Apstiprināts lokālplānojums zemes vienībai Kalnciema ceļā 52

01.02.2022.

2022. gada 27. janvāra Jelgavas valstspilsētas domes sēdē apstiprināts SIA "Projektu birojs Grietēns un Kagainis" izstrādātais lokālplānojums zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā un izdoti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-2 "Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums".

Lokālplānojuma risinājumi paredz Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Publiskās apbūves teritoriju (P7). Lokālplānojuma ietvaros ir izstrādāta teritorijas attīstības iecere jaunam būvobjektam - mazumtirdzniecības veikalam ar tam nepieciešamo transporta un inženiertehnisko infrastruktūru, un teritorijas labiekārtojumu. Lokālplānojuma teritorijas attīstītājs ir zemes vienības Kalnciema ceļā 52 īpašnieks SIA "AMALTEJA.EU".

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielā ielā 11, Jelgavā, pašvaldības tīmekļa vietnes Jelgavas valstspilsētas attīstības plānošanas dokumentu sadaļā  un www.geolatvija.lv.

 

Saistošie noteikumi nav īstenojami līdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanai.

 

 

Informācija sagatavota

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies