Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās

 

 

Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās

 

Lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” tiek realizēts būvprojekts „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksus pasākumus Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai pieguļošajās teritorijās, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021.gadam (turpmāk-Plāns) Jelgavas pilsēta ir identificēta kā Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija ar lielu varbūtību (10%). Projektā paredzētās darbības atbilst Plāna pasākumu programmā noteiktajam 1.5 pasākumam “Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana Jelgavas pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem”, kas novērtēts ar augstu prioritāti un noteikts, lai samazinātu applūduma risku Jelgavas pilsētas un piegulošo platību teritorijām.Viens no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir “Palielināt labklājību”, kur apakšmērķis ir "Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība”. Baltijas jūras reģionā ir paredzams, ka klimata izmaiņas būtiski ietekmēs reģionu, it īpaši, tā hidroloģiju. Lai gan klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi ir grūti prognozēt, ir skaidrs, ka Baltijas jūra uzsilst ātrāk nekā jebkura cita pasaules jūra. Gaisa temperatūra paaugstināsies, daudzviet reģionā mainīsies nokrišņu raksturs un daudzums. Tas palielinās lietus ūdeņu noteci, kas savukārt izraisīs paaugstinātu biogēno vielu izplūdi Baltijas jūrā. Tādejādi Projektā īstenotās darbības sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta darbības

  1. Būvdarbi, t. sk.:

1.1. zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās;

1.2. virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;

1.3. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta;

1.4. novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa.

  1. Būvuzraudzība.
  2. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.
  3. Autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā. No 2018.gada 11.jūnija līdz 2020.gada 10.jūnijam

 

Projekta izmaksas

Kopējās izmaksas ir 2 100 900,00 euro,  t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums  236 351,25 euro.

 

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 2665 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 1 piesārņotai vietai 4,05 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

 

Projekta aktualitātes:

 

10.03.2019.

 

Jelgavas pilsētas domes iepirkumu komisija veic atklāta konkursa iepirkumu procedūras.

 

Būvdarbi:

 

2018.gada 19.decembrī pieņemts lēmums par būvdarbu iepirkuma Nr.JPD2018/121/AK, 1.daļu - Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās – iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” un par 2.daļu - Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Valkas meliorācija”;

Par 3.daļu - Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa, 2018.gada 4.decembrī izsludinātais iepirkums Nr.JPD2018/160/AK tika izbeigts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.apakšpunktu. 2019.gada 4.februārī izsludināts jauns iepirkums Nr.JPD2019/13/AK “Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa”, iesniegtie piedāvājumi atvērti  2019.gada 20.februārī, notiek piedāvājumu vērtēšana.

 

Būvuzraudzība:

 

2018.gada 3.decembrī izsludināta iepirkuma procedūra Nr. JPD2018/158/AK „Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība” trim daļām:

1.daļa Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās;

2.daļa Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;

3.daļā apvienojot, Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa.

Piedāvājumi atvērti 2018.gada 19.decembrī, 2019.gada 31.janvārī pieņemts lēmums piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par 1.daļu SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”, par 2.daļu „JURĒVIČS UN PARTNERI”, par 3.daļu SIA „RS Būvnieks”.

 

Autoruzraudzība:

 

Līgumi par autoruzraudzības veikšanu tiks slēgti, pēc būvdarbu iepirkumu beigām. 1.daļas un 2.daļas autoruzraudzību veiks SIA „GEO CONSULTANTS” un 3.daļas autoruzraudzību veiks SIA „Projekts 3”.

 

 

24.05.2019.

 

Projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” ietvaros 2019. gada 8. maijā ir noslēgts būvdarbu līgums 3.daļas būvdarbiem „Svētes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa”. Darbus veiks SIA „BŪVINŽENIERIS”, līgumcena EUR 1 057 489.00 ar PVN, būvuzraudzību veiks SIA „RS Būvnieks”, līgumcena EUR 16 940.00 ar PVN, autoruzraudzību SIA „Projekts 3”, līgumcena EUR 3 630.00 ar PVN. Darbi objektā tiks uzsākti maija beigās. Plānotais darbu izpildes termiņš ir 2020. gada 20. janvāris.

 

Plānotie darbi:

1)     Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta (būvdarbu ietvaros Būriņu ceļā paredzēta tilta pār Svēti pārbūve – ietver esošā tilta demontāžas darbus, jaunajam tiltam paredzēts veidot jaunus konusu nostiprinājumus un to atbalstus (tērauda rievsienas) zemtilta daļā. Konusu nostiprinājumu priekšā paredzēts veidot laukakmeņu krāvumu, Tilta kopējais platums sastāda 6.30 m, t.sk. brauktuves 5m, tiltam netiek paredzētas ietves.

 

IMG_20190523_153045.jpg

 

Tilta laiduma konstrukcija ir saspriegta vienlaiduma monolītā dzelzsbetona plātne 19m. Paredzēta krasta balstu izbūve, kuri tiks balstīti uz sešiem  12m gariem urbpāļiem 880mm diametrā. Būvdarbi ietver arī tilta pieeju pārbūvi - asfaltbetona segumu 15m tilta kreisajā krastā un 17.5m labajā krastā. Pēc asfaltbetona (pārejas posma) izbūvēs grants segumu 22.5m kreisajā krastā un 40m labajā krastā. Uz tilta abās pusēs paredzētas tērauda drošības barjeras un drošības barjeras paredzētas arī tilta pieejās gan upes labajā, gan kreisajā krastā.

 

IMG_20190523_152956.jpg

 

2)     Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa (būvdarbu ietvaros Būriņu ceļā paredzēta novadgrāvja caurtekas pārbūve – esošo caurteku konstrukciju demontāža, t.sk. esošās pārplūdes caurtekas aizbēršana, tās vietā izveidojot ceļa uzbērumu. Paredzēts izbūvēt divas 1477mm diametra caurtekas ar gala nostiprinājuma sienām un spārniem, kuras augšteces pusē tiek aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pacelti. Brauktuves platums virs caurtekas 8m, paredzot 1.25m platu ar barjeru nodalītu nomali augšteces pusē, kas paredzēta aizvaru aizvēršanai.

 

IMG_20190523_154311.jpg

 

Novadgrāvja gultni paredzēts attīrīt un nostiprināt ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un gabioniem iztecē. Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) aptuveni 12.40 m un platums 6.9m. Brauktuvei paredzēta grants seguma izbūve.

 

10.09.2019.

 

Turpinās projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” 3.daļas būvdarbi „Svētes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta”. Darbus veic SIA „BŪVINŽENIERIS”, plānotais darbu izpildes termiņš ir 2020. gada 20. janvāris.

 

  • Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta – tilta pārbūve.

Darbu ietvaros ir demontēts koka tilts. Šobrīd ir izbūvēts jaunais tilts - vienlaiduma monolīta dzelzsbetona plātne 19 m un izbūvēti krasta balsti, kuri balstās uz sešiem 12m gariem urbpāļiem 880 mm diametrā. Tāpat ir iebetonēti konusa nostiprinājumi, kuru priekšā paredzēts veidot laukakmeņu krāvumu.

 

Tilta kopējais platums ir 6.30 m, t.sk. brauktuve - 5 m, tiltam netiek paredzētas ietves. Uzsākta tilta pieeju izbūve, paredzēts asfaltbetona segums 15 m tilta kreisajā krastā un 17.5 m labajā krastā. Pēc asfaltbetona (pārejas posma) tiks izbūvēts grants segums 22.5 m kreisajā krastā un 40 m labajā krastā. Uz tilta abās pusēs paredzētas tērauda drošības barjeras un drošības barjeras paredzētas arī tilta pieejās gan upes labajā, gan kreisajā krastā.

 

download (2).jpg

 

Būvdarbu ietvaros veikta grāvju pārtīrīšana un caurteku izbūve Līgas ielā, Sniega ielā, Bebru ceļā, Dambja ielā, Būriņu ceļā un Miezītes ceļā. Intensīvi darbi notiek Svētes palienes pļavās, tā ir teritorija starp Sniega ielu, Vītolu, Būriņu un Miezītes ceļiem. Pļavās veikta grāvju atjaunošana, izbūvētas trīs grants seguma takas, kopumā 297 m garas, no kurām tālāk tiks būvētas laipas ar koka seguma klāju. Laipas balstīsies uz metāla skrūvpāļiem, drīzumā uzsāksies skrūvpāļu urbšana zemē pēc kā sekos laipu uzstādīšana, laipu kopējais garums plānots apmēram 1.6 km. Laipas paredzētas ar margām, jo atradīsies aptuveni 1.5 m no zemes, tāds augstums paredzēts, lai pa laipām iespējams pārvietoties arī palu laikā.

 

download (6).jpg

 

Palienes pļavās izveidoti meandri (mitrāji), kopumā 1,2 ha platībā, šajos mitrājos sastādīti dažādi augi – smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš, tādējādi veicinot floras daudzveidību. Būvdarbos ir demontēts koka tilts Vītolu ceļā, tā vietā noris caurtekas/regulatora izbūve, ar kuru būs iespējams regulēt ūdens līmeni palu laikā. Tāpat gan iztekā, gan ietekā tiks veikta nogāžu nostiprināšana ar gabionu matraci. Ir veikta Vītolu ceļa uzbēršana, šis ceļa posms kalpo arī kā dambis palu laikā, pašlaik notiek labiekārtošanas darbi – ceļa nomaļu un iebrauktuvju sakārtošana. Projekta ietvaros daļēji ir nomainīti esošie lietus kanalizācijas tīkli Bebru ceļā, kuri pēc cauruļvadu inspekciju rezultātiem, tika atzīti par nefunkcionējošiem.

 

download (7).jpg

 

  • Būriņu ceļā paredzēta novadgrāvja caurtekas pārbūve.

Tāpat uzsākti darbi pie novadgrāvja caurplūdes atjaunošanas, kuru ietvaros Būriņu ceļā paredzēta novadgrāvja caurtekas pārbūve – pašlaik ir izzāģēti krūmi un uzsākta rievsienu izbūve izteces pusē, lai tiktu nodrošināta sausā būvbedre betonēšanas darbu veikšanai. Tuvākajā laikā plānots demontēt esošo caurteku konstrukciju un veikt esošās pārplūdes caurtekas aizbēršanu, tās vietā izveidojot ceļa uzbērumu. Paredzēts izbūvēt divas 1477 mm diametra caurtekas ar gala nostiprinājuma sienām un spārniem, kuras augšteces pusē tiek aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pacelti. Brauktuves platums virs caurtekas 8 m, paredzot 1.25 m platu ar barjeru nodalītu nomali augšteces pusē, kas paredzēta aizvaru aizvēršanai. Novadgrāvja gultni paredzēts attīrīt un nostiprināt ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un gabioniem iztecē. Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) aptuveni 12.40 m un platums 6.9 m. Brauktuvei paredzēta grants seguma izbūve.

IMG_20190917_154650.jpg

 

IMG_20190917_154556.jpg

 IMG_20190917_153913.jpg

 

IMG_20190917_153139.jpg

 

 

19.09.2019.

 

Par objektu “Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā”

 

Objektā “Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā” veikta daļēja novadgrāvju atjaunošana un apauguma novākšana Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Āraišu ielā, Briežu ielā un Pludmales ielā.

 

Paralēli novadgrāvju tīrīšanai ir veikta un vēl notiek caurteku izbūve Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Āraišu ielā, Briežu ielā, Zemgaļu ielā un Pludmales ielā. Pašlaik norit arī drenāžas izbūve Upeņu ielā. 

 

Araisu_iela_20190814_100158.jpg

 

Ir veikta apauguma novākšana un gultnes tīrīšana grāvim, kurš savāc un novada ūdeni no Būriņu ceļa teritorijas. Šajā grāvī pie Svētes upes paredzēts izbūvēt caurteku regulatoru ar aizvaru – upes ūdens līmeņa regulēšanai pavasara palu laikā. 

Burinu_cels_IMG_20190812_143248.jpg

 

Uzsākti novadgrāvja tīrīšanas darbi posmā no Kārklu ielas līdz Būriņu ceļam (novadgrāvis applūstošajās pļavās). Novadgrāvim paredzēts pārtīrīt gultni no biomasas un piesērējuma, novākt apaugumu (tajā skaitā veikt atcelmošanu) grāvja nogāzēs un krastā.

 

Gravis_uz_Sveti_IMG_20190812_142944.jpg

 

Informāciju sagatavoja:

JPPI “Pilsētsaimniecība”

Tālrunis 63026507