-6.2 °C, 2.5 m/s, 90.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiJelgavas pašvaldības budžetā izdara grozījumus
Jelgavas pašvaldības budžetā izdara grozījumus
20/06/2008

Attēla autors: Jānis Kupčs
Ceturtdien, 19.jūnijā Jelgavas Domes deputāti apstiprināja Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007. gada publisko pārskatu un grozījumus Jelgavas pašvaldības 2008. gada budžetā.

Jelgavas Domes deputāti atbalstīja lēmumu ar 2008. gada 1.jūliju apstiprināt domes priekšsēdētāja mēneša amatalgu 95,09% apmērā. Šie procenti tiek aprēķināti ņemot vērā ar 2007. gada janvāra domes lēmumu noteikto domes priekšsēdētāja amatalgu, kas ir 14 valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. Pašvaldības iestādēs strādājošo atalgojums ir piesaistīts domes priekšsēdētāja amatalgai, tāpēc algas tiks indeksētas arī nepilniem diviem tūkstošiem Jelgavas pašvaldības iestādēs strādājošo.

Irēna Škutāne, Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietniece finanšu un sociālajos jautājumos: „2008. gada otrajā pusgadā algas tiks indeksētas visiem Jelgavas pašvaldības iestādēs strādājošajiem, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, kultūras iestādēs un sociālās aprūpes sfērā strādājošiem, kā arī pašvaldības policijas darbiniekiem.
Formējot budžetu 2008. gadam, sarunās starp Ministru kabinetu un Pašvaldību savienību, prognozējot inflācijas kāpumu un ņemot vērā iespējamās grūtības budžeta sabalansēšanā, tika panākta vienošanās nepaaugstināt algas vairāk kā par 10 %, neņemot vērā to, ka minimālā alga valstī pieauga par 33 %.
Jelgavas Dome, atšķirībā no citām pašvaldībām, ievēroja šo vienošanos un 2008. gada pirmajā pusgadā algas palielinājās tikai par 10 %. Tagad ir zināms, ka Ministru kabinets no 2009.gada 1.janvāra ir noteicis minimālo algu 180 latu apmērā, kas ir palielinājums par 12 %.
Vērtējot Jelgavas pašvaldības budžeta izpildi, ņemot vērā iekšējās rezerves un budžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, kā arī to, ka veidojas neadekvāta proporcija starp minimālās algas lielumu un speciālistu darba algām, Jelgavas Dome nolēma jau šajā gadā sākt izlīdzināt pieauguma tempus starp minimālo algu un darba samaksu speciālistiem”.

Organizējot 2008. gadā plānotos ielu projektēšanas un remontdarbus, kā arī izsludinot konkursus šo darbu veikšanai, pašvaldības aģentūrai „Pilsētsaimniecība” radās vairāk kā 900 tūkstošu latu kredītlīdzekļu ietaupījums. Tāpēc Jelgavas Dome nolēma veikt kredītlīdzekļu pārdalīšanu un ņemt aizņēmumu 880 tūkstošus latu apmērā Kalnciema ceļa un Tērvetes ielas seguma atjaunošanai. Aģentūra „Pilsētsaimniecība” veic konkursa nolikuma izstrādi un drīzumā izsludinās konkursu šo darbu veikšanai. Plānots, ka jau augustā varētu sākties šo ielu remonti. Paredzēts atjaunot asfaltu Kalnciema ceļā 3,6 kilometru garumā (no Vecā ceļa līdz Ozolpilij) par 450 tūkstošiem latu un Tērvetes ielas asfalta atjaunošanu 3,4 kilometru garumā (no otrās dzelzceļa pārbrauktuves līdz pilsētas robežai) par 430 tūkstošiem latu.

Deputāti atbalstīja lēmumu no 1.jūlija noteikt vienreizējās biļetes cenu 0,35 lati braukšanai SIA „Jelgavas autobusu parks” autobusos pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos. Šis braukšanas maksas palielinājums ir saistīts ar dīzeļdegvielas sadārdzinājumu un saskaņā ar sabiedriskā transporta tarifa noteikšanas kārtību, ko paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.672 .

Jelgavas Domes deputāti atbalstīja lēmumu, kas paredz ar 2008. gada 1.jūliju pašvaldības aģentūrai „Pilsētsaimniecība” nodot un aģentūrai „Zemgales EKO” pārņemt līgumsaistības sakarā ar kompetenču pārdali starp aģentūrām. Atbilstoši tika izdarīti grozījumi Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras „Zemgales EKO” nolikumā, kas paredz aģentūrai „Zemgales EKO” nodrošināt sanitāro tīrību Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Jelgavas Domes deputāti atbalstīja lēmumus iesniegt pieteikumus dalībai vairākos starptautiskos projektos.
Jelgavas Izglītības pārvalde iesniegs projekta pieteikumu „Resursu nodrošināšana bilingvālās apmācības ieviešanai Spīdolas ģimnāzijā un Paņevežas Šaltinio vidusskolā (Lietuva). Projektā iesaistītās skolas paredzēts nodrošināt ar resursiem bilingvālās apmācības ieviešanai, piemēram, tiks izveidota programma skolotāju apmācībai angļu valodā un tiks apmācīti 20 skolotāji, izveidoti metodiskie materiāli mācību priekšmetu mācīšanai bilingvāli, plānota vairāku mācību kabinetu renovācija un labiekārtošana ar apskaņošanas un apgaismojuma tehniku, kā arī materiāli tehnisko līdzekļu iegāde. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk kā 266 tūkstoši latu. 85 % projekta izmaksu segs ERAF, bet 15% – projekta iesniedzējs.

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs piedalīties kā projekta partneris Zemgales plānošanas reģiona sagatavotajā projekta pieteikumā „Latvijas – Lietuvas pierobežas muzeju pieejamība un pievilcība” izsludinātajam projektu konkursam programmā „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbība 2007. – 2013. gadam”. Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots veikt muzeja teritorijas labiekārtošanas darbu 1.kārtu.

Jelgavas dome nolēma piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā projektu konkursā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.2.1.1. apakšaktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros ar projektu “Jelgavas vecpilsētas atjaunošana un pielāgošana tūrisma attīstībai”, kura kopējās izmaksas ir vairāk kā 818 tūkstoši latu, tai skaitā pašvaldības finansējums nepilni 123 tūkstoši latu. Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots Jelgavas Vecpilsētā sakārtot ielas, ieklājot tās ar vēsturisko kalto bruģi un izveidot atbilstošu ielu apgaismojumu.

Vēl Jelgavas Dome nolēma piedalīties izsludinātajā „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbība 2007. – 2013. gadam” projektu konkursu programmā ar projektu pieteikumu „Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos, II kārta”.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī , ir pieaudzis to īrnieku skaits, kas nespēj norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Ir izveidojusies situācija, ka pašvaldības dzīvojamo māju Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Stacijas ielā 13 un Pasta ielā 44 īrnieku parādus par saņemtajiem pakalpojumiem apsaimniekotājs sedz no citiem ieņēmumiem. Tāpēc Jelgavas Dome nolēma izsniegt SIA „Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” aizdevumu 60 tūkstošus latu uz 3 gadiem no programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ar procentu likmi atbilstoši Civillikuma prasībām apgrozāmo līdzekļu palielināšanai.

Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Preses sekretāre
Tel. 63005558, 28821112