17.2 °C, 1.1 m/s, 78 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaBūriņu ceļa caurteka pirms un pēc izbūves
Būriņu ceļa caurteka pirms un pēc izbūves
10/01/2020

Caurteka un novadgrāvis Būriņu ceļā ieguvuši jaunu izskatu, pabeigta caurtekas pārbūve, nostiprinātas nogāzes un atjaunota caurplūde novadgrāvim. Darbi veikti plūdu riska novēršanai pilsētas teritorijās nozīmīga projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” ietvaros.

Vecās caurtekas gala sienu konstrukcijām tika konstatētas plaisas, betona nodrupumi, stiegrojuma korozija un caurtekas sekcijas bija savstarpēji nobīdījušās. Arī šuves starp caurtekas sekcijām bija stipri bojātas. Nepārprotami bija nepieciešama caurtekas demontāža, izbūvējot jaunu, un paaugstinātas brauktuves izbūve pāri novadgrāvim, lai nodrošinātu brauktuves neapplūšanu.

 

Jaunizbūvētā caurteka ar aizvariem kontrolēs ūdens ieplūšanu zaļajās teritorijās starp Sniega ielu un Vītolu ceļu ilgstošu nokrišņu un palu laikā. Paaugstinoties ūdens līmenim upes augštecē, aizvari var tikt pilnībā aizvērti vai daļēji atvērti ūdeni regulētā apjomā akumulējot Sniega ielai piegulošajās palieņu pļavās. Tādējādi sasniedzot projekta mērķus, Svētes upes piegulošo teritoriju aplūšanas riska samazināšanu 4,05 km2 teritorijā, kā arī uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju.

 

Caurtekas kopējais garums (neskaitot spārnus) ir aptuveni 12,40 m un platums 6,9 m. Caurteku diametrs 1477 mm ar gala nostiprinājuma sienām un spārniem, kuras augšteces pusē ir aprīkotas ar aizvariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt pacelti. Novadgrāvja gultne ir attīrīta un nostiprināta ar laukakmeņiem ietecē un ūdens slāpētāju un gabioniem iztecē. Brauktuves platums virs caurtekas ir 8 m, kas nodalīta ar transporta barjeru abās brauktuves pusēs un 1.25 m platu barjeru. Brauktuve pāri caurtekai ir grants seguma.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” būvprojekta kopējās izmaksas ir 2 100 900,00 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 euro un pašvaldības finansējums 236 351,25 euro. Projektu plānots īstenot 2020. gada jūnijā.

 

Caurtekas un novadgrāvja izbūvi veica SIA “BŪVINŽENIERIS”.