9.7 °C, 1.9 m/s, 89.8 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSociālais atbalstsIzmaiņas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtībā 2020.gadā
Izmaiņas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas kārtībā 2020.gadā
20/12/2019

Ar 01.01.2020. stājas spēkā Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – MK 578).

Ar MK 578 stāšanos spēkā būtiski mainās nosacījumi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanā  personām ar funkcionēšanas traucējumiem, personām ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un personām ar prognozējamu invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma (turpmāk – personas ar prognozējamo invaliditāti) – tiks samazināts sociālās rehabilitācijas ilgums no 21 dienas uz 14 dienām.

 

Divu mēnešu laikā pēc multiprofesionālās medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas par valsts budžeta līdzekļiem personai ar funkcionēšanas traucējumiem ir tiesības pieteikties pakalpojuma saņemšanai, iesniedzot dzīvesvietas sociālajā dienestā:

– iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;

– personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (MK 578 2.pielikums);

– ārstniecības iestādes izrakstu no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ar rekomendāciju saņemt pakalpojumu.

 

Persona ar prognozējamu invaliditāti vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja –  Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk – SIVA) un iesniedz:

– iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;

– Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopiju.

 

Persona ar prognozējamo invaliditāti pakalpojumu saņem prioritāti VDEĀVK noteiktajā prognozējamās invaliditātes termiņā, bet atkārtoti, ja VDEĀVK ir atkārtoti noteikusi prognozējamās invaliditātes termiņu un atkārtoti ieteikusi pakalpojumu iekļaut individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā.

Līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:

– politiski represētās personas, un atkārtoti ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām (2019.gadā – 2 gadi un  6 mēneši);

– Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, bet atkārtoti ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.

 

Politiski represētā persona, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un cietusī persona SIVA vai dzīvesvietas sociālajā dienestā iesniedz:

– attiecīgas apliecības kopiju;

– iesniegumu;

– ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.

 

Sociālajam dienestam nav jāpieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu, bet jāveic personu dokumentu pieņemšana, mēneša laikā pašaprūpes un mobilitātes spēju  novērtēšana, izmantojot Bartela indeksa metodi (MK 578 3.pielikums), un  dokumentu nosūtīšana SIVA.

 

Sociālais dienests neveic personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu, ja novērtējums ir veikts ne agrāk kā sešus mēnešus pirms personas iesnieguma saņemšanas.

 

SIVA mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem un nosūta personai un sociālajam dienestam (informācijai) lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

 

Personai ar funkcionēšanas traucējumiem, kurai piešķirts pakalpojums vai kura uzņemta rindā pakalpojuma saņemšanai līdz 31.12.2019., rindas kārtībā saņem līdz 14 dienu ilgu pakalpojuma kursu, ņemot vērā nosacījumus, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.