Iesaisties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu izstrādē!

08.04.2021.

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas novads un Ozolnieku novads) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

 

Abu plānošanas dokumentu pirmo redakciju plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim, bet apspriest tās varēs šā gada oktobrī–novembrī. Savukārt dokumentu gala redakciju plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

 

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties, piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujās;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • izstrādātās dokumentu 1. redakcijas publiskajā apspriešanā.

Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānošanas dokumentu 1. redakcijas izstrādei plānots 2021. gada pavasarī, un Covid-19 ierobežojumu dēļ darbu paredzēts organizēt attālināti kādā no tiešsaistes programmām. Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizē savas teritorijas iedzīvotājiem.

 

Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 

 • "KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS" analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, tūrisma piedāvājumu, plānos kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību un mārketinga aktivitātes;
 • "UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS" analizēs pašvaldību teritoriju kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
 • "IZGLĪTĪBA UN SPORTS" analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • "SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA" plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai un sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
 • "KVALITATĪVA DZĪVES VIDE" analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
 • "VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA" noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju un ūdensmalu attīstību;
 • "ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA" izvērtēs esošo pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās. Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām:

 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka līdz 15. aprīlim turpinās pieteikšanās dalībai tematiskajās darba grupās!

 

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, lūdzam līdz 2021.gada 15.aprīlim reģistrēties elektroniski ŠEIT. 

Plānotie tematisko darba grupu norises laiki:

 

KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS

26.04.2021. plkst. 17:00

VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

28.04.2021. plkst. 17:00

SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

10.05.2021. plkst. 17:00

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

12.05.2021. plkst. 17:00

IZGLĪTĪBA UN SPORTS

17.05.2021. plkst. 17:00

UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS

19.05.2021. plkst. 17:00

ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

24.05.2021. plkst. 17:00

 

 

2. Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības iedzīvotāji līdz 2021. gada 9. aprīlim reģistrējas elektroniski ŠEIT.

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību

kopēji organizēto tematisko darba grupu 

attālināto diskusiju laiki:

 

KULTŪRA

13.04.2021. plkst. 18:00

TŪRISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

15.04.2021. plkst. 18:00

IZGLĪTĪBA UN SPORTS

20.04.2021. plkst. 18:00

SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA

UN LABKLĀJĪBA

22.04.2021. plkst. 18:00

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

27.04.2021. plkst. 18:00

VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

29.04.2021. plkst. 18:00

ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

06.05.2021. plkst. 18:00

Detalizētāka informācija ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu anita.straume@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv.

 

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

 

Foto: Reinis Brūvelis

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

 

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies