23.3 °C, 3.3 m/s, 83.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiRegulēs ūdenssaimniecības centralizēto pakalpojumu izmantošanu
Regulēs ūdenssaimniecības centralizēto pakalpojumu izmantošanu
09/05/2019

Jelgavas domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi, kas regulēs sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu pilsētā un veicinās šo pakalpojumu kvalitāti un vides aizsardzību.

 

Ražošanas uzņēmumiem noteikta pieļaujamā piesārņojuma koncentrācija notekūdeņiem, kas tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Tas ļaus nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu attīrīšanas procesu. Ja attīrīšanas ietaisēs ieplūdīs notekūdeņi ar paaugstinātu piesārņojošo vielu koncentrāciju, tas var iznīcināt attīrīšanas iekārtās esošās baktērijas un bioloģiskais ūdens attīrīšanas process uz laiku tiks pārtraukts.

 

 

Savukārt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārtikas produktu ražotnēm un citiem uzņēmumiem, kuri novada taukus centralizētajā kanalizācijas sistēmā, gada laikā pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā būs jāizbūvē tauku uztvērēji. “Jelgavas ūdens” regulāri apseko uzņēmumus, ņem notekūdeņu paraugus un veic pārbaudes, lai noteiktu to sastāvu, un līdz ar jauniem saistošajiem noteikumiem par pārkāpumiem ir paredzēts administratīvais sods.

 

 

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt vielas, kas izraisa tīklu aizsērēšanu, tāpat ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, farmaceitiskas vielas, radioaktīvās vielas, degošus piemaisījumus vai vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu izdalīšanos.

 

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums paredz, ka objektiem, kas pieslēgti centralizētajam ūdensvada tīklam, jābūt aprīkotiem ar ūdensskaitītājiem.

Šobrīd Jelgavā ir ap 300 privātmāju, kurās joprojām nav uzstādīti ūdensskaitītāji un kuru īpašnieki par ūdens patēriņu norēķinās pēc noteiktajām ūdens patēriņa normām. Šo māju īpašniekiem līdz 2020. gada 1. janvārim jāizbūvē komercuzskaites mezgls, lai pakalpojuma sniedzējs varētu uzstādīt mērierīci. Īpašumos, kuros līdz noteiktajam laikam nebūs izbūvēts komercuzskaites mezgls un tas aprīkots ar skaitītājiem, no nākamā gada “Jelgavas ūdens” speciālisti šos mezglus izbūvēs paši. Šādā gadījumā, prognozējamās izmaksas būs no 300 līdz 700 eiro, kas tiks iekļautas pakalpojuma rēķinā.

 

 

Tāpat pašvaldības saistošajos noteikumos atrunāta kārtība, kādā ūdensvada vai kanalizācijas tīkli tiek pieslēgti centralizētajai sistēmai. Mājām, kurās līdz šim lietus notekūdeņi tika novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā, piecu gadu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas jāpārbūvē izvads vai jāizbūvē jauna sistēma, lietusūdeņus novadot pilsētas meliorācijas un lietusūdens kanalizācijas sistēmā.

 

Savukārt īpašniekam, kura objekts atrodas pilsētas applūstošajā teritorijā un ir pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas izvadā jāizbūvē pretvārsts. Par pašvaldības saistošo noteikumu prasību pārkāpumiem personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. Saistošie noteikumi stāsies spēkā, kad tos apstiprinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tie tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota 

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē