Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā

11.png

 

Projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā"

Projekta numurs:  5.5.1.0/17/I/002

                                                   

Finansējuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas dome

 

Sadarbības partneri: Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze, Jelgavas Romas katoļu draudze.

 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

 

Projekta darbības:

1. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras - ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus pakalpojumus;

2. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācija un pārbūve, jaunu pakalpojumu izveide;

3. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide;

4. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, pakalpojumu pilnveidošana;

5. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūve, pakalpojumu pilnveidošana;

6. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

7. projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita paredzamais pieaugums 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu – 41 500 apmeklējumi;
  • atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 5 dabas un kultūras mantojuma objekti;
  • jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 9 pakalpojumi.

 

Projekta plānotais finansējums: kopējās projekta izmaksas EUR 7 904 439,57 t.sk. ERAF finansējums EUR 2 500 000,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 105 308,82, pašvaldību finansējums EUR 5 276 790,60 (t.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 4 960 864,13), un privātais finansējums EUR 22 340,15.

 

Projekta īstenošanas periods: 44 mēneši - no 2018.gada 2. janvāra līdz 2021.gada 1.septembrim.

 

Projekta aktualitātes uz 31.03.2021.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.5.5.1.0/17/I/002 "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" ietvaros 2021.gadā projekta darbību īstenošanu turpina visas trīs pašvaldības:

  • Jelgavas pilsētas pašvaldība turpina objektam Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā nepieciešamā aprīkojuma iegādi un jaunu pakalpojumu izveidi. Vēsturiskā koka ēka aprīkota ar koka žalūzijām, virtuves un biroja mēbelēm un aprīkojumu objekta funkcionalitātes nodrošināšanai. 2021.gadā turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu izveides, t.sk. interaktīvas vēstures ekspozīcijas izveides par šo ēku, Jelgavas koka apbūvi un Vecpilsētas ielas kvartālu, kā arī  mūra ēkas daļā – trīs restaurācijas darbnīcu aprīkošana tekstīliju, metāla priekšmetu, keramikas un stikla restaurācijai, attīstot jaunus tūrisma pakalpojumus un paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu Jelgavā.
  • Dobeles novada pašvaldība 2020.gada decembrī pabeigusi Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus. 2021.gadā turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu izveides, ekspozīcijas un interjera iekārtošanas, veidojot objektu par daudzfunkcionālu kultūras, amatniecības un tūrisma attīstības centru "Dobeles Pils".
  • Bauskas novada pašvaldība 2020.gada oktobrī pabeigusi Bauskas pilsdrupu 3.kārtas būvdarbus – centrālā torņa, mazā vārtu torņa un pieguļošās sienas konservācijas darbus.  2021.gada martā Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtā realizētie darbi saņēma konkursa "Latvijas Būvniecības Gada balva 2020" apbalvojumu – 1.vietu nominācijā "Restaurācija". 2021.gadā turpinās darbs pie jaunu pakalpojumu – Bauskas pils būvvēstures digitālas ekspozīcijas izveides, un vēlā pavasarī atsāksies Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Tālrunis 63005485