20 °C, 2 m/s, 73 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaDecentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana – obligāta; izveidota ērta lietotne dks.jelgava.lv
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana – obligāta; izveidota ērta lietotne dks.jelgava.lv
20/10/2022

Jelgavas pašvaldība ir izveidojusi jaunu rīku – mobilo lietotni dks.jelgava.lv –, kurā ikviens īpašnieks var ērti reģistrēt sava īpašuma decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) un uzturēt aktuālās ziņas par to, tāpat lietotnē pieejama informācija par reģistrētiem asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem mūsu pilsētā. Līdz oktobrim Jelgavā bija reģistrētas 1140 DKS, taču, kā uzsver pašvaldības speciālisti, lai gan prasība reģistrēt DKS ir spēkā jau trīs gadus, joprojām lielākā daļa ēku īpašnieku savu pienākumu nav izpildījuši. Pašvaldības rīcībā esošā informācija liecina, ka pilsētā ir ap 4000 DKS, un tas nozīmē, ka joprojām nav reģistrēta pat trešā daļa sistēmu. Par noteikumu ignorēšanu var piemērot administratīvo sodu – fiziskām personām sods ir līdz 500 eiro, bet juridiskām – līdz 1500 eiro.

Jau 2017. gadā Ministru kabinets pieņēma noteikumus par DKS apsaimniekošanu un reģistrēšanu mūsu valstī, pašvaldībām uzliekot par pienākumu izveidot savas teritorijas DKS reģistru, kā arī reģistrēt asenizācijas pakalpojuma sniedzējus, kuri šo pakalpojumu vēlas nodrošināt pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” stājās spēkā 2019. gada oktobrī. Tie paredz, ka ikvienam šādas privātās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam tā ir jāreģistrē neatkarīgi no tā, vai sistēma ierīkota vēl pagājušajā gadsimtā vai izbūvēta nesen, ievērojot nepieciešamos tehniskos parametrus. Atbilstoši noteikumiem jelgavniekiem jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma – krājtvertne, septiķis, bioloģiskā kanalizācijas sistēma, arī sausā tualete, kas novietota mazdārziņā vai uz neapbūvēta zemesgabala. Savukārt pašvaldība veido savas teritorijas DKS reģistru. Reģistrs tiek papildināts, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegtos datus un atbildīgo dienestu pārbaudēs konstatēto.

1. solis – sistēmas reģistrēšana

Lai padarītu ērtāku un vienkāršāku DKS reģistrāciju, uzskaiti un kontroli, ļautu aktualizēt DKS reģistru, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs izstrādājis lietotni “Jelgavas pilsētas decentralizētā kanalizācijas sistēma”, kas pieejama vietnē dks.jelgava.lv. Tā ļauj aktualizēt reģistru, papildinot to ar datiem par DKS tehnisko apkopi, notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu, asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem un citu informāciju, kas saistīta ar šīm darbībām.

Lietotni var izmantot gan DKS īpašnieki, gan asenizācijas pakalpojuma sniedzēji. Īpašnieki, reģistrējoties sistēmā, izveido savu profilu, ievada informāciju par sistēmas tehniskajiem parametriem, apkopi, izvešanu. Savs profils jāizveido arī katram asenizācijas pakalpojuma sniedzējam. Visa ievadītā informācija ir pieejama kontrolējošajām institūcijām, un tas būtiski atvieglo nepieciešamās informācijas iegūšanu, uzsver pašvaldības vides pārvaldības speciāliste Jolanta Ližus.

 

 

Jaunā sistēmas elektroniskā versija dks.jelgava.lv ir pieejama kopš septembra. “Ja DKS jau bija reģistrēta pirms lietotnes izveides, visa informācija automātiski ir pārnesta un pieejama jaunajā lietotnē, taču īpašniekiem vietnē dks.jelgava.lv ir jāizveido savs konts, lai turpmāk varētu veikt nepieciešamās darbības. Arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem ir jāreģistrējas jaunajā lietotnē, un to viņiem pašvaldība atgādināja jau septembra vidū,” skaidro J.Ližus.

 

Tāpat kā iepriekš, pirmreizējo pieteikumu DKS reģistrēšanai var iesniegt arī klātienē Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Pieteikuma veidlapa “Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai” ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pakalpojumi”. Jautājumu gadījumā var sazināties pa tālruni 63005522 vai 63005537.

 

Pieteikumā ir jānorāda, kāda veida DKS atrodas īpašumā, kā arī citi dati, piemēram, ūdens patēriņš, krājtvertnes tilpums, uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums. Pirmreizēja DKS reģistrācija ir bez maksas.

 

2. solis – regulāra datu aktualizēšana

 

Ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēta rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuras kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, līdz katra gada 1. aprīlim DKS īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pašvaldībā vai jaunajā lietotnē ir jāiesniedz dokumenta apliecinājuma kopija par pakalpojuma saņemšanu no komersanta par to, ka sistēmai ir veikta nepieciešamā apkope.

 

Tāpat īpašniekam jānodrošina, lai sistēma darbotos atbilstoši vides prasībām. Ja to nav iespējams izdarīt, veicot esošās sistēmas apkopi vai remontu, īpašnieka pienākums ir pieslēgt īpašumu pilsētas centrālajiem kanalizācijas tīkliem, ja tas tehniski ir iespējams, vai izbūvēt normatīvajiem aktiem atbilstošu DKS. Uzsākot lietot jaunu DKS, īpašniekam viena mēneša laikā pēc sistēmas lietošanas uzsākšanas tā ir jāreģistrē.

 

Tāpat arī pārējo DKS īpašniekiem dati regulāri ir jāaktualizē, piemēram, iespējams, īpašums ir pieslēgts pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai; mainījies ēkas īpašnieks, deklarēto iedzīvotāju skaits vai notekūdeņu apjoms, kas var ietekmēt noteikto izvešanas biežumu.

 

“Savukārt par asenizācijas pakalpojuma saņemšanu katras krājtvertnes vai citas DKS īpašniekam ir pienākums saglabāt darījumu apliecinošu kvīti. Tā jāglabā divus gadus un nepieciešamības gadījumā jāuzrāda pašvaldības pārstāvjiem. Šobrīd ērti šīs kvītis ir iespējams elektroniski pievienot un glabāt lietotnē dks.jelgava.lv,” tā J.Ližus.

 

Asenizācijas pakalpojumu drīkst sniegt licencēti komersanti

 

Atbilstoši noteikumiem asenizācijas pakalpojumu drīkst sniegt tikai licencēti komersanti, kas izņēmuši licenci pakalpojuma sniegšanai Jelgavas administratīvajā teritorijā. Šobrīd atļauja izsniegta septiņiem komersantiem. Īpašniekam, rodoties nepieciešamībai iztukšot DKS tvertni, obligāti jāizvēlas viens no šiem licencētajiem pakalpojuma sniedzējiem. Licence ir beztermiņa, taču pašvaldība seko līdzi, lai komersantam būtu spēkā esošs līgums ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku. Aktuālo reģistrēto asenizācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams lietotnē dks.jelgava.lv, mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība”, “Atļaujas, licences”, kā arī pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.

 

 

Jaunā lietotne dks.jelgava.lv pakalpojuma sniedzējiem arī daudz ērtāk ļauj iesniegt ziņas par savu darbu – ja dati tiek iesniegti lietotnē, vairs nav nepieciešams pildīt reģistrācijas žurnālu, skaidro J.Ližus.

 

“Jelgavas ūdens” un Pašvaldības policija veic pārbaudes

 

Ir pagājuši trīs gadi, kopš stājās spēkā prasība reģistrēt DKS, – apzinīgākie to ir izdarījuši, bet pilsētā joprojām ir daudz šādu sistēmu īpašnieku, kuri šo prasību nav izpildījuši. Pašvaldība iedzīvotājiem deva laiku savest kārtībā savu DKS un to reģistrēt, pirmajā gadā neveicot sistemātiskas pārbaudes. Taču šobrīd pašvaldība ir sākusi aktīvi pārbaudīt DKS īpašniekus pilsētā, lai novērstu nepareizu sistēmu ekspluatāciju un to nodarīto kaitējumu videi, kā arī pārliecinātos par dokumentu un apsaimniekošanas prasību ievērošanu.

 

Jelgavas pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA “Jelgavas ūdens” par DKS uzraudzību. Uzņēmuma speciālisti pārbauda reģistrācijas pieteikumos ietvertās informācijas atbilstību, ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanu, uzrauga DKS uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu un/vai nosēdumu analīžu veikšanu. Šajā procesā būtiska ir DKS īpašnieka vai valdītāja sadarbība ar speciālistiem – nodrošināta iespēja piekļūt un pārbaudīt sistēmu, pārliecināties par pakalpojumu saņemšanas faktu apliecinošu dokumentu esību. Ja tiek konstatēti pārkāpumi, Pašvaldības policija uzsāk administratīvo procesu. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas valstspilsētas domes Administratīvā komisija. Administratīvais sods par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām ir līdz 500 eiro, bet juridiskajām personām līdz 1500 eiro.

 

Jāatgādina, ka, veicot DKS uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu un/vai nosēdumu analīzes akreditētā laboratorijā, ar analīžu veikšanu saistītos izdevumus, ja notekūdeņu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, sedz pašvaldība; ja tādas tiek konstatētas, izdevumi jāapmaksā DKS īpašniekam.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē