2019. gads

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

 

ES programma "Apvārsnis 2020"

Latvijas vides aizsardzības fonds

 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekts

Valsts budžeta finansējums