23.7 °C, 4.8 m/s, 52.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiSociālais atbalstsKā jārīkojas Jelgavā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai saņemtu mājokļa pabalstu
Kā jārīkojas Jelgavā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai saņemtu mājokļa pabalstu
12/08/2022

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem noslēdzies valsts primārā atbalsta saņemšanas termiņš un kuri neatbilst nevienai no grupām, kam valsts turpinās segt izmitināšanas izmaksas, kā arī tiem, kuri paši atraduši dzīvesvietu un noslēguši īres līgumu par dzīvojamo telpu, pašvaldībā, kurā dzīvo ir iespēja pretendēt uz mājokļa pabalstu. Lai pieteiktos pabalstam mūsu pilsētā, Ukrainas iedzīvotājiem ar iesniegumu un nepieciešamajiem dokumentiem ir jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9. Apmeklējumam iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 63048914, 63007224.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka, ka Latvijas valsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri nav izmitināti mājsaimniecībās, nodrošina primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu līdz 60 vai 120 dienām, kā arī pārtiku līdz 30 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim. 120 dienu ierobežojums, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim, neattiecas uz personām, kuras uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādai no šīm grupām: līdz 23. jūlijam persona Valsts komisijai ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai atzinuma saņemšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību; ir persona ar invaliditāti; nodrošina invalīda aprūpi; ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, iegūst izglītību augstākās izglītības iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē; ir sieviete, kura stājusies grūtniecības uzskaitē; ir viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam; nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, un bērnam nav iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi; ir bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atbilst kādai no valsts atbalstītajām iedzīvotāju grupām un var turpināt saņemt atbalstu arī pēc primārā atbalsta saņemšanas termiņa, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim, jāvēršas Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 un jāaizpilda iesniegums. Iesniegums pieejams ukraiņu valodā, un to var iesniegt Klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30.

 

Taču tie Ukrainas iedzīvotāji, kuriem valsts atbalsts tiek pārtraukts, saskaņā ar likumu var pretendēt uz mājokļa pabalstu īres un komunālo pakalpojumu apmaksai. Šim pabalstam var pieteikties arī tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri īrē mājokli privātajā sektorā, ir noslēguši īres līgumu, bet mājokļa īpašnieks par ukraiņu izmitināšanu nesaņem valsts atlīdzību. 

 

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē uzsver, ka, ierodoties Jelgavā, Ukrainas civiliedzīvotājiem obligāti ir jāreģistrējas Pašvaldības operatīvās informācijas centrā, zvanot pa tālruni 8787, un pašvaldības koordinators darbā ar ukraiņiem palīdzēs reģistrēties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu personas kodu Latvijā. Tāpat, lai saņemtu sociālo palīdzību, Ukrainas civiliedzīvotājam ir jābūt kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta numuram Latvijā.

 

Tiem ukraiņiem, kuri dzīvo privātajā sektorā un ir noslēguši īres līgumu par nekustamā īpašuma nomu, mājokļa pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot materiālo situāciju, pirmos trīs kalendāros mēnešus pēc Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecības pirmreizējā iesnieguma saņemšanas. Lai saņemtu pabalstu, jāpiesaka vizīte pie Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes sociālā darbinieka pa tālruni 63007224 un 63048914.

 

Vizītes laikā kopā ar iesniegumu, kuru parakstījušas visas mājsaimniecībā esošās pilngadīgās personas, jāiesniedz īres līguma kopija un ar mājokļa lietošanu saistītais pēdējais aktuālais rēķins par:

 

  • dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikācijām un internetu u.c.

Svarīgi, lai rēķini būtu sagatavoti un iesniegti papīra formātā kā pamatojošie dokumenti mājokļa pabalsta aprēķinam. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai piemēro apstiprinātos normatīvus un mājokļa pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējiem.

 

Mājokļa pabalstu piešķir:

  • uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
  • uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir tikai personas ar invaliditāti un/vai personas pēc darbspējīgā vecuma.

Savukārt pēc trim mēnešiem no pirmreizējā iesnieguma iesniegšanas brīža Jelgavas Sociālo lietu pārvalde tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri nesaņem valsts atbalstu līdz 31. decembrim, mājokļa pabalstu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli. Tas nozīmē, ka vienai personai no mājsaimniecības ir jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē un jāiesniedz iesniegums, kuru parakstījušas visas mājsaimniecībā esošās pilngadīgās personas.

 

Kopā ar iesniegumu, jāiesniedz īres līguma kopija, dokumenti par ienākumiem par pilniem pēdējiem trim mēnešiem (izdrukas no kredītiestāžu kontiem) un ar mājokļa lietošanu saistīti pēdējie aktuālie rēķini par:

 

  • dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikācijām un internetu u.c.

Personai darbspējīgā vecumā (no 15 līdz 64,3 gadu vecumam), kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un pildīt noteiktos pienākumus, izņemot, ja persona ir:

 

1) ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējs vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajā vecumā;

 

2) sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;

 

3) viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;

 

4) vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

 

Darbspējīgā vecuma personām ir jāreģistrējas NVA uzskaitē pirms iesnieguma iesniegšanas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (reģistrācijas laiks NVA vasaras periodā ir vismaz 10 darbdienas).

 

Mājokļa pabalstu piešķir, izvērtējot materiālo situāciju:

  • uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
  • uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir tikai personas ar invaliditāti un/vai personas pēc darbspējīgā vecuma.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, piemērojot apstiprinātos normatīvus. Mājokļa pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējiem.

 

Lai pieteiktos Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes apmeklējumam un saņemtu sīkāku informāciju par mājokļa vai citu pabalstu saņemšanas iespējām, lūgums zvanīt pa tālruni 63048914, 63007224.  

 

Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavā ir reģistrēti vairāk nekā 1230 Ukrainas iedzīvotāji, no viņiem vairāk nekā 300 dzīvo Jelgavas pašvaldības organizētajās izmitināšanas vietās – LLU 5. dienesta viesnīcā, motelī “Akva” un Kārklu muižā. Lielākā daļa civiliedzīvotāju mājvietu raduši privātajā sektorā.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē