-6 °C, 3.1 m/s, 87.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētas budžets paredz jaunus atbalsta veidus jelgavniekiem
Pilsētas budžets paredz jaunus atbalsta veidus jelgavniekiem
31/01/2013

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada budžetā iedzīvotājiem paredzēti vairāki jauni atbalsta veidi – naudas pabalsts jaundzimušo dvīņu ģimenēm, palielināts pabalsts ēdināšanas maksas segšanai bērnudārzos trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, atcelta dalības maksa par interešu izglītību, palielināts finansējums pilsētas sabiedriskā transporta biļešu apmaksai visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem, kā arī plānoti citi pasākumi. Pilsētniekiem tiks nodrošināti arī visi līdzšinējie atbalsta veidi. Jelgavas pilsētas budžeta prioritātes ir stabilas – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada budžetā iedzīvotājiem paredzēti vairāki jauni atbalsta veidi – naudas pabalsts jaundzimušo dvīņu ģimenēm, palielināts pabalsts ēdināšanas maksas segšanai bērnudārzos trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, atcelta dalības maksa par interešu izglītību, palielināts finansējums pilsētas sabiedriskā transporta biļešu apmaksai visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem, kā arī plānoti citi pasākumi. Pilsētniekiem tiks nodrošināti arī visi līdzšinējie atbalsta veidi. Jelgavas pilsētas budžeta prioritātes ir stabilas – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide.

2013.gada pašvaldība budžetā ir paredzēti vairāki jauni atbalsta veidi ģimenēm un maznodrošinātajiem.  
No šī gada pabalstu 1000 latu apmērā saņems ģimenes, kurās piedzimuši dvīņi. No 15 līdz 30 latiem palielināts pabalsts ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenes var saņemt pabalstu dalības maksas segšanai profesionālās ievirzes programmās un pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai. Jauni atbalsta veidi būs pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti un pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei.

Pašvaldība līdz 80 procentiem paaugstinājusi finansējumu pilsētas sabiedriskā transporta biļešu apmaksai visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem, savukārt trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu bērni pilsētas maršrutu autobusos var braukt bez maksas.

Budžets paredz, ka pašvaldības dotācija bērna uzturēšanai privātajā bērnu dārzā tiks palielināta par pieciem latiem un šogad atbalsts ģimenei būs jau 85 lati mēnesī. Līdzfinansējums tiek palielināts, lai privātajos bērnudārzos tiktu samazināta vecāku līdzmaksājuma daļa.
Lai nodrošinātu iespēju bērniem iesaistīties ārpusskolas nodarbībās, no šī gada Jelgavā deklarētajiem bērniem atcelta dalības maksa par interešu izglītību.
Pašvaldība turpinās piešķirt iedibinātās Izglītības kvalitātes balvas skolēniem un pedagogiem. Pašvaldība arī šogad vienreizēju atbalstu 50 latu apmērā piešķirs skolēniem, kuriem mācību gada noslēgumā vidējā atzīme būs ne mazāka par 8,5 ballēm. Skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasarā pašvaldības budžetā ieplānoti 50 tūkstoši latu, tas ir par 10 tūkstošiem latu vairāk nekā pērn.
 
2013. gada Jelgavas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 45 577 160 lati. Tos veido ieņēmumi no nodokļiem, nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem 33 483 241 latu apmērā un finansēšanas līdzekļi 12 093 919 latu apmērā.
Nodokļos šogad plānots iekasēt 23 615 133 latus. Pašvaldības budžeta ieņēmuma lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un šogad tā ieņēmumi plānoti 20 875 106 latu apmērā. Tas ir par 273 650 latiem jeb 1,3% vairāk nekā pagājušajā gadā.
 
No nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) pašvaldība plāno ieņemt 2 335 860 latus un šie ieņēmumi plānoti tādā pašā apmērā kā 2012.gadā.
 
Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa – 180 000 lati un tas ir par 35 000 latiem jeb 24,1% vairāk nekā 2012.gadā. Ieņēmumu palielinājums saistīts ar nodokļa likmes palielinājumu.
 
Nenodokļu ieņēmumi plānoti 217 550 lati, transfertus veido 8 798 777 lati, savukārt budžeta iestāžu ieņēmumi plānoti 851 781 latu apjomā.
 
Jelgavas pilsētas pamatbudžeta izdevumi plānoti 45 577 160 latu apmērā. Vislielākie līdzekļi pilsētas budžetā ir paredzēti izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām – tie ir 13 896 915 lati. Salīdzinājumā ar 2012. gadu, izdevumi plānoti mazāki par 2 164 907 latiem jeb 15,1%. Samazinājums šajā pozīcijā ir skaidrojams ar to, ka šobrīd budžetā valsts finansētais pedagogu atalgojums ir paredzēts gada astoņiem mēnešiem.
 
Kopumā pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 3 098 420 lati, vispārējās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai – 7 262 537 lati, savukārt profesionālās vidējās izglītības iestāžu nodrošināšanai – 679 343 lati.
Bērnu un jauniešu izglītības centram „Junda” pašvaldības budžetā plānoti 472 303 lati, Jelgavas sporta skolām – 1 079 040 lati, Jelgavas mākslas skolai – 139 727 lati.
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram un iestādes projektu realizācijai paredzēti 698 519 lati.
 
Līdzās izglītības iestāžu uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem, liels budžeta finansējums paredzēts izglītības iestāžu remontiem – skolām un bērnudārziem tie ir 1 079 188 lati. Lai palielinātu vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs Jelgavā deklarētajiem bērniem, šobrīd notiek projektēšanas darbi pašvaldības bērnudārzam Ganību ielā, vasarā plānots sākt tā rekonstrukciju, bet atklāts tas tiks 2014. gadā.
 
Sociālajai aizsardzībai 2012. gada plānotais finansējums ir 3 437 504 lati. Šie līdzekļi tiks izmantoti Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes un tās pakļautībā vai pārraudzībā esošo institūciju darbības nodrošināšanai un dažāda veida sociālās palīdzības nodrošināšanai.
Dzīvokļa pabalstam un pabalstam individuālās apkures nodrošināšanai paredzēti 570 000 lati. Sociālajai palīdzība ģimenēm ar bērniem budžetā paredzēts 507 961 lats.
Savukārt pabalsti medikamentu un ārstniecības līdzekļu iegādei, ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai 108 511 latu apmērā plānoti budžeta sadaļā Veselība.
 
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai paredzēts 10 989 651 lats, tas ir par 15,7% mazāk kā pagājušajā gadā. Samazinājums ir saistīts ar vairākiem 2012.gadā realizētiem projektiem, kuriem bija struktūrfondu finansējums.
Šogad struktūrfondu līdzekļi tiks piešķirti ERAF projektiem „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana”, „Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā”, „Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai” un vēl sešiem projektiem.  
 
Budžetā 625 378 lati paredzēti ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanas nodrošināšanai un uzturēšanai, kas ir par 211 590 latiem jeb 51,1% vairāk nekā 2012.gadā. Šis palielinājums saistīts ar nepieciešamību sakārtot Kalnciema ceļu, Romas un vēl vairāku citas ielas pēc ūdensvada projekta pabeigšanas. 
 
Par 95 000 latu ir samazināta dotācija zaudējumu kompensācijai pašvaldības SIA „Jelgavas autobusu parks” – šogad dotācija plānota 770 000 latu apmērā. Šie 95 000 lati ir pārvirzīti, lai finansētu pilsētas sabiedriskā transporta biļetes 80% apmērā visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem.
 
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 4 921 846 lati. Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai iestādēm, datortīkla uzturēšanai, pašvaldības parāda procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām. Iemaksai pašvaldību izlīdzināšanas fondā būs nepieciešami 657 198 lati, bet pašvaldību vēlēšanu organizēšanai paredzēti 20 200 lati.
 
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai ieplānoti 1 732 907 lati no pamatbudžeta līdzekļiem. Ar šo finansējumu tiks nodrošināts pašvaldības policijas darbs 1 633 338 latu apmērā, kas ir par 1,8% vairāk kā pagājušajā gadā.
Pašvaldības iestādes „Pašvaldības operatīvās informācijas centrs” (POIC) darbībai budžetā ir paredzēti 73 165 lati, tas ir par 20 000 latu vairāk nekā pērn. Šie līdzekļi plānoti pamatlīdzekļu iegādei.  
 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir plānoti 2 006 460 lati.
Palielināts līdzekļu apjoms pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” funkciju veikšanai. Pašvaldības teritoriju, kapsētu, mežu apsaimniekošanas un klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai paredzēti 593 900 lati, tas ir par 191 664 latiem jeb 47,6% vairāk nekā 2012.gadā. palielinājums ir saistīts ar nepieciešamību paplašināt kapsētu teritorijas.
Budžeta līdzekļi piešķirti pašvaldības īpašuma apsaimniekošanai un dzīvokļu pārvaldīšanai, kā arī to remontam un veco māju nojaukšanai – 130 000 lati.
Pilsētas ielu apgaismošanai paredzēti 339 434 lati.
 
Sadaļai Atpūta, kultūra un reliģija plānots finansējums 3 426 411 latu apmērā. Tas ir par 5,5% vairāk nekā 2012.gadā.
Atpūtas un sporta pasākumiem plānoti 666 001. Pašvaldība tāpat kā iepriekš atbalstīs nevalstiskās organizācijas, tradicionālās reliģiskās konfesijas. Šim nolūkam piešķirts finansējums 148 834 latu apjomā.
Pašvaldības iestādes „Kultūra” darbības  nodrošināšanai ir paredzēti 1 244 258 lati un tas ir par 239 321 latu vairāk nekā pagājušajā gadā. Palielinājums ir saistīts ar to, ka iestādes pārraudzībā ir Deju centrs „Cukurfabrika” , kā arī 85 000 latu paredzēti pilsētas kolektīvu dalībai Dziesmu un deju svētkos.  
 
Speciālais budžets ietver ieņēmumus 756 661 lata apmērā no Autoceļu fonda līdzekļiem un dabas resursu nodokļa atskaitījumus. Šie līdzekļi tiek virzīti konkrētu speciālu pasākumu realizācijai.
Autoceļa fonda ieņēmumi plānoti 706 661 lata apmērā un ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu veidos resursus 708 841 lata apmērā.
Finansējums plānots izdevumiem ielu ikdienas uzturēšanai un satiksmes organizācijai 467 284 lati un 239 377 lati plānota mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem no valsts budžeta SIA „Jelgavas autobusu parks”.
 
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 50 000 latu apmērā un kopā ar naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā veidos resursus 66 605 latu apmērā. Finansējums tiks paredzēts pilsētas attīstības programmā līdz 2013. gadam paredzēto vides aizsardzības pasākumu realizācijai.
 
 
Informāciju sagatavoja
Līga Klismeta
Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
Tel. 63005558

www.jelgava.lv