-5.9 °C, 3.1 m/s, 88.5 %

Jaunumi

Sākumlapa Jaunumi7.februārī – attīstības programmas publiskā apspriešana
7.februārī – attīstības programmas publiskā apspriešana
31/01/2013

Jelgavā turpinās pilsētas jaunās attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana. Savus priekšlikumus iedzīvotāji pašvaldībā var iesniegt līdz 18.februārim elektroniski, rakstiski vai piedalīties sabiedriskajā apspriedē, kas notiks 7.februārī pulksten 18 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Lielajā zālē (Svētes ielā 33).

Jelgavā turpinās pilsētas jaunās attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana. Savus priekšlikumus iedzīvotāji pašvaldībā var iesniegt līdz 18.februārim elektroniski, rakstiski vai piedalīties sabiedriskajā apspriedē, kas notiks 7.februārī pulksten 18 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Lielajā zālē (Svētes ielā 33).
 
Decembra domes sēdē ir apstiprināta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija un aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007.-2020.gadam 1.redakcija tika apstiprināta 2012.gada decembra domes sēdē.
 
Attīstības programmas 1.redakcijas saturs ietver trīs daļas.
  1. Esošās situācijas raksturojumu (vispārēja informācija par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem; identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi; Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem).
  1. Stratēģisko daļu un rīcības plānu (nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai; definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, 3 horizontālās prioritātes, 6 rīcībpolitikas).
  1. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Programmas īstenošanai.
Stratēģijas 1.redakcijas saturs:
  1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste.
  2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija.
  3. Telpiskās attīstības perspektīva – apraksta un grafiski attēlo vēlamo Jelgavas pilsētas teritorijas telpisko struktūru un sasaista Stratēģiju ar Teritorijas plānojumu.
Sabiedriskā apspriede notiks 2013.gada 7.februārī plkst.18.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Lielajā zālē, Svētes ielā 33.

Priekšlikumu iesniegšana:
  • elektroniski – uz e-pastu ;
  • pa pastu – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldei ar norādi – publiskai apspriešanai, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;
  • vai pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā – Lielā iela 11, Jelgava.

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija un aktualizētā ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046 ietvaros.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē