10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku

Sākumlapa DokumentiProjekti2016.gadsElastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku
Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Projekta līguma numurs: VS/2015/0206
Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% – Latvijas valsts budžets).
Projekta realizācijas laiks: 27 mēneši, sākot no 2015.gada 1.augusta
Projekta koordinators: Labklājības ministrija

 

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.
ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu.
Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Projekta līguma numurs: VS/2015/0206
Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% – Latvijas valsts budžets).
Projekta realizācijas laiks: 27 mēneši, sākot no 2015.gada 1.augusta
Projekta koordinators: Labklājības ministrija

Problēmas apraksts:
Latvijā alternatīvie bērnu aprūpes pakalpojumi (aukles, bērnu pieskatīšanas centri u.c.) nav īpaši pieejami. Taču to personu gadījumā, kuras strādā nestandarta darbalaiku – naktīs, brīvdienās u.tml., nestandarta bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība kļūst ļoti sarežģīta.
Pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes iestāžu darbalaiks parasti ir darbadienās no 7:00 līdz 19:00. Līdzīgi pieejamības nosacījumi ir situācijās, kad valsts un pašvaldības finansiāli atbalsta vecākus, piemērām, piešķirot valsts atbalstu par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā bērnudārzā. Savukārt bērnu aprūpes pakalpojumi bērniem līdz 1,5 gada vecumam valsts un pašvaldības līmenī nav nodrošināmi.
Nestandarta darbalaiku strādājošie vecāki bieži saņem nelielas algas, kas ierobežo viņu iespējas izmantot privātos bērnu aprūpes pakalpojumus. Viņi ir spiesti izmantot nereģistrētas aukles pakalpojumus vai izmantot savu draugu un radinieku palīdzību.
Nepietiekamu bērnu aprūpes pakalpojumu apstākļos vecāki var izlemt atstāt darba tirgu vai samazināt darba stundu skatu. Šīs izvēles var pasliktināt gan pašu ģimeņu materiālo stāvokli, gan arī radīt grūtības darba devējam, īpaši situācijās, kad runa ir par augsti kvalificētiem darbiniekiem vai darbaspēka nepietiekamību kā tādu.
Projekta mērķi un aktivitātes:
Projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros plānots laikā periodā līdz 2017.gada 1.novembrim ieviest un izvērtēt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu Latvijas uzņēmumos ar nestandarta darbalaiku (vakara, nakts un mainīgi darbalaiki, kā arī darbs brīvdienās).

Projektam atlasīto privāto uzņēmumu darbiniekiem ar bērniem vecumā līdz 7 gadiem, kas nodarbināti nestandarta darba laikā, tiks nodrošināti subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumi, kurus īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.
Subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti 10 mēnešus ar mērķi pakāpeniski pāriet un privāto (darba devēja un darba ņēmēja) finansējumu un/vai valsts un pašvaldības līdzfinansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem nestandarta darba laikā
Vienlaikus kvalificēto pētnieku komanda izpētīs jaunas bērnu aprūpes formas ietekmi uz nodarbinātību un produktivitāti atlasītajos uzņēmumos (darbaspēka noturību, kadru mainību, pārejošās darbnespējas samazināšanos u.c.), kā arī ietekmi uz darba ņēmēju iespējām saskaņot savu darba un privāto dzīvi, apmierinātību ar darba apstākļiem un viņu reproduktīvu uzvedību.

Projekta galvenie mērķi ir:

 • atrast optimālo bērnu aprūpes nodrošinājuma veidu nodarbinātajiem ar nestandarta darbalaiku;
 • atrast optimālos nosacījumus finansējuma piesaistei no privātā un publiskā sektora;
 • radīt ilgtermiņā funkcionējošu modeli elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu subsidēšanai un attīstībai.


Projekts tiek īstenots Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

 • 7 reģionālie semināri Jelgavā, Rīgā un Valmierā projekta komunikācijai, uzņēmumu atlasei un projekta aktivitāšu saskaņošanai;
 • eksperimentālā bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 150 darbinieku bērniem atlasītajos uzņēmumos 10 mēnešu periodā;
 • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) u.c. ekspertu konsultācijas uzņēmumiem cilvēkresursu, darba procesa organizācijas un optimizācijas jautājumos;
 • sabiedrisko attiecību un sociālās reklāmas kampaņa par projektu, uzņēmumu labām praksēm un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas problemātiku;
 • projekta rezultātu iekļaušana Ilgtspējas indeksā un Ģimenei draudzīga komersanta statusā (http://www.incsr.eu/lv/novertejums/gimenei-draudzigs-komersants/)
 • starptautiskā konference Rīgā projekta rezultātu prezentācijai;
 • pieredžu apmaiņas seminārs Briselē.


Kontakti (var noformēt kā atsevišķu linku, zem kura ies šis teksts):
Maksims Ivanovs, projekta vadītājs
Tālr. + 371 67782961
E-pasts: Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv

Linda Vecums-Veco, Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr. + 371 63048908
E-pasts: Linda.Vecums-Veco@soc.jelgava.lv

Iveta Kļaviņa, Valmieras pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.: + 371 642 07123
E-pasts: Iveta.Klavina@valmiera.lv

Ruta Klimkāne, Rīgas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.: +371 67105209
E-pasts: Ruta.Klimkane@riga.lv

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) projekta koordinatore
Mob.: (+371) 29 110 260
E-pasts: dace.helmane@incsr.eu

 

Labklājības ministrija informēs darba devējus par atbalstu elastīgam darbam

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu aicina uzņēmumus ar nestandarta darba laiku piedalīties reģionālos semināros par projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

Kā darba ņēmējiem saskaņot savu darba un privāto dzīvi? Kā iegūt ģimenei draudzīgā komersanta statusu pēc pilnveidotiem kritērijiem? Kā samazināt darbinieku pārejošās darbnespējas gadījumus? Kā uzņēmumiem ar nestandarta darbalaika grafiku palielināt savu produktivitāti, samazināt personāla mainību un veicināt darbinieku lojalitāti?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs LM, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas uzņēmumu un citi eksperti.

Vienlaikus semināros uzņēmumiem ar nestandarta darbalaika grafiku tiks piedāvātā iespēja piedalīties projekta dalībnieku atlasē un organizēt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu savu darbinieku bērniem, saņemot līdzfinansējumu no projekta līdzekļiem.

Semināri notiks 2015.gada novembrī Jelgavā, Rīgā un Valmierā šādos datumos:

 • Jelgavā, 5.novembrī/ 14:00 – 17:00 / Jelgavas sociālo lietu pārvaldes telpās
 • Valmierā, 12.novembrī / 14:00 – 17:00 / vieta tiks precizēta
 • Rīgā, 25.novembrī / 14:00 – 17:00 / Rīgas domes sēžu zālē

Pirmais seminārs notiks 5.novembrī plkst.14.00 Jelgavas sociālo lietu pārvaldes telpās, kurā īpaši tiek aicināti piedalīties Jelgavas darba devēji, kuru darbinieki strādā pēc nestandarta darba laika grafika.

Semināri organizēti ciešā sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.

Aicinām uzņēmumu pārstāvjus ne vēlāk kā vienu dienu pirms semināra norises pieteikt savu dalību, aizpildot pieteikuma anketu LM māja lapā http://www.lm.gov.lv/text/3158.

Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros un tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Detalizētā informācija par projektu un kontaktinformācija ir pieejama LM mājas lapā: http://www.lm.gov.lv/text/3152, kā arī zvanot projekta koordinatoriem.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Buraka
Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67021666,
viktorija.buraka@lm.gov.lv

 

 

Labklājības ministrija izsludinās iepirkuma konkursu 150 auklēm

Labklājības ministrija (LM) 2016.gada martā plāno izsludināt Jelgavas, Rīgas un Valmieras pilsētu teritorijās iepirkumu elastīgam bērnu uzraudzības pakalpojumam, kā rezultātā tiks iepirkti līdz 150 bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošinās bērnu aprūpi ārpus standarta darbalaika (no 18 līdz 8 darba dienās, kā arī brīvdienās).

LM aicina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus un pirmsskolas izglītības iestādes, kas darbojas Rīgas, Jelgavas vai Valmieras pilsētu teritorijās vai tuvāko pašvaldību teritorijās izvērtēt iespēju pieteikties iepirkuma konkursam, bet līdz šim nereģistrētas aukles – reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Tiek plānots, ka subsidētā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji sāks darboties no 2016.gada aprīļa.

Tāpat LM informē, ka līdz 2016.gada marta beigām  uzņēmumi (Jelgavā, Rīgā un Valmierā) ar nestandarta darba laiku vēl var pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros. Informācija kā pieteikties, pieejama LM mājas lapā:  http://www.lm.gov.lv/text/3171.

Visu organizāciju darbiniekiem, kas būs pieteikušies dalībai projektā, plānots nodrošināt subsidēto bērnu uzraudzības pakalpojumu ārpus standarta darbalaika.

Pakalpojumu varēs saņemt atlasīto uzņēmumu darbinieks, kuram vismaz viens bērns ir vecumā no gada līdz 7 gadiem un kas strādā nestandarta darba laiku vismaz reizi divās nedēļās.

Pakalpojumu īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji (fiziskās un juridiskās personas), t.sk., pirmsskolas izglītības iestādes, kas atbildīs iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem.

Atlasīto uzņēmumu darbinieks iepirkumam var rekomendēt arī savu esošu aukli, ja tā ir reģistrēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Plašāku informāciju, kurš un kā var kļūt par aukli, skatiet pievienotajā INFO grafikā „Kā kļūt par sertificētu aukli?”

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests un apliecību pakalpojumu sniedzējam „uz rokas” izsniegs tikai tad, ja pakalpojuma sniedzējs to pieprasīs. Reģistrēšanās kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir bezmaksas.

Projekta iepirkuma ietvaros atlasīto aukļu un iestāžu kontakti tiks iekļauti vienotā elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sarakstā, kas tiks publicēts LM un iesaistīto pašvaldību mājās lapās un no kura atlasīto uzņēmumu vecāki varēs izvēlēties piemērotāku kandidatūru.

Pirms pakalpojuma sniegšanas starp saņēmēju, viņa darba devēju, pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību būs jānoslēdz līgums uz 10 mēnešiem, kas ir projektā paredzētais pakalpojuma sniegšanas termiņš. Pēc šī termiņa aukle vai iestāde var turpināt sniegt savus pakalpojumus, jau pamatojoties uz privātu vienošanos ar pakalpojuma saņēmēju, ja vecāks velēsies pats apmaksāt pakalpojumu.

Pakalpojumu paredzēts sniegt bērna mājās vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Auklei vai iestādei būs jānodrošina ne tikai bērna pieskatīšana, bet drošā un lietderīgā dienas organizēšana bērnam. Bērna pieskatīšana notiks saskaņā ar grafiku, kas tiek saskaņots katra mēneša sākumā.

Subsidēto bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošinās 10 mēnešus ar mērķi pakāpeniski pāriet uz privāto – darba devēja un darba ņēmēja – finansējumu, kā arī, iespējams, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekts Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku ir līdzfinansēts ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros un tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Papildu informāciju par plānoto iepirkumu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtību iespējams dabūt, rakstot uz e-pastu vai zvanot projekta koordinatoriem http://www.lm.gov.lv/text/3154.

Informāciju sagatavota
Labklājības ministrijā

Informācija – Kā kļūt par sertificētu auklīti?

 

Atlasīti elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma saņēmēji

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Jelgavas, Rīgas, Valmieras pilsētu pašvaldībām un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu atlasījusi 23 uzņēmumus ar nestandarta darba laiku, kuri saņems elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu.

Šobrīd sadarbības partneru teritorijās un tuvākajās ir atlasīti šādi uzņēmumi un organizācijas, kas saņems elastīgo bērnu uzraudzības pakalpojumu:

Rīgas pilsētas teritorijā:

 • valsts akciju sabiedrība Starptautiskā lidosta „Rīga”
 • mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Rimi Latvia”
 • mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Maxima”
 • Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”
 • Rīgas pašvaldības SIA „RĪGAS DZEMDĪBU NAMS”
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • SIA “RBSSKALS Serviss”
 • VSIA “Jaunais Rīgas teātris”
 • Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
 • SIA “Bromus”
 • SIA “Cubies”
 • AS “Tallink Latvia”
 • SIA “ArtSmart”
 • Viesnīca “OK Hotel”
 • VAS “Latvijas Gaisa Satiksme”

 Jelgavas un Dobeles pilsētas teritorijā:

 • mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Rimi Latvia”
 • SIA “Viktorija B” ēdināšanas uzņēmums “Silva”
 •  SIA “Baltic Candles Ltd.”
 • SIA “Jelgavas augļi”
 • SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”
 • Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde Jelgavas cietums

Valmieras pilsētas teritorijā:

 • AS “Valmieras stikla šķiedra”
 • mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Maxima”
 • SIA “Vidzemes slimnīca”

Papildus projekta pētījumā piedalīsies šādas organizācijas:

 • VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Drošības kompānija GRIFS AG
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības policija
 • SIA “Runway”
 • Baltijas Starptautiskā akadēmija


Šobrīd vēl dažādas citas organizācijas vērtē iespējas piedalīties projektā un apzina iespējamo dalībnieku skaitu.  Līdz ar to projekta dalībnieku skaits var būt lielāks. Projektā var piedalīties visa veida organizācijas ar nestandarta darba laiku.

Visu organizāciju darbiniekiem, kas pieteikušies dalībai projektā, būs nodrošināts subsidētais bērnu uzraudzības pakalpojums ārpus standarta darbalaika (no 18.00 līdz 8.00 darba dienās, kā arī brīvdienās). Pakalpojumu īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji vai pirmsskolas izglītības iestādes. Pakalpojumu sniegs bērna mājās vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.

Paredzēts, ka subsidētā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji sāks darboties jau no 2016.gada maija. Subsidētie bērnu aprūpes pakalpojumus nodrošinās 10 mēnešus ar mērķi pakāpeniski pāriet uz privāto – darba devēja un darba ņēmēja – finansējumu, kā arī, iespējams, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu. Pirms pakalpojuma sniegšanas starp saņēmēju, viņa darba devēju, pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību būs jānoslēdz līgums.

Savukārt projekta pētījuma dalībniekiem plānots izstrādāt pētījumu par darbinieku apmierinātību ar darba apstākļiem un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kā arī piedāvāt modeli darbinieku bērnu aprūpes organizācijai. Pētnieku komanda arī vērtēs, kādu iespaidu subsidētais bērnu aprūpes pakalpojums, atstāj uz produktivitāti uzņēmumā, kadru mainību, darbnespēju u.c. parametriem.

Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Detalizēta informācija par projektu, un kontaktinformācija ir pieejama LM tīmekļa vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/3159 kā arī zvanot projekta vadītājam vai koordinatoriem.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
67021581
marika.kupce@lm.gov.lv

 

Bērni un auklītes saprotas labi – no vecākiem un darba vietām gaida jaunus pieteikumus

Apritējis jau pus gads, kopš Jelgavā vecākiem, kuri strādā nestandarta darba laiku (brīvdienās, vakaros un naktīs), ir iespēja izmantot sertificētas auklītes pakalpojumu. Tas iespējams ar projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”  atbalstu, ko realizē Labklājības ministrija ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību. Visas auklītes ir veikušas apmācību, ieguvušas sertifikātu un oficiāli iekļautas aukļu reģistrā.

Nestandarta darbalaiku strādājošie vecāki bieži saņem nelielas algas, kas ierobežo viņu iespējas izmantot privātos bērnu aprūpes pakalpojumus un iesaistīšanās projektā ievērojami atvieglo arī ģimenes finansiālo slogu, jo pirmos četrus mēnešus auklītes pakalpojums tiek finansēts no projekta līdzekļiem, pēc tam pārējos sešus projektā atvēlētos mēnešus bērna aprūpes pakalpojuma līdzfinansējumā jāiesaistās darba vietai vai pašiem vecākiem.
Šobrīd Jelgavā, pateicoties projektam, 7 mazuļus jau pieskata apmācītas auklītes, kamēr vecāki vakarstundās, naktīs vai brīvdienās atrodas darbā. Jāatzīst, ka Jelgavā projektā iesaistītās puses ir apmierinātas un nekādus sarežģījumus nesaskata.

Tā kā projekta realizācijai atvēlētais laiks ir līdz 2017. gada novembrim, aicināti atsaukties arī citi vecāki, kuri strādā nestandarta darba laiku un kuriem būtu nepieciešams sertificēts auklītes pakalpojums. Aicinājums arī darba vietām izvērtēt vai šāds pakalpojums nav nepieciešams kādam no jūsu uzņēmumā strādājošajiem.

Interesēties par projektu var Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža O.Kalpaka ielā 9) 237. kabinetā, vai zvanot pa tālruni: 63048908 vai 29493259.

Par projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” (līguma numurs: VS/2015/0206)
Mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% – Latvijas valsts budžets).
Projekta koordinators: Labklājības ministrija