Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta

Projekts Nr. 3.3.1.0/19/I/005

 

2020.gada 14.augustā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/005 "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta" īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:
1. Būvdarbi:
1.1. Jauna ielas posma izbūve;
1.2. Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve;
1.3. Ārējā apgaismojuma izbūve;
1.4. Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve;
1.5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve;
1.6. Elektroapgādes tīkla izbūve;
1.7. Pašvaldības sakaru kanalizācijas izbūve;
1.8. Gāzes apgādes tīklu izbūve;

 

2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

3. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Rezultatīvie rādītāji:

  • 7 komersanti gūs labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
  • Komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā, izveidos 19 jaunas darba vietas;
  • No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušie komersanti nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plāno veikt 1 070 312,00 euro apmērā.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 2 373 719,01 euro, no tām 1 068 596,78 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 307 941,85 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 997 180,38 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2021.gada 14.novembrim.