Veidlapas

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069
Ēku būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269164 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums - Paskaidrojuma raksts
2. Pielikums - Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
3. Pielikums - Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
4. Pielikums - Būvniecības iesniegums
5. Pielikums - Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
6. Pielikums - Ēkas fasādes apliecinājuma karte
7. Pielikums - Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
14. Pielikums - Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
17. Pielikums - Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

 

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269199 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums - Paziņojums par būvniecību
2. Pielikums - Būvniecības ieceres iesniegums
3. Pielikums - Paskaidrojuma raksts
4. Pielikums - Apliecinājuma karte
6. Pielikums - Projekta saskaņošanas veidlapa
7. Pielikums - Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
8. Pielikums - Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=269032 un ar tiem saistītās veidlapas:
2. Pielikums - Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
7. Pielikums - Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

 

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269168 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums - Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
2. Pielikums - Būvniecības iesniegums
4. Pielikums - Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
11. Pielikums - Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

 

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269166 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums - Paskaidrojuma  raksts
2. Pielikums - Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
3. Pielikums - Apliecinājuma karte inženierbūvēm
4. Pielikums - Būvniecības iesniegums
11. Pielikums - Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
14. Pielikums - Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Būvvaldes speciālistiem.