-4.7 °C, 0.9 m/s, 91.6 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiIzmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā
Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā
31/12/2012

No 1.janvāra stājas spēkā Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu, nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

No 1.janvāra stājas spēkā Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu, nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu taksācijas gadā (ja pirmstaksācijas gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis taksācijas gadā tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.

Ja taksācijas gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts pirms taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot noteikumu 2.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un vadoties no pirmstaksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

Noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa objektu inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nosakot nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.

Noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa objektu inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nosakot nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

Komercsabiedrību īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajām dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās un to daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja tās ir izīrētas dzīvošanai un ir īrnieka deklarētā dzīves vieta vismaz trīs mēnešus, no nākamā mēneša pēc īres līguma iesniegšanas pašvaldībā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:
0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu; 0,4 procenti no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 40 000 latu, bet  nepārsniedz 75 000 latu; 0,6 procenti no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 75 000 latu. Minētajam nekustamam īpašumam nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā piemēro, ja īres līgums nav noslēgts vai komercsabiedrības izīrētais nekustamais īpašums nav īrnieka deklarētā dzīves vieta vismaz trīs mēneši no īres līguma noslēgšanas, vai ar nākamo mēnesi, kad tiek izbeigts īres līgums.

Būves, kas klasificētas, kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības.

Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
 

Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Finanšu nodaļā