-3.7 °C, 0.7 m/s, 91.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNotiek Jelgavas pilsētas attīstības programmas publiskā apspriešana
Notiek Jelgavas pilsētas attīstības programmas publiskā apspriešana
04/01/2013

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros Jelgavas pilsētai tika izstrādātas 1.redakcijas jaunajai attīstības programmai laika periodam no 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Programma) un aktualizētai ilgtermiņa attīstības stratēģijai 2007.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija). Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas pilsētas dome aicina pilsētas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Jelgavas pilsētas izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Programmas un Stratēģijas 1.redakciju publiskajā apspriešanā no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 18.februārim.

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros Jelgavas pilsētai tika izstrādātas 1.redakcijas jaunajai attīstības programmai laika periodam no 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Programma) un aktualizētai ilgtermiņa attīstības stratēģijai 2007.-2020.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija).

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas pilsētas dome aicina pilsētas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Jelgavas pilsētas izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Programmas un Stratēģijas 1.redakciju publiskajā apspriešanā no 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 18.februārim. 

Programmas 1.redakcijas saturs:

1. Esošās situācijas raksturojums:
 •     sniedz visaptverošu informāciju par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem;
 •     identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi;
 •    Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem.
2. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns:
 • nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai;
 • definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, 3 horizontālās prioritātes, 6 rīcībpolitikas.
3.Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Programmas īstenošanai.

Stratēģijas 1.redakcijas saturs:
 1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste.
 2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija.
 3. Telpiskās attīstības perspektīva – apraksta un grafiski attēlo vēlamo Jelgavas pilsētas teritorijas telpisko struktūru un sasaista Stratēģiju ar Teritorijas plānojumu.

Dokumenti publiski pieejami:
 • Elektroniski – http://www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/
 • drukātas dokumentu versijas – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, bibliotēkās (Zinātniskajā bibliotēkā, bibliotēkā „Miezīte”, bibliotēkā „Pārlielupe”, Zemgales reģionālā Kompetenču attīstības centra bibliotēkā).
Priekšlikumu iesniegšana:
 • elektroniski – uz e-pastu ;
 • pa pastu – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldei ar norādi – publiskai apspriešanai, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;
 • vai pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā – Lielā iela 11, Jelgava.
Atbildīgā amatpersona – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece Ilga Līvmane, tālr. 63005485, e-pasts

Sabiedriskā apspriede notiks 2013.gada 7.februārī plkst.18.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Lielajā zālē, Svētes ielā 33.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē