Aktualizē pilsētas attīstības programmas investīciju plānu

15.03.2023.

Lai piesaistītu dažādu fondu finansējumu vairāku jaunu investīciju projektu uzsākšanai, kā arī precizētu vairāku īstenošanā esošu nozīmīgu infrastruktūras projektu izmaksas, plānots aktualizēt spēkā esošās Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam investīciju plānu, tostarp iekļaujot tajā jaunu sadaļu par Zemgales industriālā parka (ZIP) attīstību bijušā lidlauka teritorijā un papildinot projektu ideju sarakstu ar divu jaunu projektu iecerēm, kuras realizēs Jelgavas Pilsētas bibliotēka un Sabiedriskais centrs. Izmaiņas investīciju plānā 15. martā izskatītas Finanšu komitejā, bet par tām vēl lems dome 24. martā.

Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Ilga Līvmane skaidro, ka grozījumi investīciju plānā ir nepieciešami, lai varētu iesniegt projektu iesniegumus Latvijas-Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam projektu konkursā un ES Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.1.3.i investīciju "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" projektu iesniegumu atlasē.

 

Jelgavas pilsētas attīstības programmas investīciju plāns papildināts ar jaunu sadaļu par ZIP attīstību. ZIP attīstība plānota Jelgavas Ziemeļrietumu rūpnieciskajā rajonā – bijušā lidlauka teritorijā aptuveni 200 hektāru platībā. ZIP attīstība paredzēta vairākās kārtās, kā pirmo attīstot Meiju ceļam, Slokas ielai un Lapskalna ielai piegulošās teritorijas apmēram 50 hektāru platībā. Sakārtojot publisko infrastruktūru – izbūvējot ielu un inženiertehnisko infrastruktūru –, tiks radīti priekšnosacījumi privāto investīciju piesaistei parkā, veicinot jaunu viedās specializācijas uzņēmumu izvietošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Kā prioritārās ZIP viedās specializācijas nozares plānotas: zināšanu ietilpīga bioekonomika, viedā enerģētika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, ņemot vērā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, kas ir nozīmīga pētniecības institūcija šajās jomās, potenciālu.

 

Veidojot ZIP teritoriju un plānojot mērķtiecīgus ieguldījumus tās attīstībā, tiks radīti vairāki būtiski ilgtermiņa ieguvumi: nodarbinātības pieaugums visā Zemgales reģionā, kas sekmēs pilsētas un reģiona ekonomisko aktivitāti un mazinās sociālo slogu (tiks radītas vismaz 82 jaunas darba vietas ar vidējo darba algu, kas pārsniedz vidējo darba samaksu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē, un tas veicinās pozitīvas izmaiņas nodarbinātības rādītājos); viedās specializācijas nozaru un profesiju piesaiste, kas sekmēs izglītības un pētniecības jomu attīstību un nodrošinās izglītota darbaspēka izaugsmi gan reģionā, gan Latvijā (tiks nodrošināts augstāks vidējais bruto atalgojums); tā rezultātā pieaugs nodokļu ieņēmumi pašvaldības un valsts budžetā.

 

Investīciju plāns papildināts arī ar diviem jauniem projektiem – "Bērnu un jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana Jelgavā un Šauļos, II posms", kura ietvaros plānots izbūvēt pacēlāju ēkā Skolotāju ielā 8 Jelgavā, iegādāties āra trenažieru jauniešu centram Loka maģistrālē 25, organizēt dažādas bērnu un jauniešu nometnes un citus sociālās iekļaušanās pasākumus, un projektu "Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargātu cilvēku grupām", kura gaitā plānota telpu renovācija un aprīkošana bibliotēkas ēkā Akadēmijas ielā 26 mūsdienīgu un funkcionālu mācību telpu izveidei senioriem un cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām.

 

Tāpat investīciju plānā precizēti investīciju apjomi trim īstenošanā esošiem projektiem – "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana", "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā" un "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana un ergonomiskas mācību vides izveide" , ņemot vērā aktuālās objektu būvniecības un aprīkošanas izmaksas, kas nepieciešamas ēku kvalitatīvai pārbūvei, nodošanai ekspluatācijā un pilnvērtīgai funkcionēšanai.

 

Jāpiebilst gan, ka par grozījumiem pilsētas attīstības programmas investīciju plānā vēl jālemj domes sēdē 24. martā.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību departamentā

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies