20.4 °C, 1.8 m/s, 68.3 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPiesakies un iesaisties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu izstrādē
Piesakies un iesaisties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu izstrādē
27/04/2021

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē. Pirmajā no tematiskajām darba grupām “KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS” piedalījās ap 60 interesentu.

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

 

Pirmā tematiskā darba grupa, kurā tika analizēta kultūras un brīvā laika aktivitāšu pieejamība, kā arī tūrisma piedāvājums, vienlaikus plānojot kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību un mārketinga aktivitātes, jau aizvadīta, taču nākamajām tematiskā darba grupām aicināts pieteikties ikviens interesents.

 

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, lūdzam reģistrēties elektroniski ŠEIT.

 

Tematisko darba grupu norises laiki:

 

28.04.2021. plkst. 17:00

VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA  (noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju un ūdensmalu attīstību)

 

10.05.2021. plkst. 17:00

SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA (plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai un sabiedrības integrācijas sekmēšanai)

 

12.05.2021. plkst. 17:00

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE (analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas)

 

17.05.2021. plkst. 17:00

IZGLĪTĪBA UN SPORTS (analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību)

 

19.05.2021. plkst. 17:00

UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS (analizēs pašvaldību teritoriju kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā)

 

24.05.2021. plkst. 17:00

ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA (izvērtēs esošo pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā)

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas novads un Ozolnieku novads) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

 

Jāuzsver, ka Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

 

Abu plānošanas dokumentu pirmo redakciju plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim, bet apspriest tās varēs šā gada oktobrī–novembrī. Savukārt dokumentu gala redakciju plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē