Līdz 27. jūnijam var pieteikt apkaimju teritoriju attīstības idejas

24.06.2022. Sabiedriskais centrs

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi projektu ideju iesniegšanu apkaimju teritoriju attīstībai. Nevalstiskās organizācijas un privātpersonas, kas ieinteresētas tuvākās apkaimes iedzīvotājiem aktuālu uz teritorijas labiekārtošanu un attīstību vērstu projektu realizēšanā, līdz 27. jūnija pulksten 17 aicinātas iesniegt savas projektu idejas.

Jāatgādina, ka marta sēdē dome apstiprināja līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa nolikumu, lai veicinātu iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un aktīvu iesaistīšanos savas dzīvesvietas apkaimes labiekārtošanā un teritorijas attīstībā. Konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas apkaimju attīstību, pastāvīgi un mērķtiecīgi iesaistīt iedzīvotājus apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamus uzlabojumus pilsētvidē, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu. Vienlaikus pašvaldība iegūs atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi jelgavniekiem.

 

Iesniegto ideju īstenošanai šogad pašvaldības budžetā paredzēti 30 tūkstoši eiro, savukārt nākotnē pašvaldība šim mērķim paredzēto finansējumu plāno palielināt. Darbu ar apkaimju ideju pieteicējiem koordinēs pašvaldības iestāde "Sabiedriskais centrs". Gatavojot pieteikumu konkursam, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām atbalstu sniegs Sabiedriskā centra speciāliste sabiedrības integrācijas jautājumos un konkursa komisijas sekretāre Žanna Novaša, tālrunis 63005467, e-pasts zanna.novasa@sc.jelgava.lv.

 

Būtiski, ka konkursam iesniegto ideju varēs īstenot tikai uz pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala un apstiprinātie projekti pilnībā tiks finansēti no pašvaldības budžeta. Viena projekta īstenošanai paredzētais budžets ir ne vairāk kā 15 000 eiro. Finansējuma piešķiršanai tiks virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša ārtelpa; īstenojot projektu, tiek uzlabota apkaimes publiskā infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība; projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

 

Pieteikumu dalībai konkursā, izvirzot savas idejas realizēšanai, var iesniegt gan fiziskas personas no 16 gadu vecuma, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavā, gan nevalstiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Jelgavā. Dalībai konkursā jāiesniedz projekta idejas pieteikums un citi nolikumā paredzētie dokumenti, piemēram, aizpildīta pieteikuma veidlapa, projekta skice (norādāmi visu projekta būtisko elementu izmēri (cm) un to izvietojums uz zemesgabala robežu plāna vai izdrukas no tīmekļvietnes www.topografija.lv, www.kadastrs.lv vai www.geolatvija.lv), vismaz viena vizualizācija, kurā uzskatāmi attēlots projekta īstenošanas rezultāts, plānoto izmaksu tāme.

 

Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtēs komisija, kas apstiprināta ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Iesniegto projekta ideju vērtēšana notiks divās kārtās – vispirms to atbilstība konkursa nolikumam un pēc tam projektu īstenošanas iespējamība. Projektus, kuru īstenošana tiks atzīta par iespējamu, komisija nodos balsošanai iedzīvotājiem. Balsošana par labāko projekta ideju, kas būtu jārealizē pilsētvidē, notiks pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv. Pēc tam, kad iedzīvotāji būs izteikuši savu viedokli, konkursa vērtēšanas komisija paziņos projekta idejas, kas tiks realizētas.

 

Tās īstenos pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" sadarbībā ar projekta idejas iesniedzēju.

 

Paziņojums par konkursa izsludināšanu

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies