-4.4 °C, 4.2 m/s, 85.8 %

Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsPilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)
Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis:

Uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos, t.i. e-vidē iekļaujot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pašvaldības pakalpojumus, kā arī nodrošinot šo pakalpojumu pārrobežu izmantošanas iespējas.

Atbilstoši programmas mērķiem, tas veicinās ilgtspējīgu un saliedētu Zemgales reģiona sociālekonomisko izaugsmi, palīdzot Jelgavai un Šauļiem kļūt par konkurētspējīgām, dzīvošanai un darbam pievilcīgām pilsētām, centralizējot pilsētas publisko pakalpojumu administrēšanu, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris) un Šauļu pilsētas dome.

Projekta galvenās darbības:

1. Pašvaldības e-pakalpojumu procesu pilnveidošana, interaktīvu informācijas un komunikācijas IT risinājumu izveide, modernizējot un optimizējot līdz šim pieejamos pašvaldības pakalpojumus;

2. Pašvaldības pakalpojumu jeb iedzīvotāju / pilsētas kartes lietotāju skaita palielināšana, nodrošinot labāku atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, labāku pieejamību pašvaldības pakalpojumiem;

3. Kopīgu e-pakalpojumu integrācija Jelgavas un Šauļu iedzīvotājiem (atlaides muzejos, sabiedriskā transporta biļetes u.tml.), lai nodrošinātu labāku Latvijas – Lietuvas robežas iedzīvotāju savstarpējo sadarbību / kustību;

4. Pašvaldību sadarbības un Iedzīvotāju karšu pārrobežu iespēju attīstīšana, veidojot kopīgus risinājumus un abpusēji interesantus pielietojumus.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā abas projektā iesaistītās pašvaldības uzlabos sabiedriskos pakalpojumus, kas saistīti ar pabalstu un piedāvāto atlaižu piešķiršanu pašvaldībā un tā piekļuvi pakalpojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju karti ar uzlabotiem un jauniem e-moduļiem;
  • Lielāks iedzīvotāju skaits izmantos pilsētas kartes;
  • Uzlabosies pārrobežu sadarbība starp pašvaldībām, to speciālistiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir 584 230.24 EUR, t.sk. 496 595.70 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 350 636.24 EUR, t.sk. 298 040.80 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 531.81 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 063.63 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2018.gada 2.decembrim.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu

ES oficiālā mājaslapa www.europa.eu

Iepriekšējā gada aktivitātes

6.03.2018.

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”ietvaros Jelgavā un Šauļos pabeigti pētījumi par iedzīvotāju attieksmi un vēlmēm attiecībā uz iedzīvotāja kartes attīstību.

 

Lai veiktu uzlabojumus Jelgavas iedzīvotāju un Šauļu pilsētas iedzīvotāju karšu attīstībā un lai tās kļūtu pievilcīgas ikvienam pilsētas iedzīvotājam, projekta ietvaros, katrs no projekta partneriem savā pilsētā veica pētījumu. Pētījumos tika analizēta esošā situācija, kā arī ar interviju palīdzību noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par kartēm. Katrā pilsētā tika veiktas iedzīvotāju intervijas un organizētas fokusa grupas, kuru laikā respondenti varēja izteikt savu viedokli par to, ar kādām problēmām viņi sastopas, lietojot iedzīvotāju kartes, un kādas jaunas funkcijas viņi vēlētos redzēt kartēs, lai tās izmantotu biežāk un to lietošana atvieglotu ikdienas dzīvi.

Kā galvenās problēmas, aptaujājot Jelgavas iedzīvotājus, tika pieminētas ierobežotās kartes lietošanas iespējas un tehniskās problēmas, kas traucē veikt apmaksu par pusdienām skolās. Savukārt, Šauļu iedzīvotāju neapmierinātību ar kartēm raisa situācija, ka to nav iespējams ērti papildināt ar naudu, kas paredzēta braucienu apmaksai sabiedriskajā transportā, kioskos un veikalos, un to var papildināt tikai noteiktās vietās. Abu pilsētu iedzīvotāji labprāt saņemtu atlaides, apmeklējot sabiedriskos pasākumus un vēlētos iespēju izmantot kartes arī citviet, ne tikai skolās un sabiedriskajā transportā, kā tas šobrīd ir Jelgavā vai tikai sabiedriskajā transportā, kā tas šobrīd ir Šauļos.

Pētījumi tiks izmantoti, lai sagatavotu koncepcijas pilsētas iedzīvotāju karšu attīstībai un tad veiktu uzlabojumus, pievienojot tām jaunas funkcijas, kas atvieglotu pilsētas iedzīvotāju ikdienu un tās būtu iespējams izmantot arī projekta partnera pilsētā.

Pētījuma prezentācija ŠEIT .

23.03.2018.

Projekta LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” ietvaros ir noslēgts līgums par projekta koncepcijas izstrādi un tiks veikts jau otrais e- moduļu izstrādes iepirkums.

Turpinot veiksmīgi realizēt projektu, šā gada 13. februārī tika noslēgts līgums ar SIA “R&D Lab” par koncepcijas izstrādi. Koncepcijā tiks iekļautas un aprakstītas Jelgavas iedzīvotāja kartes un iespējami saistīto tehnisko risinājumu (interneta vietne, lietotne u.tml.) funkcijas un iedzīvotāja kartes papildinājumi, kurus būtu iespējams vai nepieciešams realizēt gan tuvākajā nākotnē, projekta LLI- 152 ietvaros, gan ilgtermiņā (piemēram, 5 gadus pēc šī projekta realizācijas). Koncepciju plānots pabeigt līdz šā gada maijam.

Šā gada 31. janvārī noslēdzās pirmais e-moduļu izstrādes posms, kura laikā tika izstrādāts moduļu tehniskais risinājums, kas uzlabos Jelgavas iedzīvotāju kartes un papildinās tās ar jaunām funkcijām un jaunām iespējām. Turpinot uzlabot iedzīvotāju kartes un Jelgavas iedzīvotāju ikdienu, tiks veikts otrais e-moduļu izstrādes iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā. Izstrādi plānots pabeigt līdz šā gada 31. jūlijam un pēc izstrādes iedzīvotājiem būs pieejama mobilā lietotne, ar kuras palīdzību būs iespējams uzzināt par sev piešķirtajiem atvieglojumiem, atlaidēm un iegūt citas jaunas kartes piedāvātās iespējas.

E-moduļu pakalpojumu izstrādes darba uzdevumus skatīt ŠEIT.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2018.gada 2.decembrim.

ggg.jpg

11.07.2018.

Projekta LLI -152 “e-Card” ietvaros ir pabeigta Jelgavas iedzīvotāja kartes attīstības koncepcijas izstrāde un šā gada 6. jūlijā Jelgavas pilsētas domē notika tās prezentācija.

Sapulces laikā tika prezentēta Jelgavas iedzīvotāja kartes attīstības koncepcija, tās iespējamā attīstība projekta realizācijas laikā, kā arī pēc tā ieviešanas. Sapulcē piedalījās Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš un pārstāvji no Jelgavas reģionālā  tūrisma centra, Pašvaldības operatīvā informācijas centra, Jelgavas bibliotēkas un citām pašvaldības iestādēm.

2.jpg

Iedzīvotāja kartes attīstības koncepcijas izstrādes mērķis bija definēt veicamos darbus, uzdevumus un darbības, lai varētu ieviest viedās pilsētas (angl. – Smart city) sistēmas vadību, kas kalpos par Jelgavas pilsētas digitālās ekonomikas platformu. Tā nodrošinās pašvaldības pakalpojumu elektronizāciju un optimizāciju, uzlabos vietējo uzņēmējdarbības vidi un ieviesīs iedzīvotāju lojalitātes programmu veicinošus pakalpojumus, kas būs pieejami kā Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, tā arī pārrobežu sadarbības partneriem un to iedzīvotājiem.

Attīstības koncepcijā tika definēti īstermiņa mērķi, kas tiks realizēti tuvāko 3 gadu laikā un ilgtermiņa mērķi 3 – 7 gadu periodā. Kā daži no tuvākajos trīs gados realizējamajiem mērķiem ir autonomo pakalpojumu attīstība, piemēram, klientu un tirgotāju grupu funkcionalitātes ieviešanu un autonomo pakalpojumu aprēķinu funkcionalitātes izstrādi, izmantojot čeka saturu un nodrošināt automātiskus norēķinus un atlaides ar kases aparātiem un bezskaidras naudas pārskatījumiem. Tāpat plānots pabeigt Jelgavnieka mobilās aplikācijas izstrādi un pilsētā ieviest Gudrās vietas un izvietot etiķetes ar kvadrātkodu (QR code) pilsētas lojalitātes programmai, tūrisma objektiem/pakalpojumiem;

Savukārt ilgtermiņā plānots turpināt izveidot un attīstīt Gudros rīkus un ieviest jaunas Gudrās vietas, kā arī attīstīt Jelgavnieka mobilā aplikāciju, lai varētu to izmantot kā komunikācijas un norēķinu līdzekli, izmantojot interaktīvus dokumentus, tāpat iedzīvotāja karte tiktu izveidota par universālu līdzekli personas identifikācijai, komunikācijai un norēķinu veikšanai.

Prezentācija – Jelgavas iedzīvotāja kartes attīstības koncepcija

Kontakti

Ineta Vintere

Projektu vadības sektora vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005487
E-Pasts: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv

Projekts tiek realizēts Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība