-3.2 °C, 3.4 m/s, 93 %

Projekta aktualitātes uz 2022. gada novembri

Projekta aktualitātes uz 2022. gada novembri

Lai veicinātu sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā un sekmētu sociālās iekļaušanas pasākumu daudzveidību un kvalitāti, kā arī jaunu sociālās iekļaušanas pasākumu izveidi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība kā projekta partneris turpina projekta “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pašvaldībās (Risk Children)” īstenošanas aktivitātes.

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu ar bērniem un jauniešiem, t.sk. sociālā riska grupām (ielās klaiņojošie bērni un jaunieši), projekta ietvaros paredzēta ēkas Loka maģistrālē 25, Jelgavā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi. Pēc pārbūves darbiem ēkā tiks izveidots Jauniešu centrs, kura darbības mērķis būs nodrošināt darbu ar bērniem un jauniešiem, t.sk. sociālā riska grupām, īstenojot praktisku pasākumu kopumu, kas veicinās bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.

 

Būvdarbu ietvaros paredzēti ne tikai ēkas pārbūves un siltināšanas darbi, bet arī apkures sistēmas, siltummezgla un elektrības tīklu izbūves darbi. Tāpat plānoti arī ēkas iekštelpu apdares darbi: lifta-pacēlāja izbūve, lai nodrošinātu telpu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, mēbeļu un nepieciešamo iekārtu iegāde.

 

Šobrīd ēkā ir veikti fasādes siltināšanas darbi, logu nomaiņa un jumta pārseguma pārbūves darbi, iekšējo ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un metāla konstrukciju montāža. Turpinās iekštelpu apdares un siltumapgādes tīklu izbūves darbi, kā arī kāpņu un griestu apdares darbi. Uzsākta ventilācijas sistēmas un elektrības sistēmas izbūve. Drīzumā plānots veikt arī vājstrāvas elektrisko tīklu un elektrības kabeļu montāžas darbus, ārdurvju nomaiņu.

 

Īstenojot projekta aktivitāti “Būvdarbi ēkā Loka maģistrālē 25, Jelgavā” un konstatējot nepilnības sākotnējā būvprojektā, tika izstrādātas būvprojekta izmaiņas un papildinājumi, kā rezultātā radās izmaiņas būvdarbu apjomos kā arī papildu darbi, kas nepieciešami ēkas kvalitatīvai pārbūvei, nodošanai ekspluatācijā un pilnvērtīgai funkcionēšanai. Savukārt ģeopolitiskās situācijas un noteikto sankciju pret Krievijas Federāciju īstenošanas rezultātā Eiropas Savienībā, būtiski ir ietekmēta gan būvizstrādājumu cena, gan to piegāde un pieejamība. Ņemot vērā minēto būvdarbu veikšanas termiņš tika pagarināts līdz 2023. gada 31. martam.

 

Savukārt, lai papildinātu esošo zināšanu bāzi darbā ar riska grupas jauniešiem un sekmētu sociālās iekļaušanas pasākumu daudzveidību un pieejamību, pieci Jelgavas valstspilsētas un pieci Šauļu pašvaldības speciālisti 2022.gada 28.-30.novembrī devās pieredzes apmaiņas vizītē Bialistokā, Polijā. Vizītes laikā speciālisti iepazina darbu ar sociālā riska grupas bērniem Polijā un guva labās prakses piemērus efektīvai sociālā riska grupas bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā kopumā.

 

Lai uzlabotu sociālās iekļaušanas pasākumu kvalitāti un pieejamību, kā arī nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru jaunu sociālās iekļaušanas pasākumu izveidei Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldībās projektā kopumā plānotas šādas aktivitātes:

  • aprīkojuma un mēbeļu iegāde bērnu dienas aprūpes centram Šauļos;
  • informatīvās kampaņas organizēšana bērnu adopcijas rosināšanai Šauļos;
  • semināri un apmācības, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes bērnu aprūpei un aizbildniecībā un adopcijā esošu bērnu aprūpei;
  • jauna sociālās iekļaušanas pasākumu izveide darbam ar jauniešiem uz ielas un ieviešana Jelgavas un Šauļu pašvaldībās – metodoloģijas izstrāde pakalpojuma nodrošināšanai, instrukciju izstrāde speciālistiem, kā arī divu jaunu amata vietu – speciālists darbā ar ielu bērniem – izveide Jelgavā;
  • Jelgavas un Šauļu pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju;
  • Jelgavas un Šauļu pašvaldības pārstāvju un speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumi Jelgavā un Šauļos;
  • IT risinājumu izstrāde efektīvākai izveidoto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un pārvaldīšanai Šauļos;
  • bērnu dienas aprūpes centra modernizācija Šauļos un ēkas Loka maģistrāle 25 pārbūve, Jelgavā un Jauniešu centra izveide.

Projekta mērķis ir veicināt sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu izveidi.

 

Projekta kopējais budžets ir 661 092.24 EUR, t.sk. 561 928.39 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piešķirtais projekta budžets ir 352 347.97 EUR, t.sk. 299 495.77 EUR (85%) ERAF finansējums, 17 617.40 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 35 234.80 EUR (10%) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūlijs – 2023. gada 31. maijs.

 

Informācija sagatavota projekta Nr. LLI-491 “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās (Risk Children)” īstenošanas ietvaros un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.