15.8 °C, 1.6 m/s, 93.1 %

Pašvaldība

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaPieejams Jelgavas publiskais pārskats par 2023. gadu
Pieejams Jelgavas publiskais pārskats par 2023. gadu
21/06/2024

20. jūnijā domes sēdē apstiprināts Jelgavas pašvaldības publiskais pārskats par 2023. gadu – kopumā astoņās tematiskās sadaļās dokuments iepazīstina ar pagājušajā gadā paveikto pašvaldības funkciju nodrošināšanā. Pārskatā apkopotā informācija liecina, ka pērn pilsētā par 2,5 procentiem palielinājies strādājošo skaits, bet vidējā bruto darba alga Jelgavā pieaugusi līdz 1380 eiro.

Publiskais pārskats sagatavots, lai informētu sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu iepriekšējā gadā.

Jelgavas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītājas vietniece Ilga Līvmane skaidro, ka dokumentā iekļauta pamatinformācija par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību, ekonomiku, pilsētas attīstības plānošanu, pašvaldības budžeta pamatrādītājiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei, sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, galvenajiem uzdevumiem un pasākumiem 2024. gadā, kā arī cita būtiska informācija. I.Līvmane akcentē, ka šogad publiskajam pārskatam ir atšķirīgs saturs nekā iepriekšējos gados, tostarp mainīta pieeja attiecībā uz tā vizuālo veidolu – dokuments veidots mūsdienīgs, koncentrēts, vizuāli pievilcīgs, lai sabiedrību par pašvaldības darbu informētu saistošā veidā.

Apkopotā informācija liecina, ka demogrāfisko tendenču ietekmē iedzīvotāju skaits ilgtermiņā samazinās gan Jelgavā, gan Latvijā kopumā, ko galvenokārt nosaka zemi dzimstības un augsti mirstības rādītāji. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2023. gada laikā Jelgavā deklarēto iedzīvotāju skaits samazinājies par 324 cilvēkiem un bija 59 470 iedzīvotāji.

Savukārt nodarbinātības jomā novērotas pozitīvas tendences – pēdējo gadu laikā gan strādājošo jelgavnieku, gan Jelgavā strādājošo skaits palielinās. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2023. gadā Jelgavā strādājošo skaits bija 25 644 darba ņēmēji (2022. gadā – 25 012). Vislielāko Jelgavā strādājošo īpatsvaru joprojām veidoja jelgavnieki – 50,5 procenti no kopējā strādājošo skaita jeb 12 941 strādājošais (2022. gadā – 12 910). Darbu pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 9,5 procenti – un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 22,3 procenti no Jelgavas novada un 3,3 procenti Dobeles novadā deklarēto.

 

Jelgava ir industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kurai ir nozīmīgs devums kopējā tautsaimniecības izaugsmē. Lai gan 2023. gadā ekonomikas attīstību turpināja ietekmēt ģeopolitiskā situācija, Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums turpināja pieaugt, 2023. gadā sasniedzot 330,62 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2022. gadu, palielinājums ir par 0,82 procentiem jeb 2,7 miljoniem eiro. Arī eksporta īpatsvars 2023. gadā pieauga līdz 75,7 procentiem no produkcijas apgrozījuma (2022. gadā – 71,1 procents).

2023. gada nogalē noslēdzās 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošana, pašvaldībai veiksmīgi apgūstot piešķirto Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Tā 2023. gadā pabeigti vairāki nozīmīgi infrastruktūras objekti – atklāts jauns pašvaldības bērnudārzs “Alnītis”, nodrošinot vietu 160 bērniem, un modernākā inženierzinātņu vidusskola valstī – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola. Tāpat 2023. gadā pabeigta ēkas Zirgu ielā 47A pārbūve, siltināšana un aprīkošana, izveidojot tajā mūsdienīgu daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, savukārt kultūrvēsturiskajā koka ēkā Vecpilsētas ielā 2 darbu sākusi Dzīvesziņas un arodu sēta, nodrošinot jaunu un interesantu piedāvājumu Jelgavas iedzīvotājiem un viesiem.

Būtiski, ka arī 2024. gadā uzsākto investīciju projektu īstenošana turpinās.  Tā šogad turpinās Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana, 2., 3. līnijas un Nameja ielas posma Jelgavā pārbūve, infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā, Lielupes tilta balstu zemūdens remontdarbi, publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana, kā arī vairāku izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas projekti, tostarp Jelgavas Centra pamatskolas stadiona pārbūve, Jelgavas Pārlielupes pamatskolas jumta seguma nomaiņa, bērnudārza “Sprīdītis” garāžas un palīgtelpu pārbūve un citi.

Uzsākts arī Atveseļošanas fonda finansēts vērienīgs projekts “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta” jauna industriālā parka izveidei bijušā lidlauka teritorijā virzībā uz viedās specializācijas jomu attīstību Jelgavā. Starp pilsētai nozīmīgiem projektiem, kas turpinājās šogad, jāmin arī Aizsargu ielas seguma pārbūve un ēkas Pasta ielā 32 pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu.

Jāpiebilst, ka Attīstības programmas un tās investīciju plānā iekļauto projektu ideju īstenošanai 2023. gadā veikti ieguldījumi 55,56 miljonu eiro apmērā. Tāpat 2023. gadā sagatavots un ārējā finansējuma piesaistei iesniegts 51 projekts, noslēgti līgumi par 35 projektu īstenošanu, projektu veidā piesaistot investīcijas 6 378 826 eiro apmērā.

Lai uzzinātu vairāk par pašvaldības darbu 2023. gadā, iedzīvotāji aicināti iepazīties ar sagatavoto publisko pārskatu. Elektroniskā formātā tas pieejams tīmekļvietnes www.jelgava.lv sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Dokumenti”, “Publiskie pārskati”. Savukārt drukātā veidā – Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, kā arī pilsētas bibliotēkās.