Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

2018.gada 18.decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi parakstīta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.3.0/18/TP/014 “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas – Jelgavas pilsētas domes – kapacitātes paaugstināšanu, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

 

Projekta galvenās darbības:

1)      Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases, t.sk. vērtēšanas, nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā - Jelgavas pilsētas pašvaldība deleģēšanas līguma izpildei izveidojusi ITI projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā no pašvaldības darbinieku vidus deleģēts komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 2 komisijas locekļi – katrs ar balsstiesībām. Komisijas 3 locekļiem – komisijas priekšsēdētājas vietniecei, komisijas loceklei un komisijas sekretārei par darbu komisijā, kas ir papildus pienākumi ikdienā veicamajiem uzdevumiem pašvaldībā, plānota daļlaika noslodze projektā, atalgojumu par noslodzi projektā sedzot no projekta budžeta un tādējādi atvieglojot pašvaldības budžetu. Tāpat projekta budžeta ietvaros plānoti izdevumi projektu vērtēšanai nepieciešamo specifisko ekspertu piesaistei.

Laika periodā no deleģēšanas līguma noslēgšanas (05.11.2015.) līdz 2018.gada beigām Jelgavas ITI komisija ir izsludinājusi atlases visos septiņos ITI specifiskajos atbalsta mērķos, kas pieejami Jelgavai, veikusi sešu iesniegto projektu iesniegumu pilnu izvērtēšanas procesu četros specifiskajos atbalsta mērķos. Kopumā notikušas ITI komisijas 50 sēdes. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plānā iekļauto ITI projektu ideju sarakstu, ITI komisijai vērtēšanai tiks iesniegti vēl vismaz deviņi ITI projekti.

 

2)      Projekta īstenošanas personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana - no Revīzijas iestādes puses saņemti ieteikumi ITI komisijas locekļiem pilnveidot zināšanas un prasmes risku vadībā, par ētikas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem, līdz ar to projekta ietvaros tiks organizētas šādas apmācības pašvaldības pārstāvjiem ITI komisijā.

 

Projektā plānotie rezultāti:

  • darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē tehniskā palīdzība – 0,9 pilnas slodzes ekvivalents;
  • Kohēzijas politikas fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas piedalījušās apmācībās – 4 personas.

Kopējās projekta plānotās izmaksas: 65 000,00 EUR, t.sk. 55 250,00 EUR (85%) – Eiropas Sociālā fonda finansējums un 9750,00 EUR (15%) - valsts budžeta finansējums.

 

Projekta plānotais ilgums: 27 mēneši – no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada 31.martam.

 

 

Projekta aktualitātes uz 29.03.2019.

 

Laika periodā no 01.01.2019. – 31.03.2019. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) veikusi šādas aktivitātes:

  • veikusi vispārējo risku novērtējumu par 2018.gadu saskaņā ar risku pārvaldības kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda krāpšanas un korupcijas risku reģistru – specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtējumu;
  • 2018.gada 15.maijā izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros veikusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 27.februārī publicējusi grozījumus atlases dokumentācijā, mainot projekta iesnieguma “Dzīvesziņas un arodu sētas izveide Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā” iesniegšanas termiņu uz 01.11.2019. un projekta iesnieguma “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” iesniegšanas termiņu uz 30.04.2020.;
  • 2017.gada 6.janvārī izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros sagatavojusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 19.martā publicējusi precizēto atlases dokumentāciju;
  • 2018.gada 7.septembra izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlases ietvaros uzsākusi 2019.gada 31.janvārī Jelgavas pilsētas domes iesniegtā projekta iesnieguma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” vērtēšanu.

Kopumā šajā laika periodā notikušas divas Komisijas sēdes.

 

 

Projekta aktualitātes uz 28.06.2019.

 

Laika periodā no 01.04.2019. – 28.06.2019. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) veikusi šādas aktivitātes:

  • 2018.gada 7.septembra izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās projektu iesniegumu kārtas atlases ietvaros izvērtējusi 2019.gada 31.janvārī Jelgavas pilsētas domes iesniegto projekta iesniegumu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā”.Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 2019.gada 25.aprīlī parakstījis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. 2019.gada 28.maijā komisija saņēma saskaņā ar izvirzītajiem nosacījumiem precizēto projekta iesniegumu un uzsāka tā vērtēšanu. 2019.gada 14.jūnijā Komisija saņēma projekta iesniedzēja vēstuli ar informāciju par projekta atsaukšanu, līdz ar to projekta vērtēšana apturēta.
  • 2019.gada 19.martā izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros uzsākusi 2019.gada 31.maijā Jelgavas pilsētas domes iesniegtā projekta iesnieguma “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta” vērtēšanu.
  • 2017.gada 20.martā izsludinātās Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros veikusi, saskaņojusi ar vadošo iestādi un atbildīgo iestādi un 2019.gada 21.jūnijā publicējusi grozījumus atlases dokumentācijā, saskaņā ar kuriem laika periodā līdz 31.03.2020. vērtēšanai tiks iesniegti četri projektu iesniegumi, viens no tiem – 2019.gada rudenī.

 

Kopumā šajā laika periodā notikušas piecas Komisijas sēdes.

 

Informāciju sagatavoja:

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālrunis 63005485