Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" (PIKTAPS 2)

LOGO

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" uzsāktās aktivitātes.

 

Projekta mērķis

 

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai.

 

Projekta galvenās darbības

 

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

 1. Projekta vadība, organizējot projekta darbību īstenošanu apstiprinātā budžeta un laika ietvaros un veicinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.
 2. IKT arhitektūras pārvaldība, sniedzot VARAM kā valsts IKT pārvaldības organizācijai metodisko, IKT risinājumu un ekspertīzes atbalstu, tajā skaitā - ieviešot projektu pārvaldības ietvaru, tai skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu finansēšanas avota, un īstenojot integrētu publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringu.
 3. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde, izveidojot platformu, kas nodrošina precīzu atvieglojumu saņēmēju identifikāciju un Atvieglojumu norādījumu izpildi un ieviestu centralizētu Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājumu piešķirto atvieglojumu administrēšanai.
 4. Centralizēto koplietošanas risinājumu autoruzraudzība, veicot PIKTAPS projektā īstenoto centralizēto koplietošanas risinājumu īstenošanas autoruzraudzību.
 5. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas (PSPP) un  Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) attīstība atbilstoši valsts IKT arhitektūras pārvaldības un valsts pārvaldes vajadzībām un VIRSIS papildinājumu izstrāde – Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei (VIRSIS 2. kārta).
 6. Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana, īstenojot mācību, informatīvos un publicitātes pasākumus.
 7. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīvā plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu mājas lapās.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti/ izveidoti 14 darbības procesi;
 2. Izveidotas/ ieviestas 2 platformas (izveidota 1 jauna platforma - Vienotā atvieglojumu informācijas sistēma (AVIS); pilnveidota 1 platforma - Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības sistēma);
 3. Ieviests projektu pārvaldības ietvars, tai skaitā  IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām – 1 gab.
 4. Sagatavots un publicēts pētījums (dokuments) Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – 3 gab.
 5. Izveidots risinājumu  programmatūras izstrādes autoruzraudzības ziņojums (dokuments) – 1 gab.
 6. Īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumi – 10 gab.
 7. Īstenota projekta publicitāte (informatīvais plakāts (3 gab.), aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lvwww.vraa.gov.lv/lv un www.atd.lv tīmekļa vietnēs (3 gab.)).
 8. Pilnveidota 1 informācijas sistēma - Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (VIRSIS).
 9. Izveidota / ieviesta Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei (VIRSIS 2. kārta).
 10. Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un "Mani izmantotie atvieglojumi".

Projekta izmaksas

 

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 699 376 euro, no kā 3 994 670 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši sākot no 2019.gada 25.novembra.

 

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
 2. Daugavpils pilsētas dome,
 3. Rēzeknes pilsētas dome,
 4. Jelgavas pilsētas dome,
 5. Liepājas pilsētas pašvaldība,
 6. Rīgas pilsētas pašvaldība,
 7. Valmieras pilsētas pašvaldība;
 8. Ventspils pilsētas dome,
 9. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija".

 

Projekta aktualitātes:

 

30.06.2022

 

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

 

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

 

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un "Mani izmantotie atvieglojumi"

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi"

 

VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. Noslēgts līgums ar SIA "DATI Group" par jaunas funkcionalitātes, kas ietver starpiestāžu pakalpojumu vadības pārvaldību,  vairāku reģistru funkcionalitātes papildināšanu un optimizēšanu, un datu aprites tiesību pārvaldību, izstrādi līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

 

VPVKAC

Veikts iepirkums Attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma ieviešanas VPVKAC nodrošināšanai.

 

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

Valsts un pašvaldību iestādēs veikta aptauja par e-adreses lietošanas paradumiem un iespējām valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (756 respondenti).

 

Veiktas intervijas ar četriem digitālajiem līderiem.

Īstenots pasākums Zemgales reģiona konferenču attīstības centrā "2023.gadam gatavs – e-adrese, e-paraksts un e-komercija".

Īstenoti 14 pasākumi "10 mīti un patiesības par e-adresi" ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm.

 

Atjaunoti trīs dzīves situāciju apraksti – darba zaudēšana un meklēšana, vecuma pensijas apmērs un saņemšana, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšana.

Tiek īstenota kampaņa "E-adrese juridiskām personām".

Pieejama vietnes macibas.mana.latvija.lv atjaunotā versija.

Izstrādāta Digitālo aģentu tālmācības programma, Digitālo līderu tālmācības programma un tālmācības programma sabiedrības digitālo prasmju attīstībai (pieejams vietnē macibas.mana.latvija.lv).

 

Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 1066 dalībnieki, 12 676 tālākizglītotās personas.

 

Nofilmēts sižets par e-adresi LTV Rīta Panorāmai.

Dalība LATAS konferencē "Atvērta digitālā transformācija", LIKTA Digitālajā nedēļā, izstādē "Māja 2022", Latvijas radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" par e-adresi, forumā "#AtbalstsUzņēmējiem – impulss jaunam izrāvienam" Liepājā uz Rēzeknē, pasākumā "Metacity meeting".

 

IKT arhitektūras pārvaldība

 

Īstenots  darba uzdevums Nr. IL/117/2021 "Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām", kuras ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

 

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai. Sistēmā VIRSIS ir uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmām, informācijas resursiem un starpiestāžu IKT pakalpojumiem ar kuru sarakstu var iepazīties Latvijas Atvērto datu portālā:  https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-informacijas-un-kumunikaciju-tehnologiju-resursi-un-ikt-starpiestazu-pakalpojumi. Iestāžu darbinieki ir apmācīti iegūt informāciju par arhitektūrā izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām un būtiskajiem arhitektūras elementiem. VIRSIS lietošanas instrukcija ir publicēta VARAM tīmekļvietnē. 

 

2022. gada sākumā publicēti pieci VPVKAC pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumu rezultāti. Sagatavots pētījums "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings" un publicēti 12 pētījumi (atskaites).

 

 

 

29.11.2021

 

AVIS

Nodrošināta projekta aktivitāšu plānošana un īstenošana, iepirkumu plānošana un vadība. Uzsākta projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes organizēšana. Piesaistīti projekta sadarbības partneri – Valsts reģionālā attīstības aģentūra, Ventspils pilsētas dome un Latvijas Nacionālā bibliotēka projektu aktivitāšu īstenošanai. Veikta komunikācija par projekta aktivitātēm un projekta aktivitāšu koordinēšana. Nodrošināta projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole, veikta uzskaite par projekta personālu.

 

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" ir apstiprināts Saeimā un stāsies spēkā 01.01.2022.

 

VIRSIS

 

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. 18.11.2021. izsludināts iepirkums par VIRSIS jaunās funkcionalitātes izstrādi "Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana" ietvaros. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

 

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 

Uzsākta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), 08.10.2021. VARAM un nevalstisko organizāciju līderu parakstīts memorands par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu.

 

Īstenota komunikācijas kampaņa ar mērķi ir aktualizēt digitālo risinājumu iespējas valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai.

2021.gada oktobra beigās uzsāktas digitālo līderu mācības.

 

2021.gada oktobrī un novembrī nodrošināta divu raidījumu veidošana un ekspertu dalība #digiTuvi raidījumā TV24 un radio StarFM.

 

25.11.2021. organizēta konference "Latvija. Level Up!" par digitālo transformāciju dizainā, prasmēs, tehnoloģijās, Eiropas vadošā ekosistēmas foruma "5G Techritory" ietvaros.

No 2021.gada oktobra beigām – pieejama vietnes mana.latvija.lv atjaunotā versija.

 

IKT arhitektūras pārvaldība

 

25.10.2021. izsludināts VARAM iepirkums "Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām", 23.11.2021. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

 

Tiek īstenots 2021. gada pētījumu cikls – pabeigti VPKAC pētījumi, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja. Tiek gatavota kopējā analītiskā atskaite par 2021. gadu.

 

Veikta tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv attīstībai. 02.07.2021. izsludināts iepirkums "Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana", kas pārtraukts un izsludināts atkārtoti 18.11.2021. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

 

 

28.05.2021.

 

AVIS

 

Ir pabeigta AVIS izstrāde un uzsākta AVIS ieviešana produktīvajā darbībā.

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" 27.04.2021. tika izskatīts Ministru kabineta sēdē un 30.04.2021 iesniegts Saeimā.

 

VIRSIS

 

Saskaņā ar Darba uzdevumu par VIRSIS 2.kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi, ir pieņemti darba uzdevuma konsultantu sagatavotie nodevumi: 1. Vispārīgu IKT pārvaldības procesu apraksti; 2. Iespējamo IKT pārvaldībai izmantojamo tehnoloģisko risinājumu analīze un novērtējums. Tiek veikti precizējumi Pieteikumu vadības sistēmas (VIRSIS 2) tehniskajā specifikācijā.

 

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 

10.04.2021. noslēgta vispārīgā vienošanās ar ārpakalpojuma sniedzēju par sadarbību atklātā konkursa "Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi"  programmas īstenošanā. Notiek darbs pie Programmas "Dari digitāli!" stratēģisko materiālu sagatavošanas.

 

IKT arhitektūras pārvaldība

 

Notiek darbs pie projektu pārvaldības ietvara iepirkuma sagatavošanas.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

 

Pabeigts 2020. gada pētījumu cikls, tai skaitā īstenotas aptaujas: 1) Latvijas iedzīvotāju aptauja; 2) VPVKAC klientu aptauja; 3) VPVKAC darbinieku / speciālistu (pašvaldību darbinieki) aptauja; 4) Reģionālās nozīmes attīstības centros izveidotajos VPVKAC strādājošo valsts iestāžu darbinieku aptauja. Uzsākts 2021. gada pētījumu cikls - precizēta pašvaldību e-indeksa anketa, veikta anketas programmēšana aptauju rīkā ARKA, uzsākts lauka darbs (datu ievākšana). Sagatavošanās darbi noslēpumainā klienta vizītēm VPVKAC un valsts iestāžu e-indeksam.

 

Noslēgts līgums par Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv izstrādei nepieciešamo tehnisko specifikāciju izveidi, izstrādes iepirkumu atbalstu un autoruzraudzības pakalpojumiem, norisinās darbs pie dokumentu komplekta izstrādes, t.sk. Latvija.lv pilnveides tehnisko specifikāciju izstrādes.

 

30.11.2020.

 

AVIS  

Ir uzsākta AVIS izstrāde, pabeigti trīs no četriem izstrādes posmiem.

 

VARAM tiek izstrādāts un šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā atrodas likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums", pamatojoties uz VARAM izstrādātā likumprojekta "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" (VSS-249) saskaņošanas gaitā saņemtajiem iebildumiem, Tieslietu ministrijas sniegtajiem norādījumiem par jauna, izvērsta Atvieglojuma vienotās informācijas sistēmas likuma izstrādes nepieciešamību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. marta protokollēmuma 17#44 punktam "Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai".

 

VIRSIS

Sagatavots darba uzdevums VIRSIS izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1. kārtas īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu. Plānots izsludināt iepirkumu par VIRSIS pilnveidošanu.

 

29.09.2020. ir noslēgts darba uzdevums (līgums) par VIRSIS 2. kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi.

 

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 

Izstrādāts nolikums un 02.11.2020. izsludināts iepirkums par sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumiem.  

 

IKT arhitektūras pārvaldība

 

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

 

Izstrādāts politikas ietekmes novērtēšanas indikatoru modelis valsts pārvaldes pakalpojumu un digitālās transformācijas politikas realizācijas uzraudzībai.

 

10.11.2020. noslēgts līgums par integrētu publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringu. Līguma ietvaros tiks veikti 3 pētījumu cikli, kas ietver valsts un pašvaldību iestāžu digitālās transformācijas monitoringu, VPVKAC izpēti, Latvijas iedzīvotāju aptauju par valsts pakalpojumu saņemšanu.

 

Sagatavots darba uzdevums portāla Latvija.lv uzlabojumu tehnisko specifikāciju izstrādei un risinājumu izstrādes iepirkuma atbalstam.

 

 

10.06.2020.

 

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

 

AVIS  

 

Par AVIS izstrādi 10.06.2020 noslēgts darba uzdevums (līgums), kā arī VARAM tīmekļa vietnē izsludināti un publicēti grozījumi “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”.

 

VIRSIS

 

Sagatavots darba uzdevums VIRSIS 1. kārtā izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1 īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu.

 

Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

 

Sabiedrības IKT izmantošanas iespēju veicināšanas ietvaros 27.01.2020. noslēgts līgums par tehniskās specifikācijas izstrādi plānotajam iepirkumam par sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanu.

 

IKT arhitektūras pārvaldība

 

Nodrošināta ERAF IKT projektu būtisko arhitektūras elementu pārvaldība un informēšana par to izmantošanu.

 

Nodrošināts atbalsts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistra (VIRSIS) lietošanai.