-2 °C, 4.9 m/s, 89.9 %

Starptautiskais kultūras tūrisma ceļš “Baltu ceļš”

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsStarptautiskais kultūras tūrisma ceļš “Baltu ceļš”
Starptautiskais kultūras tūrisma ceļš “Baltu ceļš”

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis:

 

Palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā (Latvija – Lietuva), izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma ceļu “Baltu ceļš”. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, noteikti sekojoši apakšmērķi:

 

1. veidot izpratni un palielināt atpazīstamību par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu;

2. attīstīt jaunu inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu;

3. uzlabot un nodrošināt kultūras tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitāti, daudzveidību un pieejamību.

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 6 partneri – Šauļu Tūrisma Informācijas centrs (vadošais partneris), Zemgales plānošanas reģions, Nacionālā reģionu attīstības aģentūra Lietuvā, Kurzemes plānošanas reģions, Talsu novada pašvaldība un Jelgavas pilsētas dome.

 

Projekta galvenās darbības:

1. Izpratnes veidošana par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu;

2. Jauna inovatīva un ilgtspējīga tūrisma produkta radīšana;

3. Kultūras tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes, daudzveidības un pieejamības uzlabošana un nodrošināšana;

4. Atpazīstamības nodrošināšana un informācijas izplatīšana par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, veicot dažādus reklāmas pasākumus.

 

Projektā plānotie rezultāti:

  • 2018.gadā Jelgavā organizēs Baltu vienotības dienas pasākumu, kura ietvaros plānota konference Latvieši un lietuvieši: kopīgais un atšķirīgais kultūrvēsturē, izstādes un dažādi kultūras pasākumi, t. sk. koncerti un citas izglītojošas aktivitātes.
  • Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā taps virtuāla ekspozīcija par Zemgales tautas tērpa attīstību, valkāšanas tradīcijām. Vienā ekspozīcijas zālē apmeklētāji varēs vērot, kā pareizi uzvilkt tautas tērpu, kā to valkāt ikdienā un svētkos. Atceroties IV Vispārējos latviešu dziesmu un mūzikas svētkus, kas 1895. gadā notika Jelgavā un ko organizēja toreizējais Jelgavas latviešu biedrības priekšsēdētājs (vēlākais valsts prezidents) Jānis Čakste, virtuālajā ekspozīcijā rādīsim, kā Jānis Čakste uzrunā Dziesmu svētku dalībniekus un iesaistās citās aktivitātēs. Šī virtuālā ekspozīcija ar moderniem līdzekļiem papildinās un pilnveidos jau esošo ekspozīciju par Jelgavu laikā, kad tā 19. gadsimtā bija Kurzemes guberņas centrs. Virtuālā ekspozīcija citā muzeja zālē, savukārt, iepazīstinās ar dažādu karotāju, kas bijuši Zemgalē, rotām un tērpiem, demonstrējot tos arī darbībā.
  • Plānots izstrādāt starptautisku kultūras tūrisma maršrutu Baltu ceļš, kurš aptvers baltu vēsturiski apdzīvotās teritorijas Programmas teritorijā, tai skaitā arī Jelgavas pilsētā. Projekta norises gaitā tiks veikti zinātniski pētījumi, iesaistot vietējos  uzņēmējus, kultūras tūrisma un citu nozaru pārstāvjus, lai noteiktu maršrutā iekļaujamos tūrisma objektus un tajos pieejamos pakalpojumus un produktus.
  • uzņēmējdarbības, tūrisma un citās izglītojoša rakstura izstādēs, lai veidotu ilgtspējīgu un videi draudzīgu sabiedrības attieksmi, kā arī veicinātu dažādu kultūras tūrisma produktu, pakalpojumu un objektu izplatību ārpus pilsētas robežām;
  • Projekta ieviešanas laikā plānots organizēt profesionālās apmācības, kuras apmeklēs arī Jelgavas pilsētas nozares speciālisti, lai palielināntu savas profesionālās kompetences un prasmes atbilstoši aktuālām tendencēm kultūras tūrisma nozarē;
  • Plānots izstrādāt Baltu ceļa katalogu, kurā apkopota aktuālā informācija par kultūras tūrisma pakalpojumu un produkcijas sniedzējiem, kultūras un vēstures objektiem u.tml. Kataloga elektroniskā versija tiks ievietota arī Jelgasvas pilsētas pašvaldības  mājas lapā un būs pieejama ikvienam pilsētas iedzīvotājam un uzņēmējam;
  • Projektā īstenošanas rezultātā iecerēts izstrādāt starptautiskā tūrisma maršruta Baltu ceļš karti, kurā ietverta informācija par maršrutā sastopamajiem kultūras objektiem un tajos pieejamajiem pakalpojumiem un produktiem; 
  • Pārrobežu sadarbības rezultātā palielināsies apmeklētāju skaits Programmas teritorijā 15% apmērā.

 

Kopējās Projekta plānotās izmaksas ir 763 402, 38 EUR, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotās izmaksas – 117 850, 10 EUR, t.sk. 100 172, 58 EUR (85%) – Eiropas Reģionālā fonda finansējums, 5 892, 51 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 11 785, 01 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2019.gada 23.aprīlim.

 

 

Kontakti:

Aiga Anitena

Projektu vadītāja, Projektu vadības sektors
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005560

E-Pasts: aiga.anitena@jelgava.dome.lv

 

 

05.03.2018 

Inovatīvās ekspozīcijās rādīs vēsturi

 

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā tiks izveidotas divas interaktīvas izstāžu ekspozīcijas, kas virtuālajā realitātē iepazīstinās ar Zemgales tautastērpu un karavīru apģērbu attīstību.

 

 

Februārī Jelgavas pilsētas pašvaldība un Lietuvas kompānija MultimediaMark parakstīja līgumu par divu virtuālo ekspozīciju izstrādi un uzstādīšanu Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Līguma izpildes termiņš ir 2018.gada decembris, samaksa par pakalpojuma – 82 900 euro (bez PVN).

 

Vienā no muzeja izstāžu zālēm taps virtuāla ekspozīcija par Zemgales tautastērpa attīstību un valkāšanas tradīcijām. Apmeklētājiem būs iespēja vērot, kā pareizi uzvilkt tautastērpu, kā to valkāt ikdienā un svētkos. Savukārt otras zāles virtuālā ekspozīcija iepazīstinās ar Zemgaļu karotāju rotām un tērpiem.

 

Jaunās ekspozīcijas ar moderniem līdzekļiem papildinās jau esošo izstādi par Jelgavu 19. gadsimtā, kad pilsēta bija Kurzemes guberņas centrs. Muzeja apmeklētājiem jaunās ekspozīcijas būs pieejamas 2019.gada janvārī.

 

Inovatīvais risinājums muzejā tiek īstenotsInterreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršruts Baltu ceļš īstenošanas ietvaros. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu programmas teritorijā (Latvija – Lietuva), sekmējot tūrisma attīstību un izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 763 402, 38 EUR, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotās izmaksas – 117 850, 10 EUR, t.sk. 100 172, 58 EUR (85%) – Eiropas Reģionālā fonda finansējums, 5 892, 51 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 11 785, 01 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2019.gada 23.aprīlim.

 

Plašāka informācija par projektu: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/projekti/2018-gads/

 

 

Kontakti:

Aiga Anitena, Projektu vadītāja, Projektu vadības sektors
Tel: 63005560

E-Pasts: aiga.anitena@jelgava.dome.lv