Sociālā rehabilitācija

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas mērķis – novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.


Pakalpojuma saņēmēji

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu tiesības uz sociālo rehabilitāciju ir personām, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta:

  • personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas;
  • personām, kurām ir izveidojusies atkarība no alkohola, narkotiskajām vai psihotropajām vielām;
  • personām, kuras cietušas no vardarbības;
  • bērniem, kuri ilgstoši (ilgāk par vienu gadu) atradušies ārpusģimenes aprūpē.

 

Pakalpojumu veidi

Pieaugušām personām ar invaliditāti:

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

profesionālā rehabilitācija

sociālā rehabilitācija personām ar redzes traucējumiem

sociālā rehabilitācija personām ar dzirdes invaliditāti

sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

tehniskie palīglīdzekļi par valsts līdzekļiem

tehniskie palīglīdzekļi par pašvaldības līdzekļiem

asistenta pakalpojums

specializētais transports

rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

īslaicīgs pakalpojums krīzes istabās sociālā dzīvojamā mājā

reitterapija

Ārstnieciskā vingrošana (rehabilitācijas pakalpojums)

atbalsta pasākumi vides pielāgošanai

 

Bērniem ar invaliditāti

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem 2018. gadā- INFOGRAFIKA

 

asistenta pakalpojums (5-18 g.v.)

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 15.g.v. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

valsts apmaksāti psihologa pakalpojumi personai līdz 18 g.v., kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim

tehniskie palīglīdzekļi

reitterapija

hidroterapijas pakalpojums

atbalsts pasākumiem vides pielāgošanai

atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

kanisterapijas pakalpojums

mūzikas terapijas pakalpojums

 

 

Informācija cilvēktirdzniecības upuriem

Skatīt šeit 

Skatīt šeit

Skatīt šeit


Kontaktinformācija:
Rehabilitācijas nodaļas vadītāja

Irina Bančuka
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 126. kabinets.
Tālrunis: 63007523
e-pasts: irina.bancuka@soc.jelgava.lv