Pedagogu piesaistē svarīga loma ir ne tikai atalgojumam, bet arī citiem atbalsta pasākumiem

23.06.2021. Izglītības pārvalde

Noslēdzies 2020./2021. mācību gads, un skolēni devušies vasaras brīvlaikā. Vēl tikai 12. klases absolventi gaida centralizēto eksāmenu sertifikātus. Tikmēr Jelgavas pilsētas izglītības iestādes jau sākušas gatavoties jaunajam mācību gadam. Šajā periodā svarīgi ir kolektīvam piesaistīt jaunus speciālistus, jo skolotāju trūkums katru gadu ir valstiska problēma. Tajā sabiedrība vaino gan zemo atalgojumu, gan zemo profesijas prestižu, taču katra pašvaldība meklē papildu veidus, kā piesaistīt pedagogus. Arī Jelgavā ir virkne atbalsta pasākumu, tostarp iespēja saņemt īrei pašvaldības dzīvokli kvalificētam speciālistam, īres pabalsts pedagogiem, pašvaldības apmaksātas pedagoģijas studijas un profesionālās pilnveides kursi, lai mudinātu pedagogus par savu darbavietu izvēlēties kādu no mūsu pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm.  

Jelgavā strādā 11 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, četras pamatizglītības iestādes, sešas vidējās izglītības iestādes, no kurām viena – Jelgavas 6. vidusskola – 1. jūlijā kļūs par Pārlielupes pamatskolu, nodrošinot izglītību līdz 9. klasei, viena pašvaldības profesionālās izglītības iestāde, viena profesionālās ievirzes izglītības iestāde un četras interešu izglītības iestādes. Vēl pilsētā ir desmit privātās pirmsskolas izglītības iestādes, viena privātā pamatskola un divas valsts profesionālās izglītības iestādes.

 

Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs strādā 1096 pedagogi

 

Pašvaldības izglītības iestādēs aizvadītajā mācību gadā strādāja 1096 pedagogi. Kopumā pedagoģiskais darbs ir nodrošināts, taču atsevišķu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un kvalificētu speciālistu trūkums tomēr jārisina ilgtermiņā. "Jāpiesaista pirmsskolas izglītības skolotāji, sākumskolas skolotāji, dabas zinātņu un tehnoloģiju skolotāji un peldēšanas treneri," stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, papildinot, ka skolas gaida pievienojamies arī latviešu valodas, matemātikas, angļu, franču, vācu, krievu valodas skolotājus, datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotājus un sporta skolotājus. Aktuālais pedagogu un izglītības iestāžu personāla vakanču saraksts pieejams Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Institūcijas", "Jelgavas Izglītības pārvalde".

 

"Jelgava no citām pašvaldībām atšķiras ar ļoti intensīvu izglītības iestāžu darba ritmu. Mūsu izglītības iestādes audzēkņu ziņā ir ļoti daudzskaitlīgas – vidējais bērnu skaits klasē ir 28 skolēni. Skolotājiem jāspēj strādāt gan ar visiem skolēniem, gan ar katru individuāli, un tas nav viegli. Taču Jelgavas izglītības iestāžu pedagogu kolektīvi ir vērsti uz sadarbību, kopīgu sasniedzamā rezultāta plānošanu un sasniegtā izvērtēšanu, katra izglītības iestāde un pilsēta kopumā atbalsta pedagoga individuālo izaugsmi, iespēju mācīties, papildināt zināšanas un dalīties pieredzē," atzīst G.Auza. 

 

Svarīga arī vide un tehnoloģiskais nodrošinājums

 

Izglītība ir viena no Jelgavas attīstības prioritātēm. Pašvaldība pēdējos gados daudz ir strādājusi, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, lai sekmētu efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitatīvu izglītības pakalpojumu pieejamību Jelgavā, uzlabotu izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu un veicinātu pieejamo resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu, kā to paredz Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019.–2025. gadam. Nozīmīgākie līdzekļi attīstībai pēdējos gados ieguldīti Jelgavas Amatu vidusskolas, jaunrades nama "Junda" un Jelgavas Valsts ģimnāzijas sakārtošanā un modernizēšanā – šajās skolās iespējas darbā izmantot jaunākās tehnoloģijas ir plašākas, taču arī citās izglītības iestādēs pašvaldība ieguldījusi būtiskus līdzekļus tehnoloģiju nodrošināšanā, lai skolotāji varētu strādāt modernā vidē un skolēni apgūt zināšanas, ievērojot mācību procesa organizēšanu kompetenču izglītībā. Izglītības pārvaldes vadītāja uzsver, ka pēdējos gados viena no prioritātēm ir pedagogu digitālo kompetenču pilnveide, lai darbā izmantotu jaunās tehnoloģijas, kam ļoti būtiska loma bija šajā mācību gadā, kad mācību process galvenokārt norisinājās attālināti. "Pedagogam ir svarīga vide, kurā viņš strādā. Šajā gadā pašvaldība tehnoloģiju iegādē pilsētas izglītības iestādēs ieguldījusi 223 391 eiro," stāsta G.Auza.

 

Motivācijas sistēma attaisnojas

 

Būtiska loma jebkurā darbā ir atalgojumam. Kamēr valstī asi tiek diskutēts par jauno pedagogu algu modeli, palielinot zemāko atalgojuma likmi, kas šobrīd ir 830 eiro, Jelgavā jau šobrīd pedagogiem tā ir augstāka nekā valstī: pirmsskolas izglītības iestādēs – 860 eiro, skolās – vidējā algas likme ir 929 eiro, ievērojot katra pedagoga darba slodzi un darba rezultātu. Taču, ņemot vērā pedagogu trūkumu visā valstī, katrai pašvaldībai līdztekus atalgojumam un darba videi svarīgi ir atrast savus atbalsta mehānismus, lai piesaistītu kvalificētus speciālistus. G.Auza atzīst, ka mūsu pilsētā atbalsta pasākumu klāsts ir diezgan plašs un motivācijas sistēma attaisnojas.

 

Jau vairāk nekā desmit gadu pedagogiem, kuri strādā Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs, ir iespēja pretendēt uz pašvaldības īres dzīvokli kvalificētam speciālistam. Piemēram, pagājušajā gadā tas tika piešķirts astoņiem pedagogiem. Tiesa, pašvaldības dzīvojamais fonds, kam piešķirts kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, nav tik liels, un šobrīd rindā gaida 20 pedagogi. Lai palīdzētu kvalificētiem speciālistiem ar dzīvesvietu, pašvaldība pagājušā gada vidū ieviesa jaunu brīvprātīgo iniciatīvu – atbalstu līdz 150 eiro mēnesī īrētas dzīvojamās telpas apmaksai pedagogam. Pabalstu iespējams saņemt uz laiku līdz desmit mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz pašvaldības dzīvojamās telpas saņemšanai. Līdz šim jaunais pabalsts piešķirts astoņiem pedagogiem. Izglītības pārvaldes vadītāja norāda, ka tas ir būtisks atspaids pedagogam un vairākkārt palīdzējis piesaistīt personālu arī no attālākām Latvijas pašvaldībām. "Tas ir risinājums uz laiku, līdz pedagogs atrisina dzīvesvietas jautājumu. Īpaši aktuāli tas ir tiem jaunajiem skolotājiem, kuri pēc studijām tikai sāk patstāvīgu dzīvi," atzīst G.Auza.

 

Studiju apmaksa – zināma garantija

 

Jau padsmit gadu darbojas Jelgavas domes dibināts nodibinājums "Izglītības atbalsta fonds", kura mērķis ir atbalstīt pedagogu tālāk­izglītību, veicināt pedagogu darba praktiskās pieredzes pilnveidi, un šobrīd galvenokārt no fonda līdzekļiem tiek finansētas izmaksas augstākās pedagoģiskās izglītības studiju programmas apguvei, finansēta skolotāju dalība starptautiskos konkursos, konferencēs, starptautiskos tālākizglītības pasākumos. "Pagājušajā gadā studijas no fonda apmaksātas sešiem pedagogiem, bet šogad – četriem. Jāpiebilst, ka studiju apmaksa tiek veikta pa semestriem, turklāt svarīgi, lai pedagogs būtu sekmīgi nokārtojis sesiju, viņam nebūtu parādu un studiju procesā turpinātu strādāt pašvaldības izglītības iestādē. Pēc studiju beigšanas viņš vismaz divus gadus strādā Jelgavas pašvaldības izglītības iestādē. Tas ir ļoti nozīmīgs ieguvums katram pedagogam, kurš darbu apvieno ar studijām, un galvenokārt šo iespēju izmanto pirmsskolas izglītības un sākumskolas skolotāji un sociālie pedagogi," stāsta G.Auza, norādot: līdzšinējā pieredze rāda, ka lielākoties skolotāji paliek darbā arī pēc augstākās izglītības iegūšanas, taču ir gadījumi, kad darba attiecības tiek pārtrauktas agrāk, līdz ar to nodibinājuma piešķirtais finansējums jāatmaksā.

 

No fonda tiek apmaksāti arī profesionālās pilnveides pasākumi. Piemēram, speciālistam ir angļu filologa izglītība, taču nav pedagoģiskās izglītības, kas ļauj strādāt skolā. Šādos gadījumos ir iespēja apgūt noteiktu tālākizglītības kursu pedagoģijā, iegūstot tiesības strādāt skolā. G.Auza atzīst, ka šādu atbalstu arvien vairāk vajadzētu izmantot speciālistiem, kuri vēlas darbu savienot ar studijām. Tāpat Jelgavas pilsētas pašvaldība ir nodrošinājusi to, lai pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērni saņemtu vietu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas, veselības uzlabošanai pedagogi reizi nedēļā bez maksas var apmeklēt Jelgavas 6. vidusskolas peldbaseinu, pašvaldība sedz obligāto veselības pārbaužu izmaksas un arodārsta apmeklējuma izmaksas.

 

Jaunajā mācību gadā Jelgavā darbu sāks seši "Mācītspēka" skolotāji

 

G.Auza atklāj, ka Jelgavas skolām ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar skolotāju izglītības projektu "Mācītspēks", kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem. "Jau līdz šim vairākās pilsētas skolās no šī projekta darbu uzsākuši jaunie skolotāji, un nākamajā mācību gadā seši "Mācītspēka" skolotāji sāks strādāt trijās mūsu skolās: Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas tehnikumā. Šis projekts ir nozīmīgs ieguvums Latvijas pedagogu saimei," uzsver G.Auza, papildinot, ka visveiksmīgāk skolām izdodas piesaistīt jaunos pedagogus, ja tie ir iestādes absolventi. "Jau skolas laikā ir jāmotivē vidusskolēni apgūt pedagoģiju un 2. vai 3. kursā jāgaida viņi atpakaļ skolā, lai stātos klases priekšā. Tas, manuprāt, ir veiksmīgs un pēctecīgs risinājums," tā G.Auza.

 

AKTUĀLĀS PEDAGOGU VAKANCES SKOLĀS

 

Infografika: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies