Sods par decentralizētās kanalizācijas sistēmas nereģistrēšanu – līdz 1500 eiro

31.03.2021.

Jau vairāk nekā gadu iedzīvotājiem ir pienākums reģistrēt savā īpašumā esošo kanalizācijas sistēmu, ja tā nav pievienota pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Līdz šim to ir izdarījuši 600 jelgavnieku. Noteikumu ignorēšana var izmaksāt dārgi – fiziskajām personām sods ir līdz 500 eiro, bet juridiskajām – līdz 1500 eiro.

2017. gadā Ministru kabinets pieņēma noteikumus par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu mūsu valstī, pašvaldībām uzliekot par pienākumu izveidot savas teritorijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kā arī reģistrēt asenizācijas pakalpojuma sniedzējus, kuri šo pakalpojumu vēlas nodrošināt pašvaldības teritorijā.

 

Saistošie noteikumi "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā" stājās spēkā 2019. gada oktobrī. Tie paredz, ka ikvienam šādas privātās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam tā ir jāreģistrē – neatkarīgi no tā, vai sistēma ierīkota vēl pagājušajā gadsimtā vai izbūvēta nesen, ievērojot nepieciešamos tehniskos parametrus. Atbilstoši noteikumiem jelgavniekiem jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma – krājtvertne, septiķis, bioloģiskā kanalizācijas sistēma, arī tualete, kas novietota mazdārziņā vai uz neapbūvēta zemesgabala.

 

Savukārt pašvaldība veido savas teritorijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, savienojot Būvvaldes būvju un ēku reģistru pilsētā ar kanalizācijas sistēmu reģistru. Reģistrs tiek papildināts, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegtos datus un atbildīgo dienestu pārbaudēs konstatēto, uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības programmā Jurijs Strods. 

 

Reģistrēt var attālināti un klātienē

 

Ja kādu iemeslu dēļ īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma vēl nav reģistrēta, pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Pakalpojumi", ir pieejama pieteikuma veidlapa "Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai".

 

Persona aizpildītu pieteikuma veidlapu var elektroniski parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai arī papīra formātā atstāt Jelgavas pilsētas domes foajē novietotajā iesniegumu kastē. Pēc ārkārtējās situācijas beigām to varēs iesniegt klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Jautājumu gadījumā var sazināties pa tālruni 63005522 vai 63005537.

 

Pieteikumā ir jānorāda, kāda veida decentralizētā kanalizācijas sistēma atrodas īpašumā, kā arī citi dati, piemēram, ūdens patēriņš, krājtvertnes tilpums, uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums. Pirmreizēja decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija ir bez maksas.

 

Ekspluatācijā pieņemtu ēku īpašnieki nereti uzskata, ka kanalizācijas sistēma tiek reģistrēta automātiski, taču Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina atgādina, ka būves pieņemšana ekspluatācijā – vai tā būtu jaunuzcelta ēka, vai ēkas pārbūve – automātiski nenozīmē, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek reģistrēta datubāzē. "Aktā par būves pieņemšanu tiek fiksēta tikai informācija par to, kāda veida kanalizācijas sistēma ir būvei. Ja tā ir decentralizētā sistēma, ēkas īpašniekam pašam tā jāreģistrē atbilstoši noteikumiem," uzsver N.Ļubina. 

 

Pašvaldības reģistrā nav jāreģistrē tikai viena veida decentralizētās kanalizācijas sistēmas, proti, rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir lielāka par pieciem kubikmetriem diennaktī. Savukārt ir jāreģistrē krājtvertnes, septiķi, bioloģiskās kanalizācijas sistēmas un arī āra tualetes, kas novietotas, piemēram, mazdārziņā vai uz neapbūvēta zemesgabala.

 

Atskaite jāiesniedz katru gadu līdz 1. aprīlim

 

Ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, līdz katra gada 1. aprīlim decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pašvaldībā ir jāiesniedz dokumenta apliecinājuma kopija par pakalpojuma saņemšanu no komersanta par to, ka sistēmai ir veikta nepieciešamā apkope.

 

Tāpat īpašniekam jānodrošina, lai sistēma darbotos atbilstoši vides prasībām. Ja to nav iespējams izdarīt, veicot esošās sistēmas apkopi vai remontu, īpašnieka pienākums ir pieslēgt īpašumu pilsētas centrālajiem kanalizācijas tīkliem, ja tas tehniski ir iespējams, vai izbūvēt normatīvajiem aktiem atbilstošu decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Uzsākot lietot jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, īpašniekam viena mēneša laikā pēc sistēmas lietošanas uzsākšanas tā ir jāreģistrē, atgādina J.Strods.

 

Kas un ko kontrolē

 

Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš stājās spēkā prasība reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas, – apzinīgākie to ir izdarījuši, bet pilsētā joprojām ir daudz šādu sistēmu īpašnieku, kuri šo prasību nav izpildījuši. Pašvaldība, iedzīvotājiem dodot laiku savest kārtībā savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas un tās reģistrēt, līdz šim nav organizējusi sistemātiskas pārbaudes, taču šogad tādas tiek uzsāktas. Pārbaužu mērķis ir novērst nepareizu decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un to nodarīto kaitējumu videi, kā arī pārliecināties par dokumentu un apsaimniekošanas prasību ievērošanu.

 

Jelgavas pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA "Jelgavas ūdens" par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību. Uzņēmuma speciālisti veiks reģistrācijas pieteikumos ietvertās informācijas atbilstības kontroli un uzraudzību, pārbaudīs ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu un/vai nosēdumu analīžu veikšanas uzraudzību. Šajā procesā būtiska ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja sadarbība ar speciālistiem – nodrošināta iespēja piekļūt un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, pārliecināties par pakalpojumu saņemšanas faktu apliecinošu dokumentu esību. J.Strods uzsver, ka, veicot decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu un/vai nosēdumu analīzes akreditētā laboratorijā, ar analīžu veikšanu saistītos izdevumus, ja notekūdeņu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, sedz pašvaldība; ja tādas tiek konstatētas, izdevumi jāapmaksā decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam.

 

Savukārt kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.

 

Asenizācijas pakalpojumu drīkst sniegt licencēti komersanti

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem asenizācijas pakalpojumu drīkst sniegt tikai licencēti komersanti, kas izņēmuši licenci pakalpojuma sniegšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un šobrīd atļauja izsniegta sešiem komersantiem. Īpašniekiem, rodoties nepieciešamībai iztukšot decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertni, obligāti jāizvēlas licencēts pakalpojuma sniedzējs. "Licence ir beztermiņa, taču sekojam līdzi tam, lai komersantam būtu spēkā esošs līgums ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku," uzsver Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ekonomikas sektora vadītāja Lija Golubeva.

 

Aktuālais reģistrēto asenizācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams mājaslapā www.jelgava.lv, kā arī Klientu apkalpošanas centrā.

 

asenizacijas pak sn.jpg

 

Noteikts izvešanas biežums

 

Diemžēl vēl joprojām atsevišķi iedzīvotāji izmanto dažādus vides piesārņojumu izraisošus notekūdeņu uzkrāšanas un attīrīšanas risinājumus, kā arī ierīko nelegālus pieslēgumus lietus kanalizācijas sistēmai. "Ne visi īpašnieki godprātīgi apsaimnieko savu kanalizācijas sistēmu, tādēļ mēdz gadīties, ka tvertne pārplūst un kanalizācijas saturs nonāk vidē, tāpat kāds pamanās tās saturu nevis nodot asenizācijas pakalpojuma sniedzējam, bet nelikumīgi novadīt grāvī. Tieši tāpēc katras sistēmas īpašniekam pēc noteiktas formulas, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un ūdens patēriņu, tiek aprēķināts, cik bieži kanalizācijas saturs ir jāizved, un tas jāapstiprina ar darījumu apliecinošu kvīti. Tā jāsaglabā divus gadus un nepieciešamības gadījumā jāuzrāda pašvaldības pārstāvjiem. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums noteikts reizi gadā," saka J.Strods.

 

dec aven.jpg

 

Top mobilā lietotne "Jelgavas pilsētas decentralizētā kanalizācijas sistēma"

 

Lai padarītu ērtāku un vienkāršāku decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, uzskaiti un kontroli, ļautu nepārtraukti aktualizēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) izstrādā mobilo lietotni "Jelgavas pilsētas decentralizētā kanalizācijas sistēma". Tā ļaus aktualizēt reģistru, papildinot ar datiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi, notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu, asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem un citu informāciju, kas saistīta ar šīm darbībām.  

 

"Lietotni varēs izmantot gan decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki, gan asenizācijas pakalpojuma sniedzēji. Īpašnieki sistēmā reģistrējoties uzturēs savu profilu, kur ievadīs informāciju par sistēmas tehniskajiem parametriem, apkopi, izvešanu. Savs profils būs arī katram asenizācijas pakalpojuma sniedzējam. Visa ievadītā informācija būs pieejama kontrolējošajām institūcijām, un tas vienkāršos nepieciešamās informācijas iegūšanu," stāsta POIC vadītājs Gints Reinsons. Plānots, ka mobilā lietotne testa režīmā būs pieejama jau šovasar.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies