18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Darba uzdevums projekta LLI-152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)” e-moduļu papildināšanai.

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsPilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)Darba uzdevums projekta LLI-152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)” e-moduļu papildināšanai.
Darba uzdevums projekta LLI-152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)” e-moduļu papildināšanai.


1. Darba uzdevums

 

Zemāk minēto e-moduļu papildināšana Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projektā LLI -152 “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” (turpmāk – Projekts):

1.1. E-moduļa “Atlaižu administrēšanas modulis” izstrāde (e-moduļa apraksts)

1.2. E-moduļa “Klasifikatoru administrēšanas modulis” izstrāde

(e-moduļa apraksts)

1.3. E-moduļa “Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis” izstrāde

(e-moduļa apraksts)

 

Darba uzdevuma detalizētu aprakstu skatīt Tehniskajā specifikācijā un darba izpildes laikā izstrādātājam jāņem vērā un jāizmanto 05.09.2017 noslēgtā Projekta iepirkuma līguma Nr. JELPD/2017/48 un 29.03.2018. noslēgtā Projekta iepirkuma līguma Nr. JELPD/2018/26 nodevumi.

 

2.      Pakalpojuma apraksts

2.1.  E-moduļu izstrāde jāveic atbilstoši Darba uzdevuma aprakstā norādīto moduļu aprakstiem.

2.2.  Izpildītajam regulāri (ne retāk kā reizi 1 mēnesī) jāinformē Pasūtītājs par moduļu izstrādes gaitu.

2.3.  Sadarbība ar projekta partnera IT speciālistiem un piesaistītajiem IT speciālistiem no Pasūtītāja puses.

2.4.  Piedalīšanās sapulcēs un atskaitīšanās par izdarītajiem darbiem un veikto progresu, t.sk. sanāksmēs, kas tiek organizētas Jelgavā un Šauļos.

2.5.  Sadarboties ar projekta ārpakalpojumu sniedzējiem – Projektu vadītājiem un IT speciālistiem.

3.      Materiālais nodrošinājums

3.1.  Izpildītājam jānodrošina darbam nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, tāds kā datori, transports, kopētāji, biroja mēbeles, telefoni, programmnodrošinājums.

3.2.  Izpildītājam jāiekļauj piedāvājuma cenā administratīvie izdevumi, tādi kā ceļošanas, apmešanās izmaksas, dienas naudas, un citi izdevumi, kas rodas, lai nodrošinātu darba izpildi atbilstoši noteiktajām prasībām.

3.3.    Pasūtītājs nodrošina telpas tikšanās reizēm ar pašvaldības speciālistiem un pašvaldības nozīmētajiem speciālistiem.

4.      Izpildes periods

E-moduļu papildināšana  jānodrošina laika periodā līdz 2020. gada 31. oktobrim.

5.      Tehniskā specifikācija

Darba uzdevuma izpildes rezultātā ir nepieciešams veikt funkcionālus papildinājumus trīs Vienotās pašvaldības sistēmas (turpmāk VPS) moduļos: “Jelgavnieka mobilā aplikācija”, “E-atvieglojumi”, Pašvaldības e-pakalpojumu portālā “Etelpa.lv”. Moduļu darbību nodrošina e-moduļi: “Atlaižu administrēšanas modulis”, “Klasifikatoru administrēšanas modulis” un “Reģistrācijas un e- pakalpojumu izmantošanas modulis”.

Nr.

Prasības

e-Card modulis

 

VPS modulis “E-atvieglojumi”

 

1.1.

Sistēmas iestatījumos ir jānodrošina saskarne pilnas Digitālās ekonomikas platformas informācijas sistēmas (turpmāk DEPIS) tīmekļa pakalpes adreses ievadei e-karšu pasūtītāju un atvieglojumu kompensējošo iestāžu sadaļās. Pieprasījumu veikšanai nepieciešamo lietotāju un lietotāju tiesību administrēšana tiks nodrošināta DEPIS pusē.

Atlaižu administrēšanas modulis

Klasifikatoru administrēšanas modulis

1.2.

Sistēmas iestatījumos ir jānodrošina iespēja  izvēlēties jaunu e-karšu izdevējiestādi, kas nav pašvaldības iestāde no klasifikatora un kurai ir piešķirts SmartLet DistributorID identifikators.

1.3.

Sistēmas iestatījumos ir jānodrošina iespēja  ievadīt jaunu e-karšu veidu, kur:

 • Jāpapildina klasifikators ar e-kartes izdevējiestādēm ar jaunu vērtību (SmartLet ManagerID un SmartLet IssuerID);
 • Citas izmaiņas e-karšu veida datu lauku komplektā un pazīmēs, kas tiks precizētas analīzes laikā.

1.4.

Personu grupu iestatījumos jāpielāgo  ievadāmo datu lauku komplekts atbilstoši izmaiņām e-karšu apstrādes procesā – jāizņem ārā datu lauks “Personu grupas identifikators banku sistēmā”.

1.5.

Veidojot e-karšu pieteikumu ir jābūt iespējai norādīt, ka e-kartes piegādes adrese ir izglītības iestādes adrese no klasifikatora, kas tiek papildināts ar izglītības iestādes adresi.

Jānodrošina, ka e-karšu veidu iestatījumos katram e-kartes veidam ir iespēja norādīt, kādas piegādes adreses tiks piedāvātas e-kartes pieteikuma izveides brīdī. Jābūt pieejamiem šādiem izvēles variantiem:

 • Personas deklarētā dzīvesvietas adrese;
 • Saistītās izglītības iestādes adrese;
 • E-kartes pasūtītājiestādes adrese.

Jānodrošina kontrole, lai e-karšu veidu iestatījumos tiktu atzīmēts vismaz viens no piedāvātiem e-karšu piegādes adreses variantiem.

Atlaižu administrēšanas modulis

1.6.

Jāizpēta esošo ārējo identifikatoru pielietošanas korektums, jāatrod neatbilstības, ja tādas pastāv (SmartLet DistributorID, tīmekļa pakalpes adreses un lietotāju piekļuves rekvizīti, RuleScenario ID, Processor ID, Originator ID, MERCHANT ID, SmartLet ManagerID, SmartLet IssuerID, kartes identifikators).

Atlaižu administrēšanas modulis

Klasifikatoru administrēšanas modulis

1.7.

Personām ar atbilstošām tiesībām jānodrošina e-karšu apstrādes procesa pielāgošana – e-kartes statusu izmaiņu pieprasījumu apstrāde manuāli no personu kartiņas, atzīmējot e-karšu izsniegšanu, slēgšanu, bloķēšanu un atbloķēšanu, kā arī jānodrošina iespēja padot e-kartes atjaunošanas statusa pieprasījumu tālāk uz DEPIS e-karšu un subsīdiju apstrādes sistēmu. Jānodrošina iespēja, saņemt apstiprinājumu no DEPIS sistēmas par pieprasījuma izpildi, ievērojot, ka  e-kartes statusa pirmavots ir DEPIS.

Jāsaglabā princips, ka e-kartes apstrādi (pieteikt, bloķēt, atbloķēt, slēgt) veic  tikai lietotāji ar atbilstošām tiesībām uz konkrētas e-kartes pasūtītājiestādes izsniegtām e-kartēm.

Atlaižu administrēšanas modulis

Klasifikatoru administrēšanas modulis

1.8.

Jānodrošina jauna lietotāju loma Pašvaldības operatīvā informācijas centra (turpmāk – POIC) darbiniekiem. Loma nodrošina šādu funkciju izpildi:

 • Personu identificēšana un meklēšana sistēmā pēc precīzi ievadīta personas koda, kas ir vienīgais personu atlases ievadlauks;
 • Personas kartītes apskate, kurā būtu pieejama informācija par personas pamatdatiem (personas kods, vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta), personai piederošām e-kartēm un personas profila bildēm;
 • Spēja pēc sekmīgas personas identificēšanas veikt personai piederošo e-karšu bloķēšanu vai atbloķēšanu (aktīvām e-kartēm);
 • Jāpapildina audits ar meklēšanas gadījumiem, saglabājot informāciju par ievadāmiem parametriem un atgriezto rezultātu.

Atlaižu administrēšanas modulis

1.9.

Jānodrošina jauna lietotāju loma Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (turpmāk – ZRKAC) darbiniekiem. Loma nodrošina šādu funkciju izpildi, pieņemot, ka lietotājs būs pielīdzināts iestādes administratoram:

 1. Iespēja piekļūt sistēmā noteiktām personu kartiņām un redzēt personas pamatdatus (personas kods, vārds, uzvārds, deklarēta dzīvesvieta, personas profila bildes), atbilstoši piešķirtajām tiesībām uz personu reģistriem;
 2. redzēt personai piederošās e-kartes;
 3. pieteikt personām e-kartes, bloķēt un atbloķēt, kā arī slēgt tās;
 4. nodrošināt iestādes nesaistīšanu ar iepriekš izstrādāto Lojalitātes atlaižu funkcionalitāti.

Atlaižu administrēšanas modulis

1.10.

Jāizņem funkcijas, kuras nodrošina iespēju pieteikt kartes atjaunošanu (Reissue).

Atlaižu administrēšanas modulis

1.11.

Nodrošināt pārtraukšanu visa veida datu apmaiņām ar bankām un MobillyTX/CPS ar 28.07.2020. Jāievēro pieņēmums, bet ne obligāti, ka bankas (konkrēti vienīgā palikusī SEB banka) korekti izbeigs attiecības, anulējot/bloķējot/slēdzot visas aktīvās e-kartes, noraidot visu neapstrādāto karšu pieteikumus un nododot šos statusus VPS modulim “E-atvieglojumi” pēc esošās datu apmaiņas procedūras.

Atlaižu administrēšanas modulis

Klasifikatoru administrēšanas modulis

1.12.

Nodrošināt pārtraukšanu atvieglojumu datu apmaiņai ar MobillyTX/CPS tīmekļa pakalpi ar 28.07.2020, ievērojot pieņēmumu, ka atvieglojumi tiks korekti izbeigti no VPS moduļa “E-atvieglojumi” puses un veiksmīgi nododot šos datus MobillyTX/CPS tīmekļa pakalpei pēc esošās datu apmaiņas procedūras. Nodrošināt datu korektu noslēgšanu abās pusēs.

Atlaižu administrēšanas modulis

Klasifikatoru administrēšanas modulis

1.13.

Nodrošināt pārrobežu sadarbību ar Lietuvas Šauļu pilsētas informācijas sistēmu VSIS, paredzot savstarpējas datu apmaiņas ar šādu informāciju:

 • Pārrobežu personu grupu iestatījumi;
 • Lojalitātes atlaides, iekļaujot informāciju par lojalitātes atlaidei pievienotām personu grupām un tirgotājiem.

Atlaižu administrēšanas modulis

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

1.14.

Jānodrošina iespēja, ka VPS modulī “E-atvieglojumi” var:

 • Definēt pārrobežu sadarbībai paredzētos personu reģistrus un lojalitātes atlaides;
 • Uzkrāt informāciju par pārrobežas sadarbības rezultātā no Šauļu pilsētas sistēmas VSIS saņemtajiem personu reģistriem, lojalitātes atlaidēm un tirgotājiem atbilstošām moduļa “ E-atvieglojumi” sadaļām.

Atlaižu administrēšanas modulis

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

1.15.

Jaunas XSD shēmas pielāgošana e-karšu apstrādes procesam un datu apmaiņai ar DEPIS tīmekļa pakalpi.

Atlaižu administrēšanas modulis

Klasifikatoru administrēšanas modulis

2.

Pašvaldības iedzīvotāju portāls “Etelpa.lv”

 

2.1.

Sadaļā “Manas kartes”:

 • jānodrošina informācijas attēlošana par personai un viņas bērniem piederošām “zaļām” kartēm (datus ir jānodrošina DEPIS tīmekļa pakalpei). “Zaļo” karšu ielasīšana un attēlošana notiks, veicot pieprasījumu DEPIS tīmekļa pakalpei, kad tiek atvērta portāla Etelpa.lv attiecīgā sadaļa. DEPIS tīmekļa pakalpes atbildei jābūt XML formātā (strukturēti dati bez formatējuma). Datu pieprasījuma vaicājuma un atbildes struktūras tiks noteiktas pēc savstarpējās vienošanās starp Autonomo maksājumu informācijas sistēmas (turpmāk – AMIS) un DEPIS izstrādātājiem.
 • jānodrošina iespēja lietotājam no portāla Etelpa.lv saskarnes piesaistīt un atsaistīt savas “zaļās” kartes. Portāla Etelpa.lv saskarne nodrošinās specializēta DEPIS tīmekļa pakalpes izsaukumu (pop up logā), kurš nodrošinās kartes drošas personificēšanas procesa lietotāja saskarni. Portāls nodos šim pakalpojumam personas identifikatoru, veicamās darbības tipu un atgriezeniskās saites (CallBack) URL saiti, uz kuru sagaida procesa izpildes atbildi (pozitīvas izpildes gadījumā tiek automātiski atkārtoti pieprasīts personas “zaļo” karšu saraksts);
 • jānodrošina iespēja pārvaldīt personai un viņu bērniem piederošās pašvaldības izsniegtās e-kartes – pieteikt e-kartes bloķēšanu vai atbloķēšanu, ievadot pamatojuma tekstu pirms konkrētas darbības veikšanas.

Klasifikatoru administrēšanas modulis

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

2.2.

Sadaļās “Mani saņemtie atvieglojumi” un “Manu bērnu saņemtie atvieglojumi” jānodrošina darījumu datu saņemšana un attēlošana, datus par darījumiem, kurus nodrošinās DEPIS. Jānodrošina, ka kopā ar informāciju par veiktajiem darījumiem, atbilstoši personām piešķirtiem atvieglojumiem, tiks saņemta arī informācija par tā čeka saturu, kas būs iekļauts XML struktūrā. DEPIS tīmekļa pakalpes atbildei jābūt XML formātā (strukturēti dati bez formatējuma). Datu pieprasījuma vaicājuma un atbildes struktūras tiks noteiktas pēc savstarpējās vienošanās starp AMIS un DEPIS izstrādātājiem. Papildinājumi tiek realizēti balstoties uz pieņēmumu, ka datu pieprasījumu veikšanai DEPIS sistēmas tīmekļa pakalpei paliek spēkā iepriekš pielietotie datu apmaiņas protokoli, formāti un datu struktūru specifikācijas.

Klasifikatoru administrēšanas modulis

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

2.3.

Sadaļā “Mani transporta abonementi” jānodrošina informācijas attēlošana par personai piederošiem Jelgavas autobusu parka (turpmāk – JAP) transporta abonementiem, to izlietojuma statistiku un ar to veiktajiem darījumiem, datus, kurus nodrošinās DEPIS tīmekļa pakalpe. Ar transporta abonementiem saistītas informācijas ielasīšana un attēlošana notiks, veicot pieprasījumu DEPIS tīmekļa pakalpei, kad tiek atvērta attiecīga portāla Etelpa.lv lietotājam pieejama sadaļa. DEPIS tīmekļa pakalpes atbildei jābūt XML formātā (strukturēti dati bez formatējuma). Datu pieprasījuma vaicājuma un atbildes struktūras tiks noteiktas pēc savstarpējās vienošanās starp AMIS un DEPIS izstrādātājiem. Papildinājumi tiek realizēti balstoties uz pieņēmumu, ka datu pieprasījumu veikšanai DEPIS sistēmas tīmekļa pakalpei paliek spēkā iepriekš pielietotie datu apmaiņas protokoli, formāti un datu struktūru specifikācijas.

Klasifikatoru administrēšanas modulis

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

2.4.

Jānodrošina jauna saskarne vai esošās saskarnes papildinājumi citu veidu darījumu informācijas attēlošanai, kuri bija veikti ar personai un/vai viņas bērniem piederošām pašvaldības izsniegtām e-kartēm un personai un personas bērniem piederošām “zaļām” kartēm. Cita veida darījumu datu ielasīšana un attēlošana notiks, veicot pieprasījumu DEPIS tīmekļa pakalpei, kad tiek atvērta attiecīga portāla Etelpa.lv lietotājam pieejama sadaļa. DEPIS tīmekļa pakalpes atbildei jābūt XML formātā (strukturēti dati bez formatējuma), struktūrai jāsakrīt ar transporta abonementu darījumu datu XML. Datu pieprasījuma vaicājuma un atbildes struktūras tiks noteiktas pēc savstarpējās vienošanās starp AMIS un DEPIS izstrādātājiem. Papildinājumi tiek realizēti balstoties uz pieņēmumu, ka datu pieprasījumu veikšana DEPIS sistēmas tīmekļa pakalpei tiek izstrādāti pēc citu veidu pielietotiem datu apmaiņas protokoliem, formātiem un datu struktūru specifikācijām.

Klasifikatoru administrēšanas modulis

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

2.5.

Jānodrošina pārrobežu sadarbības rezultātā saņemtās informācijas attēlošana portālā Etelpa.lv par pārrobežu sadarbībā veidotajiem personu reģistriem un lojalitātes atlaidēm, atbilstoši portāla Etelpa.lv lietotāju tiesībām.

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

2.6.

Jānodrošina iespēja portāla “ Etelpa.lv” fiziskās personas lietotājiem pievienot savam portāla profilam sociālo tīklu kontus, tādus kā Facebook un Google, kā arī jānodrošina iespēja ar tiem vēlāk autorizēties pašā portālā “Etelpa.lv”. Papildinājumi tiek izstrādāti balstoties uz pieņēmumu, ka autorizējoties ar sociālo tīklu profiliem, fiziskās personas lietotājiem būs pieejama tikai interaktīvā karte, kurā, atbilstoši autorizācijas veidam, tiks rādīti konkrētā sociālo tīklu lietotāja profilam saistoši ieraksti, proti, autorizējoties ar Facebook, interaktīvajā kartē tiks rādīti tikai tādi “karodziņi”, kādus lietotājs bija ieliecis iepriekš šī sociālā tīkla profila vārdā, savukārt autorizējoties ar Google, tiks rādīti tikai ar šī sociālā tīkla iepriekš izveidoti ieraksti.

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

3.

Mobilā lietotne “Jelgava”

 

3.1.

Jānodrošina QR kodu atpazīšana ar Šauļu VSIS sistēmā definētajām atlaidēm noteiktajās tirdzniecības vietās.

Klasifikatoru administrēšanas modulis

 

3.2.

Jāsagatavo mobilās lietotnes 3 e-pakalpojumu un “Mani Statusi” funkcionalitātes un integrāciju apraksts ar ārējām sistēmām.

Atlaižu administrēšanas modulis

Klasifikatoru administrēšanas modulis

Reģistrācijas un e-pakalpojumu izmantošanas modulis

4.

Jānodrošina datu fiziskā dzēšana par visām līdz 21.07.2020. uzģenerētām e-kartēm jebkurā apstrādes procesa solī.

Atlaižu administrēšanas modulis

 6.      Nodošanas – pieņemšanas kārtība

6.1. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība:   

6.1.1.      Pēc Darbu akcepttestēšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai attiecīgu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir par pamatu Izpildītāja rēķina izrakstīšanai.

6.1.2.      Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī, konstatējot neatbilstības, sastādīt neatbilstību aktu un noteikt neatbilstību novēršanas termiņu.

6.1.3.      Izpildītāja rēķins tiek apmaksāts tikai pēc neatbilstību novēršanas.

 

7.      Izpildītāja nodevumi Pasūtītājam uz 31.10.2020.:

7.1. Aktualizēti PPS visiem trim moduļiem, pēc atbilstošu papildinājumu vai izmaiņu veikšanas;

7.2. Programmatūras kodi

7.3. Pasūtītāja veikts akcepttests.

 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju