20.4 °C, 1.9 m/s, 83.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaDrona pilotēšanas noteikumi jāievēro ikvienam tā īpašniekam
Drona pilotēšanas noteikumi jāievēro ikvienam tā īpašniekam
06/11/2019

Dronu lietojumu regulē  jaunie MK noteikumi “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”, kas stājās spēkā 2019. gada vasarā, kā arī likums “Par aviāciju” un ES regula. Prasības attiecas uz ikvienu, kas veic lidojumus ar dronu, organizē dronu lidojumus un kura īpašumā vai pārvaldībā ir drons. Paaugstināta riska lidojumiem nepieciešams ne vien nokārtot pilota eksāmenu, bet arī apdrošināt lidojumu.

Drona lidināšanā svarīgas ir ne tikai prasmes to vadīt un noturēt gaisā, bet arī spēja nodrošināt atbilstošu drošības līmeni, nenodarot kaitējumu ne sev, ne citiem. Jebkurš drons neatkarīgi no izmēra un svara ir bezpilota gaisa kuģis.

 

MK apstiprinātie noteikumi arī paredz, ka turpmāk par tālvadības pilotu varēs kļūt no 16 gadiem, izņemot lidojumus paaugstināta riska apstākļos, kurus varēs veikt no 18 gadu vecuma.

 

Lai pilotētu dronu, personai jāievēro šādi noteikumi:

 • lidojumi jāveic tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, privātumu un mantu, valsts aizsardzības un drošības intereses, citu gaisa kuģu lidojumu drošumu un drošību, nenodarītu kaitējumu videi, tostarp dzīvniekiem, kā arī netraucētu glābšanas dienestiem veikt savus darbus;
 • dronam jābūt marķētam ar īpašnieka vai valdītāja vārdu un uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru (marķējumam jābūt skaidri nolasāmam);
 • drona tālvadības pilotam jābūt atstarojošai vestei;
 • drona tālvadības pilotam aizliegts pilotēt dronu vai pildīt lidojumu novērotāja pienākumus, ja tas atrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 • pirms katra lidojuma veikšanas drona tālvadības pilota pienākums ir iepazīties ar aeronavigācijas informāciju, kura pieejama tīmekļvietnē ais.lgs.lv: tajā atrodami lidojumiem nepieciešamie dati par Latvijas gaisa telpu;
 • drona tālvadības pilotam pirms katra drona lidojuma veikšanas jāizvērtē apkārtējās vides specifika, ģeogrāfiskais izvietojums un meteoroloģiskie apstākļi;
 • ja persona vēlas veikt drona lidojumu tuvāk par MK noteikumos noteikto, papildus CAA atļaujai drona lidojums jāsaskaņo ar konkrētā objekta īpašnieku vai valdītāju, piemēram, ar militārajiem objektiem, ieslodzījuma vietām, avārijas riska objektiem, transporta mezgliem, pašvaldībām u. tml.
 • drona īpašniekam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai, mantai, kā arī videi (MK noteikumu 11. punkts daļā par bezpilota gaisa kuģa kopējo pacelšanās masu stājas spēkā 2020. gada 2. janvārī, – līdz minētajam datumam apdrošināšanas nosacījumi piemērojami bezpilota gaisa kuģiem, kuru kopējā pacelšanās masa ir 1,5 kg un vairāk).

Kā jārīkojas, ja vēlas veikt lidojumu ar dronu Jelgavas pilsētas teritorijā:

 • jābūt Civilās aviācijas aģentūras atļaujai (CAA);
 • jāiesniedz iesniegums (iesniegumā jānorāda plānotā lidojuma laiks, vieta, kā arī bezpilota gaisa kuģa tehniskie parametri, iesniegumam pievieno arī CAA atļauju. Pašvaldībai plānotais lidojums jāpiesaka vismaz 10 dienas pirms tā veikšanas, saskaņojumam un atļaujai jābūt līdzi arī lidojuma laikā.) un CAA atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldībai – klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski dome@dome.jelgava.lv;
 • Jelgavas pilsētas pašvaldība sagatavo saskaņojumu, nosūta to drona pilotam, informē Valsts policiju, Valsts drošības dienestu (drošības policiju) un pašvaldības policiju, kā arī klientu apkalpošanas centru Jelgavas pilsētas pašvaldībā;
 • drona pilotam līdzi jābūt gan CAA izsniegtajai atļaujai, gan arī Jelgavas pilsētas pašvaldības izsniegtajam saskaņojumam;

Jelgavā, tāpat kā citur Latvijā, spēkā ir noteikumi par vietām, kur drona lidojumiem papildus CAA saskaņojumam obligāti jāsaņem arī objekta īpašnieka vai valdītāja atļauja, – tie galvenokārt ir ar civilo un militāro drošību saistīti objekti. Jelgavā tas ir ugunsdzēsēju depo Dobeles ielā 16, Valsts policijas Zemgales reģiona iecirknis Pētera ielā 5 un Katoļu ielā 8a, Zemessardzes 52. kaujas atbalsta  bataljona ēka Dambja ielā 22, kā arī Jelgavas cietums Palīdzības ielā 3 un 7.

 

Administratīvā atbildība par bezpilota gaisa kuģu lidojuma prasību pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114. pantā, paredzot šādas soda sankcijas – izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu no 150.00 līdz 3000.00 eiro.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē