīs Komisijas locekļi.

            (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” 13.11.2021. rīkojumu Nr.1-7/21/67)

9.   Komisijas sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja iecelts vietnieks.

10. Komisijas sēdi sasauc Komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc programmas saskaņošanai iesniegtā iesnieguma saņemšanas.

11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi.

            (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” 13.11.2021. rīkojumu Nr.1-7/21/67)

12. Komisija lēmumu pieņem ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet, ja sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja iecelts vietnieks, tad izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

13. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokoli glabājas pie Komisijas priekšsēdētāja.

14. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam, tad viņa viedokli fiksē Komisijas sēdes protokolā.

15. Komisijai ir pienākums izskatīt un pieņemt lēmumu par Pieprasītāja iesniegto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

16. Komisija Pieprasītāja personas datu apstrādi veic izstrādātās kārtības īstenošanai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasības.

17. Komisija izvērtē Pieprasītāja iesniegumu un pieņem lēmumu par:

17.1.  programmas saskaņošanu, izsniedzot programmas pieteicējam saskaņojuma apliecinājumu;

17.2.  atteikumu saskaņot programmu.

18. Komisija nevērtē Pieprasītāja iesniegumu, ja nav iesniegti visi 3.punktā minētie dokumenti.

19. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt Programmas saskaņošanu, informācija Pieprasītājam tiek nosūta elektroniski uz Pieprasītāja norādīto e-pastu 5 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes.

20. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu datu apstrādi uztur Komisija.

21. Informācija par saskaņotajām programmām tiek aktualizēta Izglītības pārvaldes mājas lapā.

IV. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

22. Komisijas pieņemto lēmumu Pieprasītājs var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram, iesniedzot iesniegumu Lielā iela 11, Jelgavā.

            (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” 13.11.2021. rīkojumu Nr.1-7/21/67)

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja                                                                        G.Auza

 

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

pielikumi 1., 2. un 3. Word formātā