17.5 °C, 2.9 m/s, 84.9 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaSeminārs par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumiem
Seminārs par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumiem
31/07/2017

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) rīko tematisko semināru nepārņemto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un citiem interesentiem par Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumiem”, kuri stājušies spēkā šī gada 21. jūlijā.

Semināra mērķis ir informēt un izglītot klientus par pieņemtajiem noteikumiem. Seminārs notiks 30. augustā pulksten 18, Pulkveža Brieža ielā 26, Konferenču zālē, 2. stāvā.

 

2017. gada 21. jūlijā spēku zaudējuši MK noteikumi Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, kuru vietā tika izstrādāti MK noteikumi Nr. 408. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam; aprēķina dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un nedzīvojamās telpas īpašniekam maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; paziņo dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanas maksājumu apmēru kalendāra gadam; informē dzīvokļu īpašniekus par tāmē paredzētajām izmaksām; sagatavo dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par pārvaldīšanas maksājumu izlietošanu kārtējā gadā.

Kā nosaka noteikumu 15.punkts, pieņemot lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu (saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu, kas paredz, ka ir iespējams sasaukt kopsapulci), dzīvokļu īpašnieku kopība nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas un nevar atteikties no dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas. Pēc Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta, obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām (sanitārā apkope, siltumenerģijas piegāde, ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, elektroenerģijas nodrošināšana, dzīvojamā mājā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope, kārtējais remonts u.c.); pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība; dzīvojamās mājas lietas vešana; līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku; informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

 
Kā nosaka likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, līdz brīdim, kad dzīvokļa īpašnieks pārņem savas mājas pārvaldīšanas tiesības, pārvaldīšanu nodrošina pašvaldība, bet to ilgtermiņa pārvaldīšana nav tās autonomā funkcija. 94% no JNĪP klientiem ir izvēlējušies nodot pārvaldīšanas tiesības mums, bet 6% no visiem klientiem JNĪP pārvalda pamatojoties uz Jelgavas pašvaldības sniegto deleģējumu (tie ir dzīvojamo māju īpašnieki, kuri nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības). Tādēļ vēlamies uzrunāt šo māju klientus un informēt par izmaiņām normatīvajos aktos.
 
Seminārā piedalīsies Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Auders, kā arī JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis un JNĪP administratīvais direktors Jānis Zeltiņš.

Lai iepazītos ar visiem noteikumu punktiem un semināra beigās piedalītos diskusijā ar interesējošajiem jautājumiem, JNĪP aicina tos izlasīt šeit – https://likumi.lv/doc.php?id=292334.

Pieteikties dalībai seminārā šeit.

 
 
Informācija sagatavota

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde