22.9 °C, 4.1 m/s, 89.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiUzklausa iedzīvotāju priekšlikumus attīstības programmai
Uzklausa iedzīvotāju priekšlikumus attīstības programmai
08/02/2013

Ceturtdien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika Jelgavā pilsētas jaunās attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Tajā piedalījās ieinteresētie pilsētas iedzīvotāji un Jelgavas pilsētas vadība, pašvaldības iestāžu speciālisti un programmas izstrādātāji, kas bija gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem.

Ceturtdien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika Jelgavā pilsētas jaunās attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Tajā piedalījās ieinteresētie pilsētas iedzīvotāji un Jelgavas pilsētas vadība, pašvaldības iestāžu speciālisti un programmas izstrādātāji, kas bija gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem.
 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks atzina, ka attīstības programmā jau ir iekļautas daudzas idejas pilsētas attīstībai, taču ļoti svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis un tāpēc pašvaldība gaida jelgavnieku priekšlikumus.
 
Ar attīstības programmas struktūru iepazīstināja SIA „AC Konsultācijas” valdes loceklis Artūrs Caune, kurš konsultēja pašvaldību programmas izstrādē.
 
Apspriedē iedzīvotāji izteica vairākus priekšlikumus programmas papildināšanai. Piemēram, par iespēju izglītības iestāžu pārprofilēšanai, ņemot vērā demogrāfisko situāciju, par jaunām tūrisma attīstības iespējam pilsētā, par iespēju veidot amatniecības parku, u.c. Tika izteikti arī priekšlikumi par ielu rekonstrukciju un teritorijas attīstību kopumā. Kalnciema ceļa iedzīvotāji norādīja, ka būtu nepieciešams rekonstruēt Kalnciema ceļu un izveidot tur gājēju ietvi un apgaismojumu, jo šajā posmā ir intensīva satiksme.
 
Vairāki iedzīvotāji vēlējās noskaidrot jautājumus, kas tieši nebija saistīti ar jaunajiem pilsētas attīstības plāniem.  Galvenokārt tie bija par ielu rekonstrukciju, tur veikto darbu kvalitāti un izmaksām.
 
Apspriedē saņemto priekšlikumu apkopošana un analīze notiks pēc 18.februāra, kad noslēgsies Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana. 
Priekšlikumus un ierosinājumus par Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakciju  iedzīvotāji pašvaldībā var iesniegt līdz 18.februārim elektroniski  pa e-pastu ; pa pastu Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldei ar norādi „Publiskai apspriešanai”, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001; pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11.
 
Attīstības programmas 1.redakcijas saturs ietver trīs daļas.
  1. Esošās situācijas raksturojumu (vispārēja informācija par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem; identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi; Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem).
  1. Stratēģisko daļu un rīcības plānu (nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai; definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, 3 horizontālās prioritātes, 6 rīcībpolitikas).
  1. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Programmas īstenošanai.
Stratēģijas 1.redakcijas saturs:
  1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste.
  2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija.
  3. Telpiskās attīstības perspektīva – apraksta un grafiski attēlo vēlamo Jelgavas pilsētas teritorijas telpisko struktūru un sasaista Stratēģiju ar Teritorijas plānojumu.
Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 1.redakcija un aktualizētā ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046 ietvaros.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē