23.2 °C, 4.2 m/s, 52.4 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaApstiprina pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību pedagogiem un treneriem mācību izdevumu segšanai
Apstiprina pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību pedagogiem un treneriem mācību izdevumu segšanai
20/06/2024

Šodien Jelgavas domes sēdē apstiprināti noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem un sporta izglītības iestāžu sporta pedagogiem un treneriem mācību izdevumu segšanai.

Noteikumi paredz, ka pedagogiem un treneriem līdzfinansējumu piešķir pašvaldības izveidota komisija un tā apmērs kārtējam mācību semestrim ir līdz 60 procentiem no studiju programmas studiju maksas pašvaldības budžetā piešķirtā finansējuma ietvaros.

Līdzfinansējumu var saņemt pedagogs, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

– ir darba tiesiskajās attiecībās pamatdarbā uz nenoteiktu laiku ar kādu no Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēm, un darba pieredze ir ne mazāka kā trīs mēneši;

– ir imatrikulēts akreditētā studiju programmā pedagogam nepieciešamās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai vai apgūst pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas vismaz 72 stundu apjomā, ar augstākās izglītības iestādi ir noslēdzis studiju līgumu;

– nav akadēmisko parādu vai nesekmīgu vērtējumu;

– ir iesniedzis noteiktos dokumentus.

Līdzfinansējumu var saņemt treneris, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

– ir darba tiesiskajās attiecībās pamatdarbā uz nenoteiktu laiku ar kādu no Jelgavas pašvaldības sporta izglītības iestādēm, un darba pieredze ir ne mazāka kā trīs mēneši;

– ir imatrikulēts sporta (pedagoģiskā) darba specifikai atbilstošā akreditētā studiju programmā sporta trenerim nepieciešamās izglītības un kvalifikācijas iegūšanai un noslēdzis ar augstākās izglītības iestādi studiju līgumu;

– nav akadēmisko parādu vai nesekmīgu vērtējumu;

– ir iesniedzis noteiktos dokumentus.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, pedagogs vai treneris komisijai iesniedz šādus

dokumentus:

– motivētu pieteikumu;

– izglītības iestādes vadītāja apliecinājumu par darba tiesiskajām attiecībām un ieteikumu augstākās pedagoģiskās izglītības un/vai pedagogu profesionālās kvalifikācijas iegūšanai vai sporta trenerim nepieciešamās izglītības un/vai kvalifikācijas iegūšanai;

– līguma kopiju ar augstākās izglītības iestādi par studijām;

– studiju maksas maksājumu grafiku vai mācību maksas samaksu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, ja pedagogs vai treneris ir veicis studiju maksas apmaksu pirms pieteikuma iesniegšanas;

– sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri.

Pēc tam komisija pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai vērtē pieteikumu saņemšanas kārtībā. Pēc komisijas lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pedagogam vai trenerim divu nedēļu laikā jānoslēdz līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu mācību izdevumu segšanai.

Līdzfinansējums tiek izmaksāts, to ieskaitot pedagoga vai trenera norādītajā norēķinu kontā vai augstskolas norēķinu kontā.

Noteikumi arī paredz, ka līdzfinansējumam pieteikums ir jāiesniedz par katru semestri.

Savukārt, ja pedagogu vai treneri atskaita no augstākās izglītības iestādes nesekmības vai disciplīnas pārkāpumu dēļ, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums ir jāatmaksā 100 procentu apmērā. Tāpat piešķirto līdzfinansējumu atmaksā pedagogs vai treneris, kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības un kurš pēc līdzfinansējuma saņemšanas ir pildījis amata pienākumus mazāk par trim gadiem. Šādā gadījumā līdzfinansējums jāatmaksā ar vienu vai vairākiem maksājumiem šādā apmērā:

– 100 procentu apmērā, ja pēc līdzfinansējuma saņemšanas iestādē nostrādāts mazāk par gadu;

– 50 procentu apmērā, ja pēc līdzfinansējuma saņemšanas iestādē nostrādāts no viena līdz diviem gadiem;

– 20 procentu apmērā, ja pēc līdzfinansējuma saņemšanas iestādē nostrādāts no diviem līdz trim gadiem.