23.2 °C, 4.2 m/s, 52.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiTop daudzstāvu dzīvojamo namu iekškvartālu detālplānojumi
Top daudzstāvu dzīvojamo namu iekškvartālu detālplānojumi
04/03/2005

Dzīvojamo māju privatizācijas procesa gaitā ēkām tika piesaistītas to funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās platības –teritorijas, uz kurām atrodas dzīvojamā māja un tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi un būves. Šīs teritorijas tika privatizētas līdz ar dzīvokļiem. Taču, nosakot šīs funkcionāli nepieciešamās platības, veidojās situācija, ka liela daļa iekšpagalma teritoriju netika piesaistītas nevienai no dzīvojamām ēkām. Izveidojās brīvās teritorijas, kas, vai nu piekrīt pašvaldībai, vai ir privātīpašums. Kopumā pilsētā pašvaldībai piekrītošās iekšpagalmu brīvās teritorijas aizņem apmēram 13 hektārus. Problemātiska ir šo teritoriju uzturēšana, kas katru gadu pašvaldībai izmaksā vairākus desmitus tūkstošus latu.

Lai šīs teritorijas vērstu sakoptākas un tās kalpotu iedzīvotāju vajadzībām, pašvaldība uzsākusi pilotprojektu, kura mērķis ir labiekārtot pirmos trīs daudzstāvu dzīvojamo namu iekškvartālu pagalmus.

Pašvaldība ir uzsākusi trīs iekšpagalmu teritoriju detālplānojumu izstrādi, kuru mērķis ir analizēt esošo un plānot teritorijas perspektīvo izmantošanu. Nākamais solis būs detālplānojumu realizācija, piesaistot investorus, veidot iekškvartālu pagalmus par sakoptu teritoriju iedzīvotāju atpūtai un nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai. Būtiski ir izprast to, ka daudzviet pilsētu pagalmos teritorija nepieder tikai pašvaldībai, bet ir arī privātīpašumi, kas apgrūtina detālplānojuma izstrādi un ieviešanu, jo jāpanāk vienošanās ar privātīpašniekiem par tiem piederošās platības lietderīgu izmantošanu, kas vienlaikus varētu apmierināt arī iedzīvotāju prasības. Detālplānojumu izstrāde ir balstīta uz teritorijas plānošanas principiem – interešu saskaņotības principu, kas nodrošina, ka plānojumu izstrādē saskaņo valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību un privātās intereses un atklātības principu, kas nodrošina, ka plānojums tiek izstrādāts, iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu.

Šobrīd uz beigām rit izstrādāto detālplānojumu 1. redakciju sabiedriskā apspriešana. Tās laikā tika organizētas tikšanās ar visu detāplānojumos iekļauto dzīvojamo māju vecākajiem, izskaidroti piedāvātie teritorijas attīstības priekšlikumi, uzklausīti argumenti un viedokļi. Patlaban vēl nav apkopoti visi iesniegtie priekšlikumi, tomēr jau tagad ir skaidrs, ka Lielās ielas, Katoļu ielas, Driksas ielas un Akadēmijas ielas iekškvartāla teritorijas detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš bija jāpagarina.

Pašvaldības svarīgākais mērķis, izstrādājot detālplānojumu, viennozīmīgi ir ievērot iedzīvotāju intereses tiktāl, cik tas saprātīgi iespējams, jo teritorija tiek plānota gan kvartāla iedzīvotāju, gan visu pilsētnieku interesēs. Ar šo soli pašvaldība vēlas panākt teritoriju sakārtošanu un maksimāli harmoniskas dzīves vides radīšanu.

Tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus nevis noraidīt piedāvātos variantus, bet aktīvi iesaistīties priekšlikumu izteikšanā, kas būtu svarīgi pēc būtības un ļautu rast risinājumu.

Paredzēts, ka pagalmu labiekārtošana tiks realizēta, piesaistot investorus – proti, ja privātīpašniekam tiks dota atļauja būvēt detālplānojumā paredzētu objektu, tad viņa ieguldījums būs arī teritorijas daļas labiekārtošana. Šie ir pirmie pilotprojekti un, ja tie sekmīgi attīstīsies, tad pašvaldība gaidīs ierosinājumus arī no citu māju iedzīvotājiem.

Detālplānojums Satiksmes ielas iekškvartāla teritorijai
Viens no pilotprojektiem ir par iekškvartālu rekonstrukciju Satiksmes ielas masīvā. Lielākā daļa teritorijas ir privātīpašums un aptuveni viena hektāra platībā ir pašvaldībai piekrītošā zeme. Jāatzīst, ka šī detālplānojumā apskatāmā teritorija ir ļoti degradēta un nepieciešami kardināli pasākumi tās renovācijai. Detālplānojuma 1. redakcijā, izvērtējot māju iedzīvotāju un privātīpašnieku vēlmes, tiek piedāvāts veidot gan atpūtas un bērnu rotaļu laukumus, pieļaujama tirdzniecības -pakalpojumu objekta (maksimāli divu stāvu augstumā) būvniecība, kura mērķis būtu sniegt pakalpojumus mikrorajona iedzīvotājiem, kā arī ierīkot autostāvvietu. Detālplānojums paredz labiekārtojamo teritoriju un apstādījumu rekonstrukciju, piebraucamo ceļu sakārtošanu un paplašināšanu līdz 5,5 m platumam.

Detālplānojums iekškvartāla teritorijai starp Loka maģistrāli, Veco ceļu, Pērnavas ielu un Rīgas ielu
Otrs detālplānojums ir izstrādāts RAF daudzstāvu dzīvojamā kvartāla iekšpagalmu rekonstrukcijai. Šeit atrodas lielākās brīvās platības, kuras piekrīt pašvaldībai. Tā kā šajā detālplānojumā apskatāmajā teritorijā nav privātīpašumu, tad ir daudz vienkāršāk rast risinājumu, panākot konceptuālu vienošanos ar iedzīvotājiem un pašvaldības iecerēm. Divas no teritorijām, kas atrodas starp ēkām Vecajā ceļā 32, Loka maģistrālē 19 un 23, kā arī pagalmu starp mājām Pērnavas ielā 10, 12 un 14 paredzēts veidot kā plašas atpūtas zonas, ierīkojot arī bērnu spēļu laukumus.
Pagalmos starp Pērnavas ielu 6, Loka maģistrāli 21 un Pērnavas ielu 2, Rīgas ielu 55, Loka maģistrāli 1, 5 un 9 detālplānojumā paredzēts izvietot pakalpojumu objektus (kafejnīca, fitnesa centrs, apavu darbnīcas, šuvēju darbnīcas u.tml.) un tos apkalpojošās autostāvvietas, kuras tiks izmantotas arī apkārtējo iedzīvotāju vajadzībām. Plānots rekonstruēt esošo bērnu spēļu laukumu.
Trīs brīvās teritorijās gar Loka maģistrāli paredzētas jauktai dzīvojamai – darījumu apbūvei ar pieļaujamo augstumu – 4 līdz 5 stāvi. Tas nozīmē, ka šeit var izvietoties daudzdzīvokļu māju apbūve, kuras 1. stāvos atrastos darījumu objekti (kafejnīcas, veikali, ofisi u.tml.).
Tāpat arī paredzēts labiekārtot un paplašināt automašīnu stāvlaukumus esošo māju iedzīvotāju interesēs, lai nodrošinātu perspektīvo darījumu objektu funkcionēšanu un atrisinātu iedzīvotāju automašīnu novietošanas iespējas.
Līdzīgi kā Satiksmes ielas masīvā arī šeit, labiekārtojot teritorijas, jāparedz sakārtot piebraucamos ceļus un paplašināt iebrauktuves.

Detālplānojums teritorijai starp Lielo ielu, Katoļu ielu, Driksas ielu un Akadēmijas ielu
Šā detālplānojuma 1. redakcijai tiks pagarināta sabiedriskā apspriešana, jo iedzīvotāji ļoti aktīvi piedalās sabiedriskās apspriešanas procesā un ir izteikuši iebildumus pret piedāvāto variantu. Viņu argumenti un priekšlikumi, kā labāk risināt konkrētā iekšpagalma rekonstrukciju tiks uzklausītas vēl līdz 15. aprīlim.

Šī teritorija ir īpaša nevien ar to, ka atrodas pilsētas centrā, bet arī ar to, ka daļa pagalma pieder privātīpašniekam. Līdzīgi kā jau minētajos detālplānojumos arī šajā tiek piedāvāts ierīkot atpūtas un rotaļu laukumu dzīvojamām mājām piesaistītajās teritorijās, labiekārtot apstādījumus, izveidot piebraucamos ceļus un paplašināt iebrauktuves. Iedzīvotāji galvenokārt nav apmierināti ar plānoto apbūvi, kas paredzēta gar Driksas ielu un autostāvvietas ierīkošanu, kura plānota esošo neestētisko garāžu vietā. Iedzīvotājiem būtu ļoti svarīgi izprast, ka šajā teritorijā ir pieļaujama daudzstāvu apbūve un pašvaldībai nav tiesības privātīpašniekam liegt iespēju būvēt uz savas zemes. Lai rastu kompromisa risinājumu starp iedzīvotājiem, privātīpašniekiem un pašvaldību arī tika uzsākta detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma apstiprināšana pilsētas saistošo noteikumu veidā, nosaka stingras prasības konkrētās teritorijas apbūvei un labiekārtojumam. Izstrādājot detālplānojumu, iespējams plānot teritorijas attīstību, kas ir ļoti būtiski, pretēji iespējai haotiski sacelt dažādus objektus un tai pašā laikā atstāt nelabiekārtotas un degradētas teritorijas māju pagalmos.
Vienlaicīgi jāpiemin, ka šī ir pilsētas centra teritorija, kurai jau tās atrašanās vieta uzliek svarīgu nozīmi pilsētbūvnieciskajā struktūrā, jo šīm teritorijām ir jāpilda darījumu, sadzīves pakalpojumu, administratīvā un tamlīdzīgas funkcija. Pilsētu centra teritorijās apbūve ir veidojama ar lielāku blīvumu un ar lielāku sabiedrisko un darījuma objektu īpatsvaru. Līdz ar to arī iekšpagalmu komforta līmenis augstāks ir iespējams no pilsētas centra attālinātākajās teritorijās

Gunita Osīte, Jelgavas domes Būvvaldes vadītāja vietniece – teritorijas plānotāja
(Publicēts: Domes Ziņas 02.03.2005)

Satiksmes ielas iekškvartāla teritorijas detāplāna variants

Satiksmes ielas iekškvartāla teritorijas detāplāna variants

Detālplānojums teritorijai starp Loka maģistrāli, Veco ceļu, Pērnavas ielu un Rīgas ielu

Detālplānojums teritorijai starp Loka maģistrāli, Veco ceļu, Pērnavas ielu un Rīgas ielu