Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis: Pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu, nodrošināt operatīvu un efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un to pielietošanu civilajā aizsardzībā.

 

Projekta īstenošanā ir iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” un Šauļu pilsētas dome (vadošais partneris).

 

Projekta īstenošanas ietvaros plānots:

  • Pilnveidot un attīstīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” materiāltehnisko resursu bāzi un izveidot ekvivalentu centru Šauļu pilsētā, pēc pārņemtās pieredzes;
  • Pilnveidot videonovērošanas sistēmu, ieviešot videoanalītikas risinājumus, tādējādi uzlabojot uzraudzības risinājumus potenciāli sociāli bīstamajās vietās Jelgavā un Šauļos;
  • Pilnveidot Jelgavas pilsētas interaktīvās kartes risinājumu un izstrādāt vienotu mobilo aplikāciju Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu sabiedrības paaugstinātu iesaisti Jelgavas pilsētas procesu pārraudzībā gan ikdienā, gan ārkārtējās situācijās;
  • Izstrādāt konceptu modernam mobilajam sakaru punktam civilās aizsardzības iesaistīto dienestu kvalitātīvai un efektīvai informācijas aprites nodrošināšanai, kā arī tā ieviešanu darbībā.

Projekta plānotie rezultāti:

 

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā, sniedzot civilās aizsardzības pakalpojumus iedzīvotājiem, projekta ietvaros ļaus pilnveidot un attīstīt juridisko un administratīvo sadarbību, kā arī projektā iesaistītajām pusēm pārņemt un pielietot savā praksē partneru pielietotos risinājumus un pieredzi;
  • Pārrobežu projekta pievienotā vērtība būs novērojama vairākos aspektos, piemēram, savlaicīga riska novērtēšanā un novēršanā, pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā u.c.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

 

Projekta kopējais budžets ir 588 235.30 EUR, t.sk. 500 000.00 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” plānotais projekta budžets ir 294 229.10 EUR, t.sk. 250 094.73 EUR (85%) ERAF finansējums, 14 711.46 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 29 517.64 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.