Līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

 

Šajā sadaļā tiek izvietota informācija par sabiedrības iespējām līdzdarboties pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā un dokumentu izstrādē, par plānotajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem un fokusa grupu diskusijām.

 

 

07.03.2018

Paziņojums

Par publisko apspriešanu koku ciršanai plānotajās būvniecības iecerēs “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 26.01.2018. lēmumu Nr. 54/4-5/K, publiskai apspriešanai tiek nodota 105 koku ciršanas iecere. Publiskā apspriešana notiek no 08.03.2018. līdz 22.03.2018. ieskaitot.

Tiek veikta būvprojektu “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā” izstrāde, kuru realizēšana paredzēta 2019 - 2020.gadā. Ielu pārbūves mērķis ir novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana. Būvprojektos tiks paredzēta braukšanas joslu pārbūve un paplašināšana, autobusu pieturu, apgaismojuma, inženiertīklu, apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu, izbūve. Būvprojektu realizācijas ietvaros, ielu sarkano līniju robežās, paredzēta 105 koku izciršana, tai skaitā 54 vērtīgi koki, 18 mazvērtīgi koki, 33 nevērtīgi koki. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki. Būvprojektu ietvaros tiks paredzēts iestādīt aptuveni 80 kokus.

Objekta pasūtītājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava (sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams saņemt Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, vecākā projektu vadītāja Daina Traidase t.63005490, e-pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Objekta projektētājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3C”, Paula Lejiņa iela 2, Jelgava.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: buvvalde@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības pašvaldības Būvvaldē.

 

Vispārīgie dati

Informatīvs materiāls (1)

Informatīvs materiāls (2)

Koku novērtējums

Skaidrojošais apraksts

Aptaujas lapa

Foto