Tiesību aizsardzība

Pakalpojums

Veidlapa

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa telefonu vai elektroniski

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas arhīvos esošajiem dokumentiem

Veidlapa 2-2

E-veidlapa 2-2

Veidlapa 4-18

E-veidlapa 4-18

Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra

Veidlapa 8-86

E-veidlapa 8-86

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

Veidlapa 4-16

E-veidlapa 4-16

Izziņa par būves likumību

Veidlapa 4-14
E-veidlapa 4-14

Pirmpirkuma tiesības

Veidlapa 8-55

E-veidlapa 8-55

Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu

Veidlapa 2-16

E-veidlapa 2-16

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Iesniegums klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, telefoniski, pa pastu vai elektroniski

Objektu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Iesniegums klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, telefoniski, pa pastu vai elektroniski

Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Iesniegums klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, telefoniski, pa pastu vai elektroniski

Dzīvesvietas apsekošana civillietās

Iesniegums klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, telefoniski, pa pastu vai elektroniski

Izziņu izsniegšana civillietās

Iesniegums klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, telefoniski, pa pastu vai elektroniski

Administratīvās lietas materiālu (kopijas) izsniegšana privātpersonām vai to pārstāvjiem

Iesniegums klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, telefoniski, pa pastu vai elektroniski

Uzturēšanās medicīniskajā atskurbtuvē

Rakstveida pieteikums Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai

Alkohola ietekmes pārbaude

Rakstveida pieteikums Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai