3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaSkolu direktori tiekas pieredzes seminārā
Skolu direktori tiekas pieredzes seminārā
02/02/2024

Šonedēļ Jelgavas pašvaldības vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktori tikās Jelgavas Centra pamatskolā, lai piedalītos pieredzes seminārā “Pedagogu profesionālās izaugsmes vajadzību noteikšana un atbalsta sistēmas pieejamība izglītības iestādē”.

Jelgavas Centra pamatskolas direktore Agita Ozoliņa klātesošos iepazīstināja ar skolas mērķiem, iespējām un izaicinājumiem, aprakstīja iestādes uzdevumus un vērtības, kas ir atvērtība, atbildība, sadarbība un drosme. Šogad izvirzīti noteikti sasniedzamie mērķi – vecāku aktīvāka iesaiste skolas dzīvē, vides uzlabošana, jaunas vērtēšanas sistēmas ieviešana, lielākas pedagogu un vadības atbalsta sistēmas ieviešana, virzot skolēnus sasniegt iespējami augstus mācību rezultātus, kā arī nepārtraukta pedagoģiskā procesa nodrošināšana un skolas vērtību izkopšana ikdienā. Jelgavas Centra pamatskolā šajā mācību gadā mācās 865 skolēni, strādā 72 pedagogi un 28 tehniskie darbinieki.

Direktore uzsvēra, ka ļoti svarīga ir labizjūta skolā bērnam, vecākam, skolotājam un ikvienam darbiniekam. Galvenokārt, labizjūtu jājūt vadības komandai, lai šo sajūtu nestu tālāk kolēģiem un audzēkņiem. Jelgavas Centra pamatskolā nepārtraukti tiek uzlabota vide. Skolā aktīvi darbojas bibliotēka, organizējot dažādus izzinošus un radošus pasākumus skolas audzēkņiem, kā arī iestādē atrodas vairāki atpūtas un spēļu stūrīši, kur skolēniem ir iespēja jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Iestādes vadība aktīvi sadarbojas ar skolas padomi un piedalās starptautiskajos projektos.

Direktores vietniece izglītības jomā Agnese Veidemane klātesošos informēja par vadības atbalsta sniegšanas pedagogiem un skolēniem pieredzi, pedagogu profesionālo izglītošanos, nepārtrauktu stundu vērošanu un grupu, individuālo sarunu plānošanu gan ar pedagogiem, gan ar skolēniem. Skolā aktīvi tiek veicināta lasītprasme caur dažādām aktivitātēm un aktuālām mēneša tēmām. Direktore un vietnieki uztur regulāru atgriezenisko saiti gan ar darbiniekiem un audzēkņiem, gan arī vecākiem par jebkuru skolas ikdienas procesu.

Direktores vietniece izglītības jomā Vineta Pranča dalījās pieredzē par atbalsta sistēmas pieejamību skolēniem un pedagogiem. Skolā darbojas atbalsta grupa: sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, trīs logopēdi, medmāsa, bibliotekārs, trīs skolotāja palīgi un septiņi pedagoga palīgi. Regulāras ir sarunas ar vecākiem, skolēniem, klasēm un klašu grupām par motivāciju sasniegt augstākus mācību rezultātus, par izglītības iestādē pieejamo atbalstu, par mācību kavējumiem un pozitīva mikroklimata uzturēšanu. Skolā pieejamas “runājošās sienas” ar dažādu skolēniem saistošu informāciju, piemēram, sevis motivēšanu, iekšējās kārtības noteikumiem un soļiem, ko darīt fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumā.

Savukārt, direktores vietniece audzināšanas darbā Evita Zilgme informēja par Centra pamatskolas audzināšanas darba plānu mācību gadam. Skola īsteno 19 pulciņus ar 53 interešu izglītības mācību stundām. Kā veiksmīgu piemēru viņa minēja visu skolēnu iesaistīšanos skolas pasākumu organizēšanā un to realizēšanā, kā arī ģimeņu iesaisti tajos. Mācību gada laikā skolēniem ir iespēja piedalīties Karjeras dienās un Ēnu dienās, kā arī vairāku gadu garumā notiek veiksmīga sadarbība ar Jelgavas Amatu vidusskolu, Jelgavas Tehnikumu un ražošanas uzņēmumiem Jelgavā.

Jāpiebilst, seminārā piedalījās arī Jelgavas Izglītības pārvaldes vadība un izglītības speciālisti. Vadītāja Gunta Auza uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir izglītības iestāžu direktoriem un speciālistiem veidot tiešu komunikāciju, tiekoties kopā klātienē, lai savstarpēji pārrunātu aktualitātes un katra pieredzi, lai celtu izglītības kvalitāti mūsu pilsētā.