4.3 °C, 4.2 m/s, 59.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaIedzīvotājus un uzņēmējus aicina iesaistīties jaunā pilsētas teritorijas plānojuma izstrādē
Iedzīvotājus un uzņēmējus aicina iesaistīties jaunā pilsētas teritorijas plānojuma izstrādē
21/02/2024

Aktīvi turpinās jaunā Jelgavas teritorijas plānojuma izstrāde, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iesaistīties savas teritorijas attīstības plānošanā.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tostarp noteiktas funkcionālās zonas, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves parametri, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi, kuri obligāti jāievēro, veicot apbūvi un izmantojot nekustamo īpašumu.

Kā skaidro pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas departamenta teritorijas plānotāja Dace Stūre, katrai funkcionālajai zonai pilsētā ir noteikti galvenie un papildu izmantošanas veidi, kā arī apbūves parametri – minimālā jaunveidojamā zemesgabala platība, apbūves blīvums, apbūves augstums, brīvās zaļās teritorijas rādītājs. Piemēram, savrupmāju apbūves teritorijās ir atļauta dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas vai divas bloķētas individuālās dzīvojamās mājas), rindu mājas, tāpat tur atļauti nelieli pakalpojumu un komerciālie objekti, bet nav atļauta rūpniecības uzņēmumu vai autoservisu izveide. Visām teritorijām ir noteiktas kopīgas prasības transporta infrastruktūrai, inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem, apbūvei, labiekārtojumam un vides risku mazināšanai.

Visās funkcionālajās zonās ir atļauta piebraucamo ceļu, velosipēdu ceļu, apbūvei nepieciešamo stāvvietu un inženiertehniskās infrastruktūras izbūve. Savukārt nav atļauts uzsākt ēku būvdarbus pirms paredzēto inženierbūvju, ielu vai piebraucamo ceļu izbūves, vākt un uzglabāt atkritumus, metāllūžņus, būvgružus un nelietojamus transportlīdzekļus, veidot jaunus atkritumu apglabāšanas poligonus, patvaļīgi aizsprostot un pārveidot upes, meliorācijas grāvjus un citas ūdensnotekas un veidot derīgo izrakteņu karjerus, akcentē D.Stūre.

Spēkā esošajā Jelgavas teritorijas plānojumā ir noteiktas 11 funkcionālās zonas, kur katrai ir arī apakšzonas, kas nosaka galvenos teritorijas izmantošanas veidus, proti, savrupmāju apbūve; mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija; daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorija; publiskās apbūves teritorija; jauktas centra apbūves teritorija; rūpnieciskās apbūves teritorija; transporta infrastruktūras teritorija; tehniskās apbūves teritorija; dabas un apstādījumu teritorija; meži; ūdeņi.

Jelgavas pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/#/ iepazīties ar spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu nekustamajos īpašumos un apzināt, vai tajos noteiktā atļautā izmantošana atbilst viņu ilgtermiņa attīstības iecerēm. Ģeoportāla sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” interesējošo nekustamo īpašumu var atrast, meklētājā ierakstot adresi vai zemes vienības kadastra apzīmējumu vai pietuvinot teritoriju kartes logā.

  • Portālā geolatvija.lv var autorizēties un saņemt bezmaksas informatīvu izziņu par interesējošo nekustamo īpašumu, teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz šo teritoriju, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, esošajām un plānotajām būvēm.

Priekšlikumus un ieteikumus savu nekustamo īpašumu vai publisko teritoriju atļautajai izmantošanai, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, līdz 28. martam var iesniegt:

  • aizpildot iesnieguma formu, kas pieejama ŠEIT un tīmekļvietnes www.jelgava.lv sadaļā “Pilsēta”, “Līdzdalība”;
  • nosūtot brīvā formā uzrakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv;
  • klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11.

Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti sekot līdzi teritorijas plānojuma izstrādes aktualitātēm pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un sociālo tīklu kontos un piedalīties teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas procesā, kad par to būs publicēta informācija.

Konsultāciju par nekustamo īpašumu atļauto izmantošanu un teritorijas plānojuma izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamentā Jelgavā, Lielajā ielā 11, kontakttālrunis uzziņām: 63005493, 63005475, e-pasta adrese: dace.sture@jelgava.lv, sandra.ozola@jelgava.lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un tīmekļvietnē geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.