2017.gads

Eiropas Kohēzijas fonds

 

 

Eiropas Sociālais fonds

 

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI PROGRESS)

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam

 

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

 

Valsts budžeta finansējums

 

ES programma "Apvārsnis 2020"