17.9 °C, 1.4 m/s, 93.1 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSāk detālplānojuma teritorijai Cukura ielā 2 un lokālplānojuma teritorijai Kalnciema ceļā 29 izstrādi
Sāk detālplānojuma teritorijai Cukura ielā 2 un lokālplānojuma teritorijai Kalnciema ceļā 29 izstrādi
28/01/2021

Pēc zemes īpašnieka SIA “Auras Centrs” iesnieguma izskatīšanas Jelgavas pilsētas pašvaldība akceptējusi detālplānojuma nekustamajam īpašumam Cukura ielā 2 izstrādi, lai īpašnieks pamatotu savus attīstības priekšlikumus konkrētajā vietā saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu un ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Pašvaldība saņēmusi arī SIA “AMALTEJA.EU” iesniegumu ar lūgumu uzsākt izstrādāt lokālplānojumu zemes gabalam Kalnciema ceļā 29 – īpašnieks iecerējis izdarīt grozījumus Jelgavas teritorijas plānojumā, mainot funkcionālo zonējumu no savrupmāju uz publiskās apbūves teritoriju.

Ņemot vērā Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmumu izbeigt attīstītāja ieceri Cukura ielā 2 būvēt veikalu “Depo”, teritorijas attīstītājs ir ierosinājis detālplānojuma izstrādi, kurā pamatotu jaunu būvniecības ieceri. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu un jau izstrādāto lokālplānojumu teritoriju Cukura ielā 2 ir atļauts izmantot publiskai apbūvei. Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē skaidro, ka saskaņā ar pašvaldības sagatavotajiem darba uzdevumiem detālplānojuma izstrādei, detālplānojumā tiks detalizētas Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktās prasības, paredzot atbilstošus transporta, inženiertehniskās apgādes un labiekārtojuma risinājumus, un tiks veikts plānotās apbūves vizuālās ietekmes novērtējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības lēmumā noteikts, ka detālplānojuma izstrāde zemes īpašniekam ir jāveic divu gadu laikā, šajā termiņā ietverot arī publisko apspriešanu un visu nepieciešamo dokumentu saskaņošanu.

 

 

Savukārt zemes īpašnieks Kalnciema ceļā 29 iecerējis mainīt Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā atļauto izmantošanas mērķi konkrētajam zemes gabalam, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē. Šobrīd šajā zemes gabalā ir atļauta privātmāju apbūve, bet zemes īpašnieks, saredzot potenciālu, iecerējis tur attīstīt publisko apbūvi, izbūvējot pakalpojumu/tirdzniecības objektu. Līdz ar to nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu konkrētajam zemes gabalam, lai pamatotu Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma maiņu. Zemes īpašnieks ir saņēmis Jelgavas pilsētas pašvaldības noteiktos lokālplānojuma izstrādes uzdevumus un var sākt lokālplānojuma izstrādi. Šim darbam atvēlētais laiks ir divi gadi, un šajā termiņā iekļauta arī publiskā apspriešana un dokumentu saskaņošana.

 

Informāciju par detālplānojuma izstrādi Cukura ielā 2 un lokālplānojuma izstrādi Kalnciema ceļā 29 interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, sazinoties pa tālruni 63005493, 63005475 vai e-pastu dace.sture@dome.jelgava.lv, sandra.ozola@dome.jelgava.lv.

 

Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas lēmumu “Detālplānojuma izstrādes uzsākšana teritorijai Cukura ielā 2, Jelgavā” var iepazīties arī Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv ŠEIT, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Bet ar lēmumu par lokālplānojuma izstrādi Kalnciema ceļā 29 var iepazīties ŠEIT un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē