Arhīvs 2019

07.02.2019.

 

Paziņojums par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”.

 

Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā.

 

Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzamās darbības apraksts: SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā 73A tika nodota ekspluatācijā 2013. gadā. Tās uzdevums ir nodrošināt Jelgavas pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar siltumenerģiju, kura ir ražota no vietējiem atjaunojamiem resursiem, tādējādi veicinot efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu, aprites ekonomiku un CO2 izmešu samazinājumu no enerģijas ražošanas pilsētā. Projekta tehnoloģiskajā daļā jau sākotnēji, pasūtot sadedzināšanas iekārtu, tika paredzēta iespēja, ka nākotnē, kopā ar koksnes biomasu un kūdru, varētu tikt sadedzināts arī cits kurināmais, tostarp speciāli šķirots un sagatavots no atkritumiem iegūts kurināmais. Šobrīd katla kurtuvē tiek izmantota verdošā slāņa sadedzināšanas tehnoloģija, ar verdošā slāņa tvaika katlu HYBEX. Gada laikā uzņēmumā koģenerācijas stacijā saražo 340 GWh enerģijas (200 GWh siltumenerģijas un 140 GWh elektroenerģijas). Šobrīd kā kurināmais tiek izmantota biomasa (170000 tonnas/gadā), kūdra  (15000 tonnas gadā), dabasgāze – (1100 tūkst.m3/gadā).

 

Veicot kurināmā diversifikāciju, līdzsadedzinot arī speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo (30 tūkst. tonnas/gadā), plānots, ka saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35%, veidojot  460  GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Gadījumā, kad no atkritumiem iegūtā kurināmā apjoms nav pietiekošs, lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, plānots palielināt arī biomasas daudzumu (līdz  220 000 tonnas /gadā), kas nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmā veidus (piemēram, speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo). Šobrīd SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A jau ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta, kas nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 sekundes, kas ir obligāta prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu. Drošības nolūkos, kā alternatīvu dabasgāzei, ir paredzēts izmantot dīzeļdegvielu līdz 45 tonnām gadā.

 

Koģenerācijas stacija atrodas Jelgavas pilsētas dienvidrietumu daļā, Lielupes kreisajā krastā. Tuvākās mazstāvu dzīvojamās mājas atrodas ~ 50-100 m attālumā no darbības vietas. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu koģenerācijas stacijas zemes gabals atrodas pilsētas ražošanas apbūves teritorijā.

 

2019. gada 10. janvārī tika izdots Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai (publiski pieejams: www.vpvb.gov.lv).

 

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 19. februārī plkst. 17:00  Jelgavas novada pašvaldības telpās, Pasta ielā 37, Jelgavā, Domes lielajā zālē.

 

Ar informāciju par paredzēto darbību un  ar sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, kā arī Ierosinātāja mājas lapā  www.fortum.lv sadaļā Projekti.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019. gada 28. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173,  www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam - SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63083381, vai elektroniski uz e-pastu: fortum.jelgava@fortum.com .

 

Paziņojums par paredzētās darbības sabiedrisko apspriešanu publicēts 2019. gada 7. februārī laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” Nr. 6 (597)

 

Kopsavilkums par paredzamo darbībuIesniegumsLēmums

 

24.01.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 24.01.2019. līdz 07.02.2019. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to,  ka koki ir daļēji bojāti un izvietoti blakus perspektīvajai dzīvojamo māju apbūvei.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Asteru iela

 

Asteru_iela_1.jpg

 

Pūra ceļš

 

Pura_cels_2.jpg

 

 

Pura_cels_3.jpg

 

 

Astereu ielas un Pūra ceļa plāns

Aptaujas lapa

 

 

03.01.2019.

 

Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā un tā Vides pārskata publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.15/11 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā redakcija un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

 

Lokālplānojuma izstrādātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde, adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr. 63005493; 63005475, www.jelgava.lv.

 

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis: 29262684. Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome.

Lokālplānojuma un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.01.2019. līdz 03.02.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21.janvārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās, Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar lokālplānojuma materiāliem un Vides pārskatu no 07.01.2019. līdz 03.02.2019. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8 līdz 19 , otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 03.02.2019 (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā- Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsFunkcionālais zonējumsEsošais zonējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiTransporta plūsmu izpētes projektsVides pārskatsZiņojums par lokālplānojuma izstrādi un institūciju nosacījumu ievērošanu

 

Publiskā apspriešana Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20

 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.01.2019. līdz 03.02.2019.

 

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide”, adrese: Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tālr.: 29269076.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.janvārī. pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 03.02.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā- Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsFunkcionālais zonējumsEsošā situācijaTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiPārskats par institūciju nosacījumiem