17.9 °C, 2.1 m/s, 94.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaAktualizēs dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plānu
Aktualizēs dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plānu
24/08/2023

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 9. jūnija sēdē ir apstiprināts Jelgavas pašvaldības iesniegtais projekts “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija””.

Projekta mērķis ir izstrādāt Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plānu, pārbaudot un apstiprinot aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas vērtībām Liegumā un kompensējošās teritorijās, veicot Lieguma robežu maiņu un iekļaujot kompensējošās teritorijas, kā arī veicot attiecīgus grozījumus saistītajos ārējos normatīvajos aktos. Tāpat radīt priekšnoteikumus Lieguma ilgtspējīgai attīstībai, saskaņojot dabas aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses un saglabājot bioloģisko daudzveidību. Realizēt plānā paredzētos veicamos Lieguma apsaimniekošanas pasākumus un monitoringu. Integrēt plānā pasākumus saistībā ar perspektīvā paredzētā transporta pārvada (tilta) izbūvi pār Lielupi un Driksas upi, kas ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas, kā arī pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai un ir nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai, sabalansējot ar dabas vērtību ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Jelgavas pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Dabas aizsardzības plāna aktualizācija dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas” (iepirkuma identifikācijas Nr.  JVP 2023/83/AK) rezultātā dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizāciju veiks SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Projekta rezultātā tiks turpināta optimāla Lieguma apsaimniekošana, saskaņojot dabas aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses. Saglabājot bioloģisko daudzveidību, biotopa platības palielinot uz papildus iekļauto kompensējamo platību rēķina, tiks nodrošināta dabas kapitāla pārvaldīšana un aizsardzība. Palielināsies Lielupes palieņu pļavu atpazīstamība ar atpūtai un tūrismam pārdomātu infrastruktūru.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projekta budžets ir 62 500 eiro, tajā skaitā Jelgavas pašvaldības finansējums 12 500 eiro.