23.5 °C, 3.3 m/s, 59.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiNodarbinātībaNVA organizē un apmaksā darba devējiem vajadzīgo darbinieku apmācību
NVA organizē un apmaksā darba devējiem vajadzīgo darbinieku apmācību
27/04/2021

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina apmācīt darba devējiem vajadzīgos darbiniekus pasākumos “Apmācība pie darba devēja” (praktiskā apmācība) un “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”, kas tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” gaitā.

Kā informē NVA, pasākums “Apmācība pie darba devēja” ir iespēja darba devējiem ar NVA atbalstu atrast un sagatavot savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, organizējot bezdarbnieku apmācību darba vidē. Savukārt NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem tā ir iespēja iegūt darba iemaņas un profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

 

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim un NVA darba devējam nodrošina dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam: pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēneši (300 eiro mēnesī); otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēneši (350 eiro mēnesī); trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši (350 eiro mēnesī).

 

Papildus NVA nodrošina dotāciju darba vadītājam – 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem. Tiek apmaksāti izdevumi par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam (līdz 30 eiro). NVA nodrošina vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro).

 

NVA piešķir dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs, kā arī ja biedrības vai nodibinājuma statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.

 

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Darba devējam bezdarbnieka praktiskai apmācībai un nodarbinātībai ir jāpiedāvā no jauna izveidotu darba vietu vai darba vietu, kas ir vakanta sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos un ja attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā.

 

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlēto kandidātu atbilstību uzņēmuma vajadzībām, viņš piedalās bezdarbnieku atlasē un izvēlas piemērotākos kandidātus. Pirms praktiskās apmācības uzsākšanas darba devējs noslēdz līgumu par apmācības pie darba devēja īstenošanu un ar bezdarbnieku noslēdz darba līgumu. Savukārt pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam darba tiesiskās attiecības ar apmācīto darbinieku jāturpina vismaz trīs mēnešus.

 

Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Tāpat “Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma” organizē un finansē NVA, un tā ir iespēja darba devējam apmācīt savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācības īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību programmas īstenošanai, savukārt ja darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

 

Lai organizētu bezdarbnieku apmācību, darba devējam NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda fiziskās vai juridiskās personas nosaukums, kontaktinformācija, izglītības programma vai iegūstamā kvalifikācija, apmācāmo bezdarbnieku skaits, prasības kandidātiem, darba alga, kas tiks maksāta pēc apmācību pabeigšanas, un cita nepieciešamā informācija.

 

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlētā kandidāta atbilstību uzņēmuma vajadzībām, pirms apmācību sākuma darba devējs piedalās atlasē un izvēlas piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo  bezdarbnieku atlases NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība.

 

Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā darba devējs var piedāvāt prakses vietas savā uzņēmumā, nodrošinot nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina ne mazāk kā sešus mēnešus. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.

 

Detalizētāka informācija par “Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma” un “Apmācību pie darba devēja”, kā arī darba devēja pieprasījums, līguma veidlapa un citi saistošie dokumenti pieejami NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā “Piedāvāju darbu”, “Vajadzīgo speciālistu apmācības” un jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

 

 

Foto: Pixabay.com

 

Informācija: Nodarbinātības valsts aģentūra