Projekts "BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS"

Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta "BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS" pieteikums ir apstiprināts un projekts tiks īstenots, lai sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentā "Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2021. gadam" noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni attīstībai, pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Projekta mērķauditorija ir Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, tieši neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

 

Ar šī projekta palīdzību tiks apzinātas jauniešu vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar jauniešiem izstrādāta un pilotēta praktisko aktivitāšu programma, izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā, ņemot vērā jauniešu individuālās karjeras izglītības prasmes un vēlmi pilnveidoties. Programmas izstrādes laikā tiks īstenotas pašvaldības, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju starpinstitūciju sadarbības aktivitātes. Jaunieši tiks iesaistīti Projekta plānošanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesā.  Projekta noslēgumā ir plānots apkopot informāciju par projekta rezultātiem un organizēt projekta rezultātu prezentācijas pasākumu, kas būs vērsts uz projekta aktivitāšu izzināšanu un popularizēšanu jauniešu un sabiedrības vidū kopumā.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

 

Projekta kopējais budžets ir 4299,95 EUR, īstenošanas laiks: no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim. Projekts "BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS" tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta kopējais budžets ir 4299,95 EUR, īstenošanas laiks: no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim.