Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana

11_94474.png

 

2021.gada 25.martā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/005  "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu.
Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkā Sarmas ielā 4, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā. 
 
Projektā plānotās darbības: 
1. Būvdarbi: 
1.1. Jumta pārseguma papildu siltināšana; 
1.2. Ārsienu konstrukciju papildu siltināšana; 
1.3. Cokola daļas papildu siltināšana; 
1.4. Ieejas mezgla rekonstrukcija; 
1.5. Logu nomaiņa; 
1.6. Saules aizsegu (fasādes žalūziju) izbūve; 
1.7. Evakuācijas kāpņu izbūve; 
1.8. Apkures sistēmas rekonstrukcija un balansēšana; 
1.9. Siltummezgla automatizācijas sistēmas uzlabošana; 
1.10. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija; 
1.11. Apgaismojuma nomaiņa; 
1.12. Zibens aizsardzības sistēmas izbūve; 
2. Būvuzraudzība; 
3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana. 
 
Veicot projektā plānotās darbības, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra  ēkā Sarmas ielā 4, Jelgavā tiks paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā, tai skaitā radīta mūsdienu prasībām atbilstoša darba vide pašvaldības autonomās funkcijas - piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā - veikšanai. 
 
Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas: 

1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par 55 395,11 kWh/gadā (33%); 

2. CO2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 10,70 CO2 /t/gadā. 

 
Projekta kopējās izmaksas ir 537 404,12 euro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 481 381,81 euro, t.sk. 97 033,00 euro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 4280,87 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 380 067,94 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 56 022,31 euro, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 
 
Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 24.jūnijam. 
 
 
Kontakti:
Baiba Rēdere
Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel.: 63005455
E-pasts: baiba.redere@dome.jelgava.lv