Tiesību aizsardzība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tās jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Iesniegums brīvā formā klātienē, pa telefonu vai elektroniski

Dokumentu apliecinātu kopiju sagatavošana un izsniegšana no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas arhīva

Veidlapa 2-2

E-veidlapa 2-2

Veidlapa 4-18

E-veidlapa 4-18

Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra

Veidlapa 8-86

E-veidlapa 8-86

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

Veidlapa 4-16

E-veidlapa 4-16

Izziņas par būves likumību izsniegšana 

Veidlapa 4-14
E-veidlapa 4-14

Izziņas par būves neesību izsniegšana

Veidlapa 4-15

E-veidlapa 4-15

Pirmpirkuma tiesības

Veidlapa 8-55

E-veidlapa 8-55

Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu

Veidlapa 2-16

E-veidlapa 2-16

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Iesniegums 

Sūdzība

Objektu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Iesniegums 

Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Iesniegums 

Dzīvesvietas apsekošana civillietās

Iesniegums 

Izziņu izsniegšana civillietās

Iesniegums 

Administratīvās lietas materiālu (kopijas) izsniegšana privātpersonām vai to pārstāvjiem

Iesniegums

Uzturēšanās medicīniskajā atskurbtuvē

Iesniegums

Alkohola ietekmes pārbaude

Rakstveida pieteikums Jelgavas pašvaldības policijai

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA