Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā

111.jpg

Projekta Nr.5.6.2.0/22/I/009 

 

Projekta mērķis ir Lielupes industriālas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas valstspilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas valstspilsētā.

Projekta darbības:


1.Ceļu infrastruktūras pilnveide:
1.1.Ceļa daļas izbūve:
1.1.1. Rubeņu ceļa piebraucamā ceļa izbūve;
1.1.2. Jaunveidojamās ielas no Prohorova ielas līdz Rubeņu ceļam izbūve.
1.2.Inženiertehnisko komunikāciju izbūve / pārbūve (lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, elektroapgādes ārējo tīklu pārbūve, elektroapgādes ārējo tīklu - apgaismojuma izbūve, pašvaldības elektronisko sakaru tīklu izbūve).
2.Degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli).
2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
3. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 1 631 930,67 euro, no tām 1 202 192,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 53 037,88 euro  ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 376 700,79 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums, tai skaitā 29 007,97 euro, ir neattiecināmās izmaksas.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota divu ielu posmu satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 510 metru garumā, veicinot bijušā Lielupes industriālā parka teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību, kā rezultātā

  • komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā, izveidos 41 jaunu darba vietu;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 775 400,00 euro apmērā;
  • atjaunota degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās 0,59 ha platībā. 

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošana Nr. 5.6.2.0/22/I/009 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību ir parakstīta 2022. gada 12. decembrī.

 

Projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim.