Līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

 

Šajā sadaļā tiek izvietota informācija par sabiedrības iespējām līdzdarboties pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā un dokumentu izstrādē, par plānotajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem un fokusa grupu diskusijām.

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sēde, 07.09.2017. plkst.17.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek rīkota publiskās apspriešanas sanāksme par saņemtiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu pirmo redakciju, kas notiks 07.09.2017. plkst.17.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.

 

Teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu publiskā apspriešana

Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums

Ielu sarkanās līnijas

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Detālplānojuma dokumenti īpašumiem Lielajā ielā 41A un Dobeles šosejā 9

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Ģenerālplāns

Aizsargjoslas

Transporta organizācijas shēma

Koku inventarizācija